NFI varsler trangere kår for filmbransjen

NFI varsler trangere kår for filmbransjen

Regjeringens budsjett for 2017 gir i praksis mindre penger til å utvikle, produsere, lansere og formidle filmer, spill og serier, melder NFI på nfi.no.

”NFIs tilskuddsramme til utvikling, produksjon, lansering og formidling av audiovisuelle produksjoner (Post 50) får en økning på 9,43 millioner kroner, som tilsvarer en 1,7 prosent justering for lønns- og prisvekst, i tillegg til et øremerket tilskudd på 1 million kroner til arbeid under Norwegian Arts Abroad. Samtidig forsvinner 11,09 millioner kroner fra fondet (Post 51) på grunn av at TV2 ikke lenger er forpliktet til å bidra med midler til filmfondet. Dette innebærer en reell nedgang i fondsmidlene på 1,6 millioner kroner. Samtidig er ca. 1,4 millioner av fondsmidlene bundet opp i nye budsjettposter som i praksis betyr at det fra 2017 er 3 millioner færre kroner å lage og formidle audiovisuelle produksjoner for”.

Dette betyr at vi får trangere rammer å jobbe innenfor. De siste årene har det vært en reell nedgang i tilskuddsmidler til produksjon. Med ytterligere kutt og mangel på kompensasjon for pris- og lønnsvekst, vil dette kunne bety at vi i fremtiden kan gi tilskudd til færre filmer, serier og spill«, sier Sveinung Golimo, avdelingsdirektør i Utviklings og produksjonsavdelingen i Norsk filminstitutt.

Publikum vil sannsynligvis ikke merke noe til dette på kort sikt, men på lengre sikt vil dette kunne bety et mindre utvalg av norske filmer, dramaserier og spill”, sier han.

Vinneren i budsjettet er som tidligere nevnt insentivordningen som styrkes gjennom en økning på 10,81 millioner kroner til 55,81 millioner kroner, det vil si en økning på 24 prosent fra fjorårets budsjett. Noe av dette vil kunne tilfalle bransjen lokalt, men det avhenger av at flere norske produksjoner med et internasjonalt potensial kan få tilskudd gjennom ordningen, slik Stine Helgeland formulerer det.

Vi kommer tilbake med bransjens egen tolkning av hva dette innebærer.

NFI varsler trangere kår for filmbransjen

NFI varsler trangere kår for filmbransjen

Regjeringens budsjett for 2017 gir i praksis mindre penger til å utvikle, produsere, lansere og formidle filmer, spill og serier, melder NFI på nfi.no.

”NFIs tilskuddsramme til utvikling, produksjon, lansering og formidling av audiovisuelle produksjoner (Post 50) får en økning på 9,43 millioner kroner, som tilsvarer en 1,7 prosent justering for lønns- og prisvekst, i tillegg til et øremerket tilskudd på 1 million kroner til arbeid under Norwegian Arts Abroad. Samtidig forsvinner 11,09 millioner kroner fra fondet (Post 51) på grunn av at TV2 ikke lenger er forpliktet til å bidra med midler til filmfondet. Dette innebærer en reell nedgang i fondsmidlene på 1,6 millioner kroner. Samtidig er ca. 1,4 millioner av fondsmidlene bundet opp i nye budsjettposter som i praksis betyr at det fra 2017 er 3 millioner færre kroner å lage og formidle audiovisuelle produksjoner for”.

Dette betyr at vi får trangere rammer å jobbe innenfor. De siste årene har det vært en reell nedgang i tilskuddsmidler til produksjon. Med ytterligere kutt og mangel på kompensasjon for pris- og lønnsvekst, vil dette kunne bety at vi i fremtiden kan gi tilskudd til færre filmer, serier og spill«, sier Sveinung Golimo, avdelingsdirektør i Utviklings og produksjonsavdelingen i Norsk filminstitutt.

Publikum vil sannsynligvis ikke merke noe til dette på kort sikt, men på lengre sikt vil dette kunne bety et mindre utvalg av norske filmer, dramaserier og spill”, sier han.

Vinneren i budsjettet er som tidligere nevnt insentivordningen som styrkes gjennom en økning på 10,81 millioner kroner til 55,81 millioner kroner, det vil si en økning på 24 prosent fra fjorårets budsjett. Noe av dette vil kunne tilfalle bransjen lokalt, men det avhenger av at flere norske produksjoner med et internasjonalt potensial kan få tilskudd gjennom ordningen, slik Stine Helgeland formulerer det.

Vi kommer tilbake med bransjens egen tolkning av hva dette innebærer.

MENY