Hvorfor modernisere Norsk filminstitutt?

Hvorfor modernisere Norsk filminstitutt?

Budsjettkutt er ikke den direkte årsak til endringsprosessene i NFI, skriver direktør Sindre Guldvog og styreleder Marit Reutz i sitt svar på den siste tids kritikk mot institusjonens ledelse. Skal vi møte dagens og morgendagens forventninger er endringer nødvendig.

Foto: Sindre Guldvog foran Filmens Hus

I et intervju med Sindre Guldvog i Dagsavisen fredag kan det synes som om det er budsjettkutt som er den direkte årsak til endringsprosessene i Norsk filminstitutt (NFI). Bildet er langt mer sammensatt. Vi ønsker i denne kronikken å gi et helhetlig bilde og en tydeligere årsakssammenheng for den omstillingen NFI står oppe i.

NFI forvalter midler til en sektor i stor endring. Våre ambisjoner, våre valg og prioriteringer har stor betydning både for film- og spillbransjen, og dette gjelder også for det publikum som skal ha tilgang til filmer og spill i Norge.

NFI har store ambisjoner. Målet er å styrke leveransene til samfunnet, og samtidig sørge for at disse er i takt med dagens og morgendagens forventninger på det audiovisuelle feltet. For å lykkes med dette er endringer nødvendig. Endringer som i hovedsak merkes internt, men som også til en viss grad får konsekvenser for bransjen.

NFI ble opprettet i 1955. Mandatet var å samle, bevare og katalogisere norsk filmmateriale. Gjennom ulike faser har mandatet blitt endret, nye oppgaver har kommet til, andre har gått ut på dato og institusjonen har blitt sammenslått med andre filminstitusjoner. Samtidig har ulike ansvarsområder blitt flyttet til andre aktører. Dette er en del av samfunnsutviklingen. De to siste filmmeldingene (Veiviseren 2007-2008 og En framtidsrettet filmpolitikk 2014-2015) har tydeliggjort NFIs mandat som forvaltningsinstitusjon, med ansvaret for tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av film i ulike formater. NFI er også en viktig kulturinstitusjon for publikum gjennom driften av det nasjonale Cinemateket, og en kunnskapsinstitusjon med ansvar for blant annet statistikk og analyse innen filmfeltet.

Gjennom de siste ti årene har bransjen blitt større, kompetansen i bransjen er betydelig hevet og kompleksiteten i produksjonene og finansieringen av disse er øket. NFI opererer i et globalt og digitalt marked der bransjen møter mer omfattende utfordringer enn tidligere, for eksempel gjelder dette behovet for samfinansiering og co-produksjoner for å kunne realisere filmprosjekter. Både bransjen og NFI må derfor jobbe mer internasjonalt for å sikre både finansiering og fortsatt høy kvalitet på norsk film.

Publikum spiller og ser film og dramaserier på flere plattformer i dag enn tidligere, og formatene filmskaperne og publikum forholder seg til er blitt flere.

For at norsk film skal være relevant for hele den norske befolkningen, må tilbudet være variert, både når det gjelder format, sjanger, målgruppe og tematikk. NFIs virkemidler skal legge til rette for et rikt mangfold ved å sørge for at et bredt spekter av ulike stemmer kommer til uttrykk, bidra til innholdsmessig variasjon og sikre et tilbud til alle publikumsgrupper.

I dynamikken mellom skaper og publikum skal NFI fortsette å levere tjenester av høy kvalitet som bidrar til å skape filmer, serier og spill som publikum setter pris på og som sørger for at filmene og spillene når fram til publikum der de er.

Alt dette krever at NFI fornyer seg. Det krever omstilling som bl.a. medfører prioriteringer av områder, endringer og spissing av tilskuddsordningene, utvikling og endring av kompetanse og etablering av relevante samarbeidsformer med nye og eksisterende partnere.

Som ledd i moderniseringsarbeidet skal selvfølgelig også arbeidsporteføljen gjennomgås. Noen av ordningene som NFI skal vurdere var tidligere historisk viktige, men har ikke lenger samme relevans i dag. Enkelte ordninger ble utviklet før Den norske filmskolen og andre utdanningsinstitusjoner for filmproduksjon var ordentlig etablert. Andre ble utformet da regionale filmsentre og filmfond ikke fantes, eller hadde et svakere mandat og færre virkemidler enn i dag.

NFI skal sammen med Kulturdepartementet gjennomgå forskriftene for å sørge for at virkemidlene både er hensiktsmessige for bransjen, og at de bidrar til å oppnå de filmpolitiske målene på en god måte.

De justeringene som skal gjøres i NFIs portefølje, skal bidra til at ressursene utnyttes enda mer effektivt for å nå regjeringens mål, innenfor de økonomiske rammene som er til rådighet.

Som enhver virksomhet må også NFI vurdere hvordan organisasjonen og arbeidsprosessene kan effektiviseres, f eks; ved å implementere et nytt saksbehandlingssystem som skal gjøre det enklere for brukerne og mer effektivt for saksbehandlerne. NFI skal modernisere lokalene for å få en arbeidsplass hvor det legges til rette for samhandling, fleksibilitet og gode arbeidsforhold. Samtidig skal bygget framstå som et flott kulturhus for Cinematekets publikum, samt en samlingsplass for bransjen.

Valgene som tas har konsekvenser for bransjeaktører, og ikke minst for noen av våre medarbeidere.  Under omstillingen må NFI samtidig skaffe fleksibilitet til å styrke kompetanse og kapasitet innen områder som for eksempel spill, analyse, finansiering og rådgivning.

NFI skal fortsatt ivareta sitt nasjonale ansvar for levende bilder, både i form av spill, dramaserier og film i ulike formater.  Resultatet skal bli et styrket NFI med gode leveranser tilpasset bransjen og samfunnet i nåtid og fremtid.

Marit Reutz styreleder NFI  Sindre Guldvog direktør NFI

Les også:

– Det lukter svidd

Disse tiltakene vil NFI fjerne eller skjære ned på

Hvorfor modernisere Norsk filminstitutt?

Hvorfor modernisere Norsk filminstitutt?

Budsjettkutt er ikke den direkte årsak til endringsprosessene i NFI, skriver direktør Sindre Guldvog og styreleder Marit Reutz i sitt svar på den siste tids kritikk mot institusjonens ledelse. Skal vi møte dagens og morgendagens forventninger er endringer nødvendig.

Foto: Sindre Guldvog foran Filmens Hus

I et intervju med Sindre Guldvog i Dagsavisen fredag kan det synes som om det er budsjettkutt som er den direkte årsak til endringsprosessene i Norsk filminstitutt (NFI). Bildet er langt mer sammensatt. Vi ønsker i denne kronikken å gi et helhetlig bilde og en tydeligere årsakssammenheng for den omstillingen NFI står oppe i.

NFI forvalter midler til en sektor i stor endring. Våre ambisjoner, våre valg og prioriteringer har stor betydning både for film- og spillbransjen, og dette gjelder også for det publikum som skal ha tilgang til filmer og spill i Norge.

NFI har store ambisjoner. Målet er å styrke leveransene til samfunnet, og samtidig sørge for at disse er i takt med dagens og morgendagens forventninger på det audiovisuelle feltet. For å lykkes med dette er endringer nødvendig. Endringer som i hovedsak merkes internt, men som også til en viss grad får konsekvenser for bransjen.

NFI ble opprettet i 1955. Mandatet var å samle, bevare og katalogisere norsk filmmateriale. Gjennom ulike faser har mandatet blitt endret, nye oppgaver har kommet til, andre har gått ut på dato og institusjonen har blitt sammenslått med andre filminstitusjoner. Samtidig har ulike ansvarsområder blitt flyttet til andre aktører. Dette er en del av samfunnsutviklingen. De to siste filmmeldingene (Veiviseren 2007-2008 og En framtidsrettet filmpolitikk 2014-2015) har tydeliggjort NFIs mandat som forvaltningsinstitusjon, med ansvaret for tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av film i ulike formater. NFI er også en viktig kulturinstitusjon for publikum gjennom driften av det nasjonale Cinemateket, og en kunnskapsinstitusjon med ansvar for blant annet statistikk og analyse innen filmfeltet.

Gjennom de siste ti årene har bransjen blitt større, kompetansen i bransjen er betydelig hevet og kompleksiteten i produksjonene og finansieringen av disse er øket. NFI opererer i et globalt og digitalt marked der bransjen møter mer omfattende utfordringer enn tidligere, for eksempel gjelder dette behovet for samfinansiering og co-produksjoner for å kunne realisere filmprosjekter. Både bransjen og NFI må derfor jobbe mer internasjonalt for å sikre både finansiering og fortsatt høy kvalitet på norsk film.

Publikum spiller og ser film og dramaserier på flere plattformer i dag enn tidligere, og formatene filmskaperne og publikum forholder seg til er blitt flere.

For at norsk film skal være relevant for hele den norske befolkningen, må tilbudet være variert, både når det gjelder format, sjanger, målgruppe og tematikk. NFIs virkemidler skal legge til rette for et rikt mangfold ved å sørge for at et bredt spekter av ulike stemmer kommer til uttrykk, bidra til innholdsmessig variasjon og sikre et tilbud til alle publikumsgrupper.

I dynamikken mellom skaper og publikum skal NFI fortsette å levere tjenester av høy kvalitet som bidrar til å skape filmer, serier og spill som publikum setter pris på og som sørger for at filmene og spillene når fram til publikum der de er.

Alt dette krever at NFI fornyer seg. Det krever omstilling som bl.a. medfører prioriteringer av områder, endringer og spissing av tilskuddsordningene, utvikling og endring av kompetanse og etablering av relevante samarbeidsformer med nye og eksisterende partnere.

Som ledd i moderniseringsarbeidet skal selvfølgelig også arbeidsporteføljen gjennomgås. Noen av ordningene som NFI skal vurdere var tidligere historisk viktige, men har ikke lenger samme relevans i dag. Enkelte ordninger ble utviklet før Den norske filmskolen og andre utdanningsinstitusjoner for filmproduksjon var ordentlig etablert. Andre ble utformet da regionale filmsentre og filmfond ikke fantes, eller hadde et svakere mandat og færre virkemidler enn i dag.

NFI skal sammen med Kulturdepartementet gjennomgå forskriftene for å sørge for at virkemidlene både er hensiktsmessige for bransjen, og at de bidrar til å oppnå de filmpolitiske målene på en god måte.

De justeringene som skal gjøres i NFIs portefølje, skal bidra til at ressursene utnyttes enda mer effektivt for å nå regjeringens mål, innenfor de økonomiske rammene som er til rådighet.

Som enhver virksomhet må også NFI vurdere hvordan organisasjonen og arbeidsprosessene kan effektiviseres, f eks; ved å implementere et nytt saksbehandlingssystem som skal gjøre det enklere for brukerne og mer effektivt for saksbehandlerne. NFI skal modernisere lokalene for å få en arbeidsplass hvor det legges til rette for samhandling, fleksibilitet og gode arbeidsforhold. Samtidig skal bygget framstå som et flott kulturhus for Cinematekets publikum, samt en samlingsplass for bransjen.

Valgene som tas har konsekvenser for bransjeaktører, og ikke minst for noen av våre medarbeidere.  Under omstillingen må NFI samtidig skaffe fleksibilitet til å styrke kompetanse og kapasitet innen områder som for eksempel spill, analyse, finansiering og rådgivning.

NFI skal fortsatt ivareta sitt nasjonale ansvar for levende bilder, både i form av spill, dramaserier og film i ulike formater.  Resultatet skal bli et styrket NFI med gode leveranser tilpasset bransjen og samfunnet i nåtid og fremtid.

Marit Reutz styreleder NFI  Sindre Guldvog direktør NFI

Les også:

– Det lukter svidd

Disse tiltakene vil NFI fjerne eller skjære ned på

MENY