Disse tiltakene vil NFI fjerne eller skjære ned på

Disse tiltakene vil NFI fjerne eller skjære ned på

Manusordningen, rekrutteringsstipend, kurs og kompetansetiltak og filmkulturelle tiltak er blant områdene som får lide når Norsk filminstutt skal nedbemanne. Bransjerådet advarer mot nedskjæringene som legges fram for NFIs styre i dag. «Dette vil ramme film- og tv-bransjen hardt».

Norsk filminstitutt står overfor omfattende nedskjæringer og nedbemanninger. Som tidligere omtalt her på Rushprint.no, må organisasjonen angivelig si opp minst sju ansatte. Det har ikke hittil vært offentlig kjent hvilke tilskuddsordninger som eventuelt vil omfattes av kuttene. Ut fra hva Rushprint erfarer, skal NFIs ledelse imidlertid legge fram et forslag på dagens styremøte som blant annet innebærer kutt i stipend- og kompetansehevende tiltak, inkludert avvikling av NFI:LAB «i sin nåværende form». Etter behandlingen på dagens styremøte skal forslaget behandles av KUD. Ut fra NFIs interne framdriftsplan framgår det at dette kan skje i løpet av kun få dager.

Forslaget omfatter følgende effektiviseringstiltak og omlegginger, slik dette nylig ble lagt fram på et allmøte for de ansatte i NFI:

Tilskuddsforvaltning – tilskudd til enkeltpersoner:

Manusordningen omstruktureres

Filmrekrutteringsstipend legges ned

Stipend til deltakelse på filmfestivaler og prisutdelinger legges ned

Stipend til kurs i utlandet spisses mot prioriterte kurs/utlysninger og avvikles som løpende stipendordning

Beholde: Nye Veier; Kompetanseprogrammene (UP, EAVE mv.); UDs reisestøtteordning

Mål: Fra 230 til ca. 100 stipender pr. år

Tilskuddsforvaltning – Formidlingstilskudd:

Støtteordningen til filmkulturelle tiltak tas ut i nåværende form

Tilskudd til lokale kino-/bibliotektiltak opprettholdes

Distribusjon: Tilskuddsforvaltningen legges om og effektiviseres

Utgivelser kan søke midler hos Kulturrådet (det er uklart om Kulturrådet blir tilført ekstra midler til det).

Andre virksomhetsområder:

Kompetanse: NFIs egne kurs/kompetansetiltak for bransjen avvikles, herunder spillefilm- og spillkonvent. Flere tiltak gjennomføres med tilskudd til kompetansehevende tiltak.

Konsekvens: NFI:LAB i nåværende form avvikles.

Beholde: Enkelte strategiske kompetansetiltak (som f.eks UP); Internasjonale avtaler og partnerskap

Internasjonalt arbeid:

Festivalpåmeldinger og arbeid med kortfilm i utlandet/distribusjon gjøres ikke lenger av NFI

Annet:

Fotograftjeneste avvikles

Utstillinger som eget område avvikles

Fellestjenester for hele bygget overlates til gårdeier eller respektiv leietaker (resepsjon/sentralbord, vare-/pakkemottak, brannvern, div. drift lokaler, adgang)

Effektiviseringsområder:

Nytt saksbehandlingssystem er forventet å gi effektiviseringsgevinst

Festivaldistribusjon effektiviseres/digitaliseres

Kinodrift dagtid effektiviseres

Andre effektiviseringstiltak – vil framgå av neste steg i prosessen

Bransjerådets brev

Bransjeorganisasjonene har så langt mottatt begrenset med informasjon om de konkrete endringene.  Et samlet bransjeråd har imidlertid sendt et notat til KUD, hvor de sier seg uenige i eventuelle kutt i stipender og kompetansehevende tiltak.

Dette er notatet fra bransjerådet til departementet:

«Kutt i stipender og kompetansehevende tiltak som ledd i ABE-reformen

Som et ledd i ABE reformen, avsluttet NFI for 3 år siden ordningen med prøverom for manusforfattere og regissører. Dette var en av få ordninger der filmkunstnerne fikk mulighet til å utvikle og forske i sitt prosjekt uten en produsent involvert. Forklaringen på dette kuttet var at man ikke lengre hadde menneskelige ressurser til å forvalte ordningen.

Når det nå vurderes å kutte manusutviklingsordningen, stipender samt NFI:LAB (kompetanse) som en del av ABE uten at bransjen er tatt med på råd er det grunn til å stille spørsmål ved de faglige vurderingene og begrunnelser for dette.

På spørsmål fra bransjerådet om begrunnelse for kutt svarer direktør, Sindre Guldvog:

«Jeg må dessverre bekrefte at vi har sett oss nødt til å iverksette et omstillingsprosjekt i NFI for å holde oss innen kostnadsrammene. Og dessverre vil det ikke være mulig å oppnå de ønskede resultater uten at det vil få konsekvenser for arbeidsporteføljen.»

Arbeidsporteføljen eller tilskuddsordningene det vurderes å kutte helt eller delvis i er NFIs kjernevirksomhet og vil, dersom det gjennomføres ramme film og tv-bransjen hardt. Tiltakene treffer ikke der de skal, men fører til reell nedgang i utviklingsmidler til bransjen, med de følger det vil ha for tilgangen på personlige originalverk med høy kunstnerisk kvalitet.

Bransjerådet mener dette er feilprioriteringer og vi kan heller ikke se at dette er villet fra departementet side, for å møte kravene i ABE-reformen.»

Disse tiltakene vil NFI fjerne eller skjære ned på

Disse tiltakene vil NFI fjerne eller skjære ned på

Manusordningen, rekrutteringsstipend, kurs og kompetansetiltak og filmkulturelle tiltak er blant områdene som får lide når Norsk filminstutt skal nedbemanne. Bransjerådet advarer mot nedskjæringene som legges fram for NFIs styre i dag. «Dette vil ramme film- og tv-bransjen hardt».

Norsk filminstitutt står overfor omfattende nedskjæringer og nedbemanninger. Som tidligere omtalt her på Rushprint.no, må organisasjonen angivelig si opp minst sju ansatte. Det har ikke hittil vært offentlig kjent hvilke tilskuddsordninger som eventuelt vil omfattes av kuttene. Ut fra hva Rushprint erfarer, skal NFIs ledelse imidlertid legge fram et forslag på dagens styremøte som blant annet innebærer kutt i stipend- og kompetansehevende tiltak, inkludert avvikling av NFI:LAB «i sin nåværende form». Etter behandlingen på dagens styremøte skal forslaget behandles av KUD. Ut fra NFIs interne framdriftsplan framgår det at dette kan skje i løpet av kun få dager.

Forslaget omfatter følgende effektiviseringstiltak og omlegginger, slik dette nylig ble lagt fram på et allmøte for de ansatte i NFI:

Tilskuddsforvaltning – tilskudd til enkeltpersoner:

Manusordningen omstruktureres

Filmrekrutteringsstipend legges ned

Stipend til deltakelse på filmfestivaler og prisutdelinger legges ned

Stipend til kurs i utlandet spisses mot prioriterte kurs/utlysninger og avvikles som løpende stipendordning

Beholde: Nye Veier; Kompetanseprogrammene (UP, EAVE mv.); UDs reisestøtteordning

Mål: Fra 230 til ca. 100 stipender pr. år

Tilskuddsforvaltning – Formidlingstilskudd:

Støtteordningen til filmkulturelle tiltak tas ut i nåværende form

Tilskudd til lokale kino-/bibliotektiltak opprettholdes

Distribusjon: Tilskuddsforvaltningen legges om og effektiviseres

Utgivelser kan søke midler hos Kulturrådet (det er uklart om Kulturrådet blir tilført ekstra midler til det).

Andre virksomhetsområder:

Kompetanse: NFIs egne kurs/kompetansetiltak for bransjen avvikles, herunder spillefilm- og spillkonvent. Flere tiltak gjennomføres med tilskudd til kompetansehevende tiltak.

Konsekvens: NFI:LAB i nåværende form avvikles.

Beholde: Enkelte strategiske kompetansetiltak (som f.eks UP); Internasjonale avtaler og partnerskap

Internasjonalt arbeid:

Festivalpåmeldinger og arbeid med kortfilm i utlandet/distribusjon gjøres ikke lenger av NFI

Annet:

Fotograftjeneste avvikles

Utstillinger som eget område avvikles

Fellestjenester for hele bygget overlates til gårdeier eller respektiv leietaker (resepsjon/sentralbord, vare-/pakkemottak, brannvern, div. drift lokaler, adgang)

Effektiviseringsområder:

Nytt saksbehandlingssystem er forventet å gi effektiviseringsgevinst

Festivaldistribusjon effektiviseres/digitaliseres

Kinodrift dagtid effektiviseres

Andre effektiviseringstiltak – vil framgå av neste steg i prosessen

Bransjerådets brev

Bransjeorganisasjonene har så langt mottatt begrenset med informasjon om de konkrete endringene.  Et samlet bransjeråd har imidlertid sendt et notat til KUD, hvor de sier seg uenige i eventuelle kutt i stipender og kompetansehevende tiltak.

Dette er notatet fra bransjerådet til departementet:

«Kutt i stipender og kompetansehevende tiltak som ledd i ABE-reformen

Som et ledd i ABE reformen, avsluttet NFI for 3 år siden ordningen med prøverom for manusforfattere og regissører. Dette var en av få ordninger der filmkunstnerne fikk mulighet til å utvikle og forske i sitt prosjekt uten en produsent involvert. Forklaringen på dette kuttet var at man ikke lengre hadde menneskelige ressurser til å forvalte ordningen.

Når det nå vurderes å kutte manusutviklingsordningen, stipender samt NFI:LAB (kompetanse) som en del av ABE uten at bransjen er tatt med på råd er det grunn til å stille spørsmål ved de faglige vurderingene og begrunnelser for dette.

På spørsmål fra bransjerådet om begrunnelse for kutt svarer direktør, Sindre Guldvog:

«Jeg må dessverre bekrefte at vi har sett oss nødt til å iverksette et omstillingsprosjekt i NFI for å holde oss innen kostnadsrammene. Og dessverre vil det ikke være mulig å oppnå de ønskede resultater uten at det vil få konsekvenser for arbeidsporteføljen.»

Arbeidsporteføljen eller tilskuddsordningene det vurderes å kutte helt eller delvis i er NFIs kjernevirksomhet og vil, dersom det gjennomføres ramme film og tv-bransjen hardt. Tiltakene treffer ikke der de skal, men fører til reell nedgang i utviklingsmidler til bransjen, med de følger det vil ha for tilgangen på personlige originalverk med høy kunstnerisk kvalitet.

Bransjerådet mener dette er feilprioriteringer og vi kan heller ikke se at dette er villet fra departementet side, for å møte kravene i ABE-reformen.»

MENY