– NRK skal gi sine seere drama i verdensklasse

– NRK skal gi sine seere drama i verdensklasse

Forhandlingene mellom NRK og Dramatikerforbundet brøt nylig sammen og kanalen vil heretter forhandle individuelt med forfatterne. Dramasjef Ivar Køhn redegjør her for endringene i avtaleverket der NRK vil gi lisensbetalerne «mulighet til å se innhold når de vil og hvor de vil – på NRKs plattformer».

Ny teknologi har i løpet av forbausende kort tid skapt nye seervaner og nye forventinger hos publikum. Behovet for nye programmer øker, samtidig som man forventer at «gamle» programmene er tilgjengelig. NRKs lisensbetalere opplever at de gjennom lisens betaler for å se program, men at de selv må få velge når de vil se dem.

Også rollen som manusforfatter har endret seg de senere årene. Det er blitt større fokus på forfatteren som premissgiver for visjonen, og det er blitt mer akseptert at flere forfattere kan være bidragsytere inn mot felles visjon. Samtidig har kravet til kvalitet økt, og tv drama utgjør store økonomiske investeringer for produsenter og kanal.

Det er naturlig at denne utviklingen også må gjenspeiles i avtaler mellom produsent og rettighetshavere. NRK ønsker nå å gjøre endringer basert på dagens virkelighet, men samtidig være såpass fleksibel at man også tar høyde for fremtidens virkelighet på en god måte. Vi er innforstått med at nye avtalemodeller også påvirker honorarmodellene, og at NRK nå må forhåndsbetale for rettigheter som tidligere har vært knyttet opp mot eventuell reprisering.

Vi ønsker å satse mer på drama, på ny drama, på originalt drama, og vi verdsetter forfatterens arbeid som en grunnleggende forutsetning for godt tv-drama. Og vi vil gi de som betaler for «billetten» gjennom lisens mulighet til å se det når de vil og hvor de vil – på NRKs plattformer. NRK skal gi sine seere et dramatilbud i verdensklasse.

Som kjent utløp rammeavtalen mellom NRK og Dramatikerforbundet den første juli.  Avtalen ble sagt opp før jul i fjor, og vi har forhandlet i hele vår om en fornyelse av avtalen. Når vi nå ikke har lykkes så har vi i NRK sagt at vi heller ønsker å forhandle individuelt med forfatterne for hvert enkelt prosjekt, enn å forlenge en avtale som vi mener ikke fungerer.

Køhn

Individuell avtale

Hva vil så møte forfattere som skal inngå avtale med NRK etter 1.juli om dramatiske verk? Vi kommer til å basere ny avtaler på de forslagene som vi har diskutert med Dramatikerforbundet, og vil være annerledes enn dagens avtalestruktur. Vi vil derfor redegjøre for noen av de viktigste endringene.

Utgangspunktet er at hver avtale forhandles individuelt.  Avtalene om verket vil i større grad enn før tilpasses det enkelte prosjekt, typen av arbeid, og hvordan den enkelte forfatter arbeider.  Dramatisk arbeid er vanskelig å generalisere. Både kompleksitet i prosjektet og forfatternes egne arbeidsmetoder varierer sterkt. Målet er å ha en avtale som i størst mulig grad forholder seg til realitetene i det enkelte arbeidet, både når det gjelder rettigheter, hva som skal gjøres, hvor mye tid som estimeres til arbeidet og hva som er riktig honorar for arbeid og rettigheter.  Det er derfor viktig at den enkelte forfatter kommer med sine innspill til avtale ut fra sine behov og ønsker når avtalen forhandles.

Når det er sagt så er det også klart at det vil være prinsipper og forutsetninger som vil ligge til grunn for alle avtaler.  De viktigste er:

Ulike forfatterroller
Vi kommer til å ta utgangspunkt i fire ulike forfatterroller; 1) orignærforfatter (som er opphavsmann for det verket/universet som er utgangspunktet for dramatiseringen, f.eks. bok, treatment, manus etc.), 2) hovedforfatter (som har ansvaret for hele dramafortellingen, dvs hvordan originærverket utarbeides som tv-serie), 3) episodeforfatter (som skriver episoder), 4) bidragsforfatter (som bidrar i manusarbeidet på ulike måter).

Vi mener at de fire nivåene er et praktisk utgangspunkt for å avklare de ulike forfatterrollene og hierarkiet i forfatterarbeidet. Én eller flere forfattere kan ha alle funksjonene, eller det kan være delt på ulike forfattere og forfatterteam.  Men vi ønsker at det skal bli definert tydelig i avtalen, og vi mener det er best for alle parter at dette gjøres ved avtaleinngåelse.

To typer vederlag
Vi legger opp til ha to typer vederlag når det gjelder originærforfatter og hovedforfatter; ett vederlag for rettigheter og ett for arbeid.

Vederlaget for rettigheter vil være en minuttsats og relateres til totalt antall minutter for ferdig serie.  En del av dette vederlaget vil bli betalt ved bestilling, mens en del vil bli betalt ved produksjonsbeslutning.

Vederlaget for arbeid vil relateres til den arbeidsperioden som forfatteren engasjeres, eventuelt til den arbeidstiden som er estimert for avtalt levering.

For episodeforfatter og bidragsforfatter vil vederlag for rettigheter inkluderes i arbeidsvederlaget.

Dette er en stor endring i forhold til dagens vederlagsmodell hvor alt honorar baseres på en fast minuttpris relatert til lengden på ferdig verk uavhengig antall forfattere eller verkets kompleksitet, og med avkortning for serier over tre episoder. Vi ønsker i den nye modellen å ha større fleksibilitet. Vi mener at dette er nødvendig for å være mer i samsvar med dagens virkelighet. Vi ønsker også mulighet til å differensiere honorar til forfattere i forhold til erfaring, både for å kunne gi konkurransedyktige betingelser til etablerte forfattere og for å senke terskelen til å engasjere nye forfattere.

Definert hovedforfatter
Hovedforfatter vi normalt bli ansett som hovedansvarlig for manuset og manusutviklingen, og være produsentens viktigste rådgiver i forhold til produksjonen av verket.  Det betyr at hovedforfatter kan knyttes tett inn i produksjonen og etterarbeidet, og i samarbeidet med regissør.  Ansvar og myndighet vil bli definert i avtale med den enkelte hovedforfatter, og vil være mer eller mindre omfattende avhengig av prosjekt og hovedforfatters erfaring og kompetanse.

Forhåndskjøp av visningsrett på NRK
Vederlag for rettigheter, enten det er separat eller inkludert i arbeidsvederlaget, vil inkludere vederlag for forhåndkjøp av ubegrensede visningsrettigheter på de plattformer som NRK har redaksjonelt ansvar for.  Det betyr at NRK kan vise ferdig program på NRKs tv kanaler og på NRKs nettspiller når man vil uten at det betales ytterligere vederlag.  Motivasjonen for dette er at når man som lisensbetaler har finansiert produksjonen av et program gjennom NRK som hovedprodusent må man få selv få velge når man vil se det og hvor man vil se det.  Dette er i tråd med hvordan publikum nå forholder seg til tv-seing.

Endringer av manus

Vi kommer til å formalisere retten til å endre i manus. Vi opplever at det i praksis er sjelden at et manus blir innspilt nøyaktig slik det er skrevet opprinnelig. Vi ser også av hovedforfattere ofte skriver om manus fra episodeforfattere for å sikre en helhetlig tone i hele serien. Vi mener det er viktig at retten til endring blir definert og tydeliggjort i en avtale på forhånd.

Høyere royalties ved salg
Når det gjelder kommersielt salg, dvs salg av ferdig tv-program til andre kanaler, vil vi øke royalties til rettighetshavere. En høyere royaltiessats vil bli delt mellom orignærforfatter og hovedforfatter.

Vi ser at salg av tv-drama og format utenfor Norge er økende, og vi mener slikt salg kan gi gode ekstra inntekter til forfattere.  NRK utbetaler royalties fra første krone av sine inntekter.

Andre rettigheter
Vi mener det er positivt at verk kan utnyttes i andre sammenhenger enn som tv-drama, og vi ønsker å legge forholdene til rette for at dette kan skje. NRK ønsker primært en førsterett til kunne bestille ytterligere tv-serier. NRK vil imidlertid ikke motsette seg at orginærverket utnyttes for spillefilm så fremt en spillefilm ikke bryter med NRKs policy eller skader NRKs omdømme.

NRK ønsker ikke å erverve rettigheter eller retten til vederlag knyttet til videresending. Den blir liggende hos rettighetshavere eller forvaltningsorganisasjon.

Økt total vederlag til dramatikere

Vi beregner at NRKs totale vederlagsutbetalinger til forfattere vil øke vesentlig som følge av nye avtaler.  Vi mener dette vil styrke mulighetene for publikum til å se norsk tv-dramatikk, samtidig som det styrker forfatterne og gjøre det hele mer forutsigbart.  Vi mener også at dette muliggjør spissede satsninger i ulike sjangre.

Meld tilbake

I denne fasen med nye vederlagsmodeller og nye avtaler ber vi om at forfatterne går nøye gjennom avtalen for å forstå hva det innebærer for den enkelte, og ikke være redde for å melde tydelig tilbake det man ikke forstår eller har andre forslag til løsninger.

Vi kommer til å bestrebe oss på at de enkelte avtaler blir i harmoni med hverandre innenfor NRK systemet i forhold til prinsipper, lønnsnivå og royalties.

NRK ønsker alle en riktig god sommer, og gleder oss til et godt samarbeid i fremtiden. Vi ønsker å satse mer på drama, med forfatterne i sentrum.

Ivar Køhn er dramasjef i NRK og medlem av NRKs forhandlingsutvalg for dramatikeravtalen

Les også: Dramatikerne uten avtale med NRK

1 kommentar til – NRK skal gi sine seere drama i verdensklasse

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

– NRK skal gi sine seere drama i verdensklasse

– NRK skal gi sine seere drama i verdensklasse

Forhandlingene mellom NRK og Dramatikerforbundet brøt nylig sammen og kanalen vil heretter forhandle individuelt med forfatterne. Dramasjef Ivar Køhn redegjør her for endringene i avtaleverket der NRK vil gi lisensbetalerne «mulighet til å se innhold når de vil og hvor de vil – på NRKs plattformer».

Ny teknologi har i løpet av forbausende kort tid skapt nye seervaner og nye forventinger hos publikum. Behovet for nye programmer øker, samtidig som man forventer at «gamle» programmene er tilgjengelig. NRKs lisensbetalere opplever at de gjennom lisens betaler for å se program, men at de selv må få velge når de vil se dem.

Også rollen som manusforfatter har endret seg de senere årene. Det er blitt større fokus på forfatteren som premissgiver for visjonen, og det er blitt mer akseptert at flere forfattere kan være bidragsytere inn mot felles visjon. Samtidig har kravet til kvalitet økt, og tv drama utgjør store økonomiske investeringer for produsenter og kanal.

Det er naturlig at denne utviklingen også må gjenspeiles i avtaler mellom produsent og rettighetshavere. NRK ønsker nå å gjøre endringer basert på dagens virkelighet, men samtidig være såpass fleksibel at man også tar høyde for fremtidens virkelighet på en god måte. Vi er innforstått med at nye avtalemodeller også påvirker honorarmodellene, og at NRK nå må forhåndsbetale for rettigheter som tidligere har vært knyttet opp mot eventuell reprisering.

Vi ønsker å satse mer på drama, på ny drama, på originalt drama, og vi verdsetter forfatterens arbeid som en grunnleggende forutsetning for godt tv-drama. Og vi vil gi de som betaler for «billetten» gjennom lisens mulighet til å se det når de vil og hvor de vil – på NRKs plattformer. NRK skal gi sine seere et dramatilbud i verdensklasse.

Som kjent utløp rammeavtalen mellom NRK og Dramatikerforbundet den første juli.  Avtalen ble sagt opp før jul i fjor, og vi har forhandlet i hele vår om en fornyelse av avtalen. Når vi nå ikke har lykkes så har vi i NRK sagt at vi heller ønsker å forhandle individuelt med forfatterne for hvert enkelt prosjekt, enn å forlenge en avtale som vi mener ikke fungerer.

Køhn

Individuell avtale

Hva vil så møte forfattere som skal inngå avtale med NRK etter 1.juli om dramatiske verk? Vi kommer til å basere ny avtaler på de forslagene som vi har diskutert med Dramatikerforbundet, og vil være annerledes enn dagens avtalestruktur. Vi vil derfor redegjøre for noen av de viktigste endringene.

Utgangspunktet er at hver avtale forhandles individuelt.  Avtalene om verket vil i større grad enn før tilpasses det enkelte prosjekt, typen av arbeid, og hvordan den enkelte forfatter arbeider.  Dramatisk arbeid er vanskelig å generalisere. Både kompleksitet i prosjektet og forfatternes egne arbeidsmetoder varierer sterkt. Målet er å ha en avtale som i størst mulig grad forholder seg til realitetene i det enkelte arbeidet, både når det gjelder rettigheter, hva som skal gjøres, hvor mye tid som estimeres til arbeidet og hva som er riktig honorar for arbeid og rettigheter.  Det er derfor viktig at den enkelte forfatter kommer med sine innspill til avtale ut fra sine behov og ønsker når avtalen forhandles.

Når det er sagt så er det også klart at det vil være prinsipper og forutsetninger som vil ligge til grunn for alle avtaler.  De viktigste er:

Ulike forfatterroller
Vi kommer til å ta utgangspunkt i fire ulike forfatterroller; 1) orignærforfatter (som er opphavsmann for det verket/universet som er utgangspunktet for dramatiseringen, f.eks. bok, treatment, manus etc.), 2) hovedforfatter (som har ansvaret for hele dramafortellingen, dvs hvordan originærverket utarbeides som tv-serie), 3) episodeforfatter (som skriver episoder), 4) bidragsforfatter (som bidrar i manusarbeidet på ulike måter).

Vi mener at de fire nivåene er et praktisk utgangspunkt for å avklare de ulike forfatterrollene og hierarkiet i forfatterarbeidet. Én eller flere forfattere kan ha alle funksjonene, eller det kan være delt på ulike forfattere og forfatterteam.  Men vi ønsker at det skal bli definert tydelig i avtalen, og vi mener det er best for alle parter at dette gjøres ved avtaleinngåelse.

To typer vederlag
Vi legger opp til ha to typer vederlag når det gjelder originærforfatter og hovedforfatter; ett vederlag for rettigheter og ett for arbeid.

Vederlaget for rettigheter vil være en minuttsats og relateres til totalt antall minutter for ferdig serie.  En del av dette vederlaget vil bli betalt ved bestilling, mens en del vil bli betalt ved produksjonsbeslutning.

Vederlaget for arbeid vil relateres til den arbeidsperioden som forfatteren engasjeres, eventuelt til den arbeidstiden som er estimert for avtalt levering.

For episodeforfatter og bidragsforfatter vil vederlag for rettigheter inkluderes i arbeidsvederlaget.

Dette er en stor endring i forhold til dagens vederlagsmodell hvor alt honorar baseres på en fast minuttpris relatert til lengden på ferdig verk uavhengig antall forfattere eller verkets kompleksitet, og med avkortning for serier over tre episoder. Vi ønsker i den nye modellen å ha større fleksibilitet. Vi mener at dette er nødvendig for å være mer i samsvar med dagens virkelighet. Vi ønsker også mulighet til å differensiere honorar til forfattere i forhold til erfaring, både for å kunne gi konkurransedyktige betingelser til etablerte forfattere og for å senke terskelen til å engasjere nye forfattere.

Definert hovedforfatter
Hovedforfatter vi normalt bli ansett som hovedansvarlig for manuset og manusutviklingen, og være produsentens viktigste rådgiver i forhold til produksjonen av verket.  Det betyr at hovedforfatter kan knyttes tett inn i produksjonen og etterarbeidet, og i samarbeidet med regissør.  Ansvar og myndighet vil bli definert i avtale med den enkelte hovedforfatter, og vil være mer eller mindre omfattende avhengig av prosjekt og hovedforfatters erfaring og kompetanse.

Forhåndskjøp av visningsrett på NRK
Vederlag for rettigheter, enten det er separat eller inkludert i arbeidsvederlaget, vil inkludere vederlag for forhåndkjøp av ubegrensede visningsrettigheter på de plattformer som NRK har redaksjonelt ansvar for.  Det betyr at NRK kan vise ferdig program på NRKs tv kanaler og på NRKs nettspiller når man vil uten at det betales ytterligere vederlag.  Motivasjonen for dette er at når man som lisensbetaler har finansiert produksjonen av et program gjennom NRK som hovedprodusent må man få selv få velge når man vil se det og hvor man vil se det.  Dette er i tråd med hvordan publikum nå forholder seg til tv-seing.

Endringer av manus

Vi kommer til å formalisere retten til å endre i manus. Vi opplever at det i praksis er sjelden at et manus blir innspilt nøyaktig slik det er skrevet opprinnelig. Vi ser også av hovedforfattere ofte skriver om manus fra episodeforfattere for å sikre en helhetlig tone i hele serien. Vi mener det er viktig at retten til endring blir definert og tydeliggjort i en avtale på forhånd.

Høyere royalties ved salg
Når det gjelder kommersielt salg, dvs salg av ferdig tv-program til andre kanaler, vil vi øke royalties til rettighetshavere. En høyere royaltiessats vil bli delt mellom orignærforfatter og hovedforfatter.

Vi ser at salg av tv-drama og format utenfor Norge er økende, og vi mener slikt salg kan gi gode ekstra inntekter til forfattere.  NRK utbetaler royalties fra første krone av sine inntekter.

Andre rettigheter
Vi mener det er positivt at verk kan utnyttes i andre sammenhenger enn som tv-drama, og vi ønsker å legge forholdene til rette for at dette kan skje. NRK ønsker primært en førsterett til kunne bestille ytterligere tv-serier. NRK vil imidlertid ikke motsette seg at orginærverket utnyttes for spillefilm så fremt en spillefilm ikke bryter med NRKs policy eller skader NRKs omdømme.

NRK ønsker ikke å erverve rettigheter eller retten til vederlag knyttet til videresending. Den blir liggende hos rettighetshavere eller forvaltningsorganisasjon.

Økt total vederlag til dramatikere

Vi beregner at NRKs totale vederlagsutbetalinger til forfattere vil øke vesentlig som følge av nye avtaler.  Vi mener dette vil styrke mulighetene for publikum til å se norsk tv-dramatikk, samtidig som det styrker forfatterne og gjøre det hele mer forutsigbart.  Vi mener også at dette muliggjør spissede satsninger i ulike sjangre.

Meld tilbake

I denne fasen med nye vederlagsmodeller og nye avtaler ber vi om at forfatterne går nøye gjennom avtalen for å forstå hva det innebærer for den enkelte, og ikke være redde for å melde tydelig tilbake det man ikke forstår eller har andre forslag til løsninger.

Vi kommer til å bestrebe oss på at de enkelte avtaler blir i harmoni med hverandre innenfor NRK systemet i forhold til prinsipper, lønnsnivå og royalties.

NRK ønsker alle en riktig god sommer, og gleder oss til et godt samarbeid i fremtiden. Vi ønsker å satse mer på drama, med forfatterne i sentrum.

Ivar Køhn er dramasjef i NRK og medlem av NRKs forhandlingsutvalg for dramatikeravtalen

Les også: Dramatikerne uten avtale med NRK

One Response to – NRK skal gi sine seere drama i verdensklasse

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY