Les de ansattes bekymringsmelding

Les de ansattes bekymringsmelding

Like før ferien sendte 28 ansatte i Norsk filminstitutt en bekymringsmelding til Kulturdepartementet om organisasjonens planlagte omstilling og nedskjæringer. Her kan du lese meldingen i sin helhet – og svaret fra departementet.

«På tampen av Sindre Guldvogs åremål som direktør i Norsk filminstitutt er organisasjonen hodestups på vei inn i en omfattende omstilling, med nedskjæringer og sanering av oppgaveporteføljen som resultat. Vi som jobber i organisasjonen er ikke imot verken omstilling eller modernisering, men måten vi har kommet dit på. Vi reagerer på vikarierende argumenter og kanskje viktigst av alt; manglende faglig forankring. Dette er kommunisert gjentatte ganger gjennom ulike kanaler internt uten at vi opplever oss hørt, og derfor denne bekymringsmeldingen direkte til KUD fra mange av oss som er ansatt i NFI.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen eller modernisering som motiv?

Da varselet om omstilling ble lagt frem for organisasjonen i slutten av april var det ifølge vår direktør Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som var den direkte, og eneste, årsaksforklaringen. Kraftige kostnadskutt over kort tid ble lagt frem som hestekuren vi må gjennom for å holde tritt med innsparingsregimet som pålegges oss. Med påfølgende usikkerhet og mistro blant utsatte faggrupper internt, samt bekymring, uavklart konsekvens og kritikk fra den eksterne bransjen. Direktør Sindre Guldvog og styreleder Marit Reutz velger å imøtegå kritikken som oppstår med en kronikk i Rushprint, der de tegner et nytt årsaksbilde, med modernisering og tilpassing til “morgendagens forventninger” som bærende motiv. Om det siste er tilfelle, blir spørsmålet om faglig prosess og forankring prekært.

Kritikk etter omorganisering i 2016

I 2016 ble det gjennomført en stor omorganisering av NFI som splittet fagmiljø som naturlig hører sammen til fordel for indre symmetri mellom avdelingene. Den interne evalueringen av omorganiseringen reiser en rekke kritiske spørsmål omkring det faglige arbeidet, tungvint arbeidsflyt og ineffektivitet; spørsmål som fremdeles står ubesvarte fra lederhold. Parallelt med dette er det gjennomført omfattende fornying av nettsider, søknadsportal og visuell profil. Evaluering av prosess og resultat er ennå ikke gjennomført, til tross for massiv negativ tilbakemelding på brukervennlighet både internt og eksternt.

Norsk filminstitutts fremtidige arbeidsmiljø og fasilitering

I tillegg har vi et stort lokale-prosjekt gående der kritiske spørsmål om arbeidsmiljø og fasilitering blir ignorert eller bagatellisert. Det er flere i organisasjonen som arbeider med sensitivt materiale der personvernhensyn, taushetsplikt, diskresjon og tillit er avgjørende. Hvordan dette skal håndteres praktisk i et åpent kontorlandskap har vi ennå ikke fått tilfredsstillende svar på.

Nytt saksbehandlingssystem og gjennomgang av støtteordningene

Vi utarbeider samtidig et nytt saksbehandlingssystem som på grunn av en ambisiøs fremdriftsplan fører til gjentagende skippertaksarbeid og stadige utsettelser av tidsfrister, med urimelig stort press på prosjektansvarlige som resultat. Tidligere i år ble en grundig gjennomgang av støtteordningene initiert, et viktig arbeid som også skal løpe parallelt med de andre pågående prosessene vi har fra før.

Riksrevisjonens kritikk av Norsk filminstitutt

Riksrevisjonens rapport i 2018 tegnet et bilde av en organisasjon med til dels alvorlige mangler på rutiner, kontroll og tydelige prioriteringer. Kritikken ble fra ledelseshold i stor grad forsøkt bagatellisert eller imøtegått med at pågående prosesser ville bøte på problemet. At en likevel har endt opp med en situasjon så prekær at omfattende grep tas rett før ny direktør er på plass, uten tilfredsstillende faglig forankring og konsekvensutredning, er en bekreftelse på at verken visjon eller virkelighetsoppfatning samsvarer med utfordringene Norsk filminstitutt står overfor. Mange interne, parallelle og ressurskrevende prosesser konkurrerer med det langsiktige arbeidet innenfor kjernevirksomhetene våre og skaper utfordringer i kommunikasjonen med bransjen vi skal arbeide med og for. Dette sliter på Norsk filminstitutts omdømme, og skaper et dårligere samarbeidsklima med eksterne aktører.

Maner til langsiktig, strategisk tenkning

At vi i tillegg er midt i en viktig evaluering av støtteordningene våre, som vil gi et godt faglig fundament for omstilling, og at ny direktør skal på plass fra nyttår, burde kalle på tålmodighet og langsiktig, strategisk tenkning, ikke forhastet og dårlig forankret brannslukning i budsjettet.

Felles fremtidsvisjon for bransje og institutt

Vi ber om at dette perspektivet gis tyngde ved at den varslede omstillingen i NFI legges på is til ny direktør er på plass. Slik kan den nødvendige moderniseringen av Norsk filminstitutt få et faglig forsvarlig fundament med god demokratisk forankring internt, og med en overordnet visjon som både bransje og institutt kan dele entusiasme for. Det greier vi ikke med den tidsplanen det legges opp til i dag».

Signert: Anna Kristina Knaevelsrud Kurs- og kompetanserådgiver NFI:LAB Anne Borggaard Sørensen Filmkonsulent spillefilm og dramaserier Anne Frilseth Produksjonsrådgiver spillefilm Anne Skistad Utviklingsrådgiver Arna Marie Bersås Festivalrådgiver kort- og dokumentarfilm utland Arthur Johansen Manuskonsulent Arve Figenschow Produksjonsrådgiver spillefilm Astri Dehli Blindheim Rådgiver filmkultur utland Eirin Gjørv Filmkonsulent dokumentarfilm Elisabeth Aalmo Rådgiver Kreativ Europa MEDIA Desk Geir Friestad Førstemaskinist Kino Hanne Myren Rådgiver talentprogram Helle Hansen Filmkonsulent dokumentarfilm Ingrid Festøy Ottesen Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram Jan Eberholst Olsen Fagleder kinodrift Kaia Høidalen Søknadskoordinator Kathrine Haaheim Festivalrådgiver kort- og dokumentarfilm utland Knut Tofastrud Skinnarmo Festivalrådgiver spillefilm utland Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen Filmkonsulent kortfilm Marianne Hjerpseth Lanseringsrådgiver Norge Margrete Soug Kåset Manuskonsulent Nedin Mutic Kurs- og kompetanserådgiver NFI:LAB Ola Hunnes Produksjonsrådgiver dokumentarfilm Pål Håberg Internasjonal printkoordinator Ravn Wikhaug Produksjonsrådgiver dokumentar- og kortfilm Rune Tellefsen Fagleder kurs- og kompetanse NFI:LAB Stine Oppegaard Fagleder lansering spillefilm utland Ståle Stein Berg Filmkonsulent spillefilm- og dramaserier


Svaret fra Kulturdepartementet:

«Vi viser til din henvendelse 27. juni 2019 på vegne av flere ansatte i Norsk filminstitutt om omstillingsprosessen i virksomheten. Grunnlaget for omstillingsprosessen er et enstemmig vedtak i Norsk filminstitutts styre om å gi tilslutning til ledelsens forslag til effektivisering av oppgaver og tjenester og til prosessen som ledelsen har lagt opp til. Omstilling i staten er viktig og bør være et kontinuerlig arbeid. Når NFI nå må gjennomføre flere endringsprosesser parallelt, har vi forståelse for at situasjonen oppleves ekstra krevende for de ansatte. Departementet har fått en muntlig redegjørelse fra direktør og styreleder om vedtaket og har tatt det til etterretning. Det er styret og ledelsen i NFI som har ansvaret for innholdet i og implementeringen av omstillingsprosessen. Dette omfatter blant annet vurderingen av hvilke tiltak som skal gjennomføres, tidspunktet for prosessen og hvordan de ansatte skal involveres. Med hilsen Christine Hamnen (e.f.) ekspedisjonssjef Lars Øyen fagdirektør»


Les også:

NFI-ansatte med hard kritikk av egen ledelse

Hele bransjen med opprop til NFI og KUD

Ta ansvar for norsk filmpolitikk!

Kuttene hos NFI er et svik mot bransjen

Regional bransje advarer NFI mot konsekvensene av kutt

Hva slags leder trenger Norsk filminstitutt?

Hvorfor moderniserer Norsk filminstitutt?

– Det lukter svidd

Disse tiltakene vil NFI fjerne eller skjære ned på

Drastiske stillingskutt i NFI

– Norsk filminstitutt mangler retning og evne til prioriteringer

 

Les de ansattes bekymringsmelding

Les de ansattes bekymringsmelding

Like før ferien sendte 28 ansatte i Norsk filminstitutt en bekymringsmelding til Kulturdepartementet om organisasjonens planlagte omstilling og nedskjæringer. Her kan du lese meldingen i sin helhet – og svaret fra departementet.

«På tampen av Sindre Guldvogs åremål som direktør i Norsk filminstitutt er organisasjonen hodestups på vei inn i en omfattende omstilling, med nedskjæringer og sanering av oppgaveporteføljen som resultat. Vi som jobber i organisasjonen er ikke imot verken omstilling eller modernisering, men måten vi har kommet dit på. Vi reagerer på vikarierende argumenter og kanskje viktigst av alt; manglende faglig forankring. Dette er kommunisert gjentatte ganger gjennom ulike kanaler internt uten at vi opplever oss hørt, og derfor denne bekymringsmeldingen direkte til KUD fra mange av oss som er ansatt i NFI.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen eller modernisering som motiv?

Da varselet om omstilling ble lagt frem for organisasjonen i slutten av april var det ifølge vår direktør Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som var den direkte, og eneste, årsaksforklaringen. Kraftige kostnadskutt over kort tid ble lagt frem som hestekuren vi må gjennom for å holde tritt med innsparingsregimet som pålegges oss. Med påfølgende usikkerhet og mistro blant utsatte faggrupper internt, samt bekymring, uavklart konsekvens og kritikk fra den eksterne bransjen. Direktør Sindre Guldvog og styreleder Marit Reutz velger å imøtegå kritikken som oppstår med en kronikk i Rushprint, der de tegner et nytt årsaksbilde, med modernisering og tilpassing til “morgendagens forventninger” som bærende motiv. Om det siste er tilfelle, blir spørsmålet om faglig prosess og forankring prekært.

Kritikk etter omorganisering i 2016

I 2016 ble det gjennomført en stor omorganisering av NFI som splittet fagmiljø som naturlig hører sammen til fordel for indre symmetri mellom avdelingene. Den interne evalueringen av omorganiseringen reiser en rekke kritiske spørsmål omkring det faglige arbeidet, tungvint arbeidsflyt og ineffektivitet; spørsmål som fremdeles står ubesvarte fra lederhold. Parallelt med dette er det gjennomført omfattende fornying av nettsider, søknadsportal og visuell profil. Evaluering av prosess og resultat er ennå ikke gjennomført, til tross for massiv negativ tilbakemelding på brukervennlighet både internt og eksternt.

Norsk filminstitutts fremtidige arbeidsmiljø og fasilitering

I tillegg har vi et stort lokale-prosjekt gående der kritiske spørsmål om arbeidsmiljø og fasilitering blir ignorert eller bagatellisert. Det er flere i organisasjonen som arbeider med sensitivt materiale der personvernhensyn, taushetsplikt, diskresjon og tillit er avgjørende. Hvordan dette skal håndteres praktisk i et åpent kontorlandskap har vi ennå ikke fått tilfredsstillende svar på.

Nytt saksbehandlingssystem og gjennomgang av støtteordningene

Vi utarbeider samtidig et nytt saksbehandlingssystem som på grunn av en ambisiøs fremdriftsplan fører til gjentagende skippertaksarbeid og stadige utsettelser av tidsfrister, med urimelig stort press på prosjektansvarlige som resultat. Tidligere i år ble en grundig gjennomgang av støtteordningene initiert, et viktig arbeid som også skal løpe parallelt med de andre pågående prosessene vi har fra før.

Riksrevisjonens kritikk av Norsk filminstitutt

Riksrevisjonens rapport i 2018 tegnet et bilde av en organisasjon med til dels alvorlige mangler på rutiner, kontroll og tydelige prioriteringer. Kritikken ble fra ledelseshold i stor grad forsøkt bagatellisert eller imøtegått med at pågående prosesser ville bøte på problemet. At en likevel har endt opp med en situasjon så prekær at omfattende grep tas rett før ny direktør er på plass, uten tilfredsstillende faglig forankring og konsekvensutredning, er en bekreftelse på at verken visjon eller virkelighetsoppfatning samsvarer med utfordringene Norsk filminstitutt står overfor. Mange interne, parallelle og ressurskrevende prosesser konkurrerer med det langsiktige arbeidet innenfor kjernevirksomhetene våre og skaper utfordringer i kommunikasjonen med bransjen vi skal arbeide med og for. Dette sliter på Norsk filminstitutts omdømme, og skaper et dårligere samarbeidsklima med eksterne aktører.

Maner til langsiktig, strategisk tenkning

At vi i tillegg er midt i en viktig evaluering av støtteordningene våre, som vil gi et godt faglig fundament for omstilling, og at ny direktør skal på plass fra nyttår, burde kalle på tålmodighet og langsiktig, strategisk tenkning, ikke forhastet og dårlig forankret brannslukning i budsjettet.

Felles fremtidsvisjon for bransje og institutt

Vi ber om at dette perspektivet gis tyngde ved at den varslede omstillingen i NFI legges på is til ny direktør er på plass. Slik kan den nødvendige moderniseringen av Norsk filminstitutt få et faglig forsvarlig fundament med god demokratisk forankring internt, og med en overordnet visjon som både bransje og institutt kan dele entusiasme for. Det greier vi ikke med den tidsplanen det legges opp til i dag».

Signert: Anna Kristina Knaevelsrud Kurs- og kompetanserådgiver NFI:LAB Anne Borggaard Sørensen Filmkonsulent spillefilm og dramaserier Anne Frilseth Produksjonsrådgiver spillefilm Anne Skistad Utviklingsrådgiver Arna Marie Bersås Festivalrådgiver kort- og dokumentarfilm utland Arthur Johansen Manuskonsulent Arve Figenschow Produksjonsrådgiver spillefilm Astri Dehli Blindheim Rådgiver filmkultur utland Eirin Gjørv Filmkonsulent dokumentarfilm Elisabeth Aalmo Rådgiver Kreativ Europa MEDIA Desk Geir Friestad Førstemaskinist Kino Hanne Myren Rådgiver talentprogram Helle Hansen Filmkonsulent dokumentarfilm Ingrid Festøy Ottesen Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram Jan Eberholst Olsen Fagleder kinodrift Kaia Høidalen Søknadskoordinator Kathrine Haaheim Festivalrådgiver kort- og dokumentarfilm utland Knut Tofastrud Skinnarmo Festivalrådgiver spillefilm utland Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen Filmkonsulent kortfilm Marianne Hjerpseth Lanseringsrådgiver Norge Margrete Soug Kåset Manuskonsulent Nedin Mutic Kurs- og kompetanserådgiver NFI:LAB Ola Hunnes Produksjonsrådgiver dokumentarfilm Pål Håberg Internasjonal printkoordinator Ravn Wikhaug Produksjonsrådgiver dokumentar- og kortfilm Rune Tellefsen Fagleder kurs- og kompetanse NFI:LAB Stine Oppegaard Fagleder lansering spillefilm utland Ståle Stein Berg Filmkonsulent spillefilm- og dramaserier


Svaret fra Kulturdepartementet:

«Vi viser til din henvendelse 27. juni 2019 på vegne av flere ansatte i Norsk filminstitutt om omstillingsprosessen i virksomheten. Grunnlaget for omstillingsprosessen er et enstemmig vedtak i Norsk filminstitutts styre om å gi tilslutning til ledelsens forslag til effektivisering av oppgaver og tjenester og til prosessen som ledelsen har lagt opp til. Omstilling i staten er viktig og bør være et kontinuerlig arbeid. Når NFI nå må gjennomføre flere endringsprosesser parallelt, har vi forståelse for at situasjonen oppleves ekstra krevende for de ansatte. Departementet har fått en muntlig redegjørelse fra direktør og styreleder om vedtaket og har tatt det til etterretning. Det er styret og ledelsen i NFI som har ansvaret for innholdet i og implementeringen av omstillingsprosessen. Dette omfatter blant annet vurderingen av hvilke tiltak som skal gjennomføres, tidspunktet for prosessen og hvordan de ansatte skal involveres. Med hilsen Christine Hamnen (e.f.) ekspedisjonssjef Lars Øyen fagdirektør»


Les også:

NFI-ansatte med hard kritikk av egen ledelse

Hele bransjen med opprop til NFI og KUD

Ta ansvar for norsk filmpolitikk!

Kuttene hos NFI er et svik mot bransjen

Regional bransje advarer NFI mot konsekvensene av kutt

Hva slags leder trenger Norsk filminstitutt?

Hvorfor moderniserer Norsk filminstitutt?

– Det lukter svidd

Disse tiltakene vil NFI fjerne eller skjære ned på

Drastiske stillingskutt i NFI

– Norsk filminstitutt mangler retning og evne til prioriteringer

 

MENY