«Grove misoppfatninger og faktafeil knyttet til våre utdanninger.»

«Grove misoppfatninger og faktafeil knyttet til våre utdanninger.»

Det å stadig nedvurdere AMEKs utdanningstilbud og verdien av samarbeid bidrar ikke til å skape et gjensidig respektfullt samarbeidsklima mellom de kunstneriske fagmiljøene ved Høgskolen, mener representantene for dokumentarmiljøet ved TV-skolen i Lillehammer. I debatten er det spredt misoppfatninger og faktafeil knyttet til deres utdanninger, mener de.

Foto fra studioøvelse på TV-skolen ved Høgskolen i Innlandet.

Vi har respekt for at Filmskolens studenter og ansatte engasjerer seg i sin utdanningsinstitusjons framtid. Og vi støtter deres ønske om å beholde sin pedagogiske særegenhet og autonomi, slik også TV-skolen beholdt sin autonomi da vi ble slått sammen med Spillskolen til AMEK og fortsatt ønsker å gjøre i et fakultet der Filmskolen eventuelt også er med. Men når dette ønsket om å bevare stadig og gjentatt kommuniseres fra Filmskolen ved å nedvurdere AMEKs utdanningstilbud og verdien av et potensielt samarbeide, gjør det naturlig nok noe med vår egen motivasjon inn i fusjonsprosessen. Uavhengig av om prosessen ender med ett eller to fakultet, må det gjøres et grundig arbeid for å skape et gjensidig respektfullt samarbeidsklima mellom de kunstneriske fagmiljøene ved Høgskolen.

Avsnittet over er hentet fra høringssvaret som dokumentarmiljøet ved TV-skolen i Lillehammer leverte på fredag 15.septemer i forbindelse med en rapport skrevet av dekan Eli Bø ved Filmskolen og dekan Leif Holst Jensen ved AMEK, som består av TV-skolen og Spillskolen. I rapporten har dekanene en unison anbefaling om å danne et samlet fakultet for filmkunstmedier ved Høgskolen i Innlandet, fordi de mener dette er den beste måten å tilrettelegge for et bedre samarbeid mellom miljøene som i dag er fordelt på de to fakultetene.

I teksten under gjengir vi vår holdning til forslaget i rapporten slik vi har uttrykt det i vårt høringssvar, og vi benytter samtidig anledningen til å spre kunnskap om vår egen utdanning:

«Dokumentarmiljøet ved TV-skolen er i utgangspunktet positive til å samle Spillskolen, Filmskolen og TV-skolen under samme fakultet, forutsatt at vi bevarer vår separate autonomi, ressurser og identitet på instituttnivå i samsvar med dekanenes anbefaling. 

Vi tror felles fakultet er det beste utgangspunktet for å fremme samarbeid og synergier på tvers av de tre svært faglig sterke miljøene, i møte med en bransje som blir stadig mer hybrid og sjangeroverskridende. Særlig innen feltet dokumentar opplever vi at det er interesse for samarbeid på tvers, både hos oss og på Filmskolen. 

TV-skolen har i dag Norges ledende utdanning innen TV- og dokumentarproduksjon, og i et felles fakultet med Spillskolen og Filmskolen har Høgskolen i Innlandet alle forutsetninger for å kunne bli Nordens sterkeste kompetansesenter ikke bare innen dokumentarfilm, men også tverrfaglig kunstnerisk og praktisk audiovisuell utdanning og forskning med utdanningsløp på BA, Master og Ph.D-nivå. Med utgangspunkt i det høye faglige nivået som våre tre skoler allerede holder, er dette et realistisk scenario. I år har vi etablert vårt eget doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid, og de første stipendiatene som er knyttet til programmet er på plass, blant annet her på TV-skolen innen faget dokumentar.

Samtidig vil vi uttrykke vår bekymring for et framtidig arbeidsklima dersom ledelsen ikke tar tak i noen alvorlige utfordringer som har blitt synliggjort i løpet av denne prosessen, blant annet i diverse innlegg her på rushprint.no preget av faktafeil og ulike misoppfatninger. En ting er at fagansatte og studenter ved Filmskolen diskuterer en eventuell sammenslåing av fakultetene i samme åndedrag som lokalisering av Filmskolens masterstudium og revidering av interne studieplaner, som om disse tre prosessene har noe med hverandre å gjøre. Det har de ikke, det er tre helt adskilte prosesser. En annen ting er grove misoppfatninger og faktafeil knyttet til våre utdanninger.

Det er viktig for oss å understreke at fagansatte på TV-skolen ansettes på kunstnerisk grunnlag og studenter tas opp etter opptaksprøve. Vi har professorer, førsteamanuenser og høgskolelektorer som kommer fra bransjen og er ansatt på Bachelorløp i TV- og dokumentarfilmregi samt TV- og dokumentarfilmproduksjon med fordyping i foto, lyddesign, klipp og postproduksjon. Vi har studenter i TV-ledelse som utdanner seg til å bli produsenter, linjeprodusenter, produksjonsledere, utviklere og innholdsleverandører i vår felles audiovisuelle bransje. I tillegg til bachelorutdanningene våre har vi et helt enestående og ganske unikt etterutdanningstilbud for profesjonelle komponister og musikere. I studietiden komponerer de musikk til flere av student-produksjonene, og våre studenter har fått lydspor med liveinnspilling fra orkester som Kringkastingsorkesteret (KORK) og Trondheim Symfoniorkester (TSO) for å nevne noe. Vi har heldigvis fortsatt også et filmvitenskaplig miljø, med noen av Norges fremste filmvitere. De ble organisert sammen med oss for kort tid siden, og det har åpnet opp for mye ny kunnskap. Vi samarbeider tett med norsk TV- og dokumentarfilmbransje, og i tillegg har vi internasjonale samarbeid med universitetsstudenter og institusjoner i utlandet både innen filmmusikk, animasjon, TV, dokumentar og film.

Vi er stolte av kvaliteten både på våre studietilbud og studenter. Noen studenter er vanskelige å holde på fordi de allerede er attraktive og relevante bidragsytere i bransjen. Flere av studentproduksjonene våre blir kjøpt opp av de mest profilerte distribusjonskanalene i landet. Både nåværende og tidligere studenter deltar med sine produksjoner på de største dokumentarfilmfestivalene og fagpriskåringene både nasjonalt og internasjonalt, og de mottar også priser og nominasjoner. Flere har blitt tildelt arbeidsstipend for unge kunstnere under Kulturdirektoratets plattform. 

En stor andel av Norges ledende TV- og dokumentarfilmskapere kommer fra vårt miljø, og samarbeider til daglig med bransjefolk som er utdannet ved Filmskolen, blant annet.

For oss fagansatte som jobber med dokumentarfilmkunst på AMEK, har det vært umulig å ikke registrere holdningene til våre utdanningstilbud som har preget tidligere og nåværende representanter fra Filmskolen sine bidrag til det offentlige ordskiftet rundt en eventuell fusjon. Gang på gang har det blitt framsatt feilaktige påstander om AMEKS utdanningstilbud på Rushprint.no, norsk film og TV-bransjes viktigste organ. I sum har disse gjort stor skade på TV-skolens omdømme.

Et av utspillene kom den 11. september, da fagansatte ved Filmskolen i et innlegg på Rushprint.no blant annet hevdet at «Arbeidsgruppene konkluderte med det samme som tidligere: det er få faglige synergier mellom studiene på DNF og AMEK». Dette er en faktafeil. Arbeidsgruppen for Dokumentar, som flere av oss engasjerte oss i, var en av mange arbeidsgrupper som fant en rekke potensielle synergier og samarbeidspunkt.

I Rushprint skriver også fagansatte at «En sammenslåing har vært utredet flere ganger, først med den grundige Aaberge-rapporten fra 2008, og den siste utredningen i 2016. Begge konkluderer med for store forskjeller ved studienes organisering, studenter, praksis, pedagogikk og kultur.» 

Det er for så vidt riktig at Aabgergeutvalget i 2008 ikke anbefalte sammenslåing, i betydningen av at TV-skolen skulle integreres i Filmskolen, som det den gangen var snakk om. Men, det de glemmer er at utvalget i stedet anbefalte et “Norsk Senter for Film -og TV”, med tre pillarer: Den norske Filmskolen (Fiksjon), Den norske TV-skolen (fakta/dokumentar og underholdning/ flerkamera), og Film -og Fjernsynsvitenskap.»  Dette er også helt i tråd med stortingsvedtaket vedrørende etableringen av Filmskolen i sin tid og ordlyden «nasjonalt kompetansesenter for film og fjernsyn». 

Prosessen i 2016, da Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer skulle fusjoneres, endte også med samme konklusjon: altså at de aktuelle miljøene den gangen, Film, TV, Spill og Film- og fjernsynsvitenskap ville komme best ut av det ved å samles som autonome skoler under felles fakultet. Men i siste instans besluttet likevel styret å gi etter for daværende dekan på Filmskolens ønske om å ha et fakultet alene. I den nye organiseringen av fusjonen som ble kalt Høgskolen i Innlandet, ble dermed TV-skolen og Spillskolen organisert som to autonome institutt under det nyopprettede fakultetet AMEK, mens Filmskolen fikk sitt eget fakultet.

Vi har respekt for at Filmskolens studenter og ansatte engasjerer seg i sin utdanningsinstitusjons framtid. Og vi støtter deres ønske om å beholde sin pedagogiske særegenhet og autonomi, slik også TV-skolen beholdt sin autonomi da vi ble slått sammen med Spillskolen til AMEK og fortsatt ønsker å gjøre i et fakultet der Filmskolen eventuelt også er med.  Men når dette ønsket om å bevare stadig og gjentatt kommuniseres fra Filmskolen ved å nedvurdere AMEKs utdanningstilbud og verdien av et potensielt samarbeide, gjør det naturlig nok noe med vår egen motivasjon inn i fusjonsprosessen.  Uavhengig av om prosessen ender med ett eller to fakultet, må det gjøres et grundig arbeid for å skape et gjensidig respektfullt samarbeidsklima mellom de kunstneriske fagmiljøene ved Høgskolen. 

TV-skolen er en NOKUT-godkjent A-utdanning og er dermed i samme finansieringskategori som Filmskolen. Vår økonomi er på lik linje med deres truet av Borten Moes Utsynsmelding, som ga tydelige signaler om at våre fag vil kunne få en redusert finansiering. Vi trenger å stå samlet i denne kampen.  Sammen er vi sterkere i møte med politikernes nedprioritering av økonomisk støtte til våre kunstfaglige utdanninger og når midler skal prioriteres internt på HiNN.  Samtidig ser vi også potensialet for økonomiske synergier som vil komme alle til gode i et felles fakultet, ikke minst innenfor teknikk og administrasjon.

Målet vårt er å utdanne morgendagens historiefortellere, og vi søker hele tiden etter å bli bedre på nettopp det. I prinsippet mener vi altså at et felles fakultet for de audiovisuelle fagene gir oss det beste grunnlaget for å kunne bli sterkere og enda bedre sammen, forutsatt at det tas noen krafttak for å rette opp i misforståelser, faktafeil, sammenblanding av prosesser og et forsuret arbeidsklima. 

Vår visjon er at vi skal bli toppvalget for alle som vil utdanne seg, og jobbe, med film, TV og spill i en verden hvor disse mediene kommer stadig nærmere hverandre. Vi skal tråkke stien inn i fremtiden og må være et forbilde også i evne til samarbeid på tvers av fag.»

18.september 2023,

Dette debattinnlegget er signert av følgende fagansatte fra dokumentarmiljøet på TV-skolen i Lillehammer:

Fra Bachelor i TV- og dokumentarregi: Lasse Gallefoss, førsteamanuensis / Mette Nyseter, høgskolelektor / Nefise Özkal Lorentzen, professor 

Fra Bachelor i TV- og dokumentarproduksjon: Neil Fulton, høgskolelektor foto/ James Welburn, høgskolelektor lyd / Øystein Rabbe, høgskolelektor postproduksjon / Richard Sveen, førsteamanuensis lyd

Fra Bachelor i TV-ledelse: Ole Hedemann, professor / Camilla Vanebo, førsteamanuensis / Camille Thisell, høgskolelektor / Ivar Ragne Jenssen, professor

Fra Etter- og videreutdanningen i Filmmusikk-komposisjon: Halldor Krogh, professor emeritus 

«Grove misoppfatninger og faktafeil knyttet til våre utdanninger.»

«Grove misoppfatninger og faktafeil knyttet til våre utdanninger.»

Det å stadig nedvurdere AMEKs utdanningstilbud og verdien av samarbeid bidrar ikke til å skape et gjensidig respektfullt samarbeidsklima mellom de kunstneriske fagmiljøene ved Høgskolen, mener representantene for dokumentarmiljøet ved TV-skolen i Lillehammer. I debatten er det spredt misoppfatninger og faktafeil knyttet til deres utdanninger, mener de.

Foto fra studioøvelse på TV-skolen ved Høgskolen i Innlandet.

Vi har respekt for at Filmskolens studenter og ansatte engasjerer seg i sin utdanningsinstitusjons framtid. Og vi støtter deres ønske om å beholde sin pedagogiske særegenhet og autonomi, slik også TV-skolen beholdt sin autonomi da vi ble slått sammen med Spillskolen til AMEK og fortsatt ønsker å gjøre i et fakultet der Filmskolen eventuelt også er med. Men når dette ønsket om å bevare stadig og gjentatt kommuniseres fra Filmskolen ved å nedvurdere AMEKs utdanningstilbud og verdien av et potensielt samarbeide, gjør det naturlig nok noe med vår egen motivasjon inn i fusjonsprosessen. Uavhengig av om prosessen ender med ett eller to fakultet, må det gjøres et grundig arbeid for å skape et gjensidig respektfullt samarbeidsklima mellom de kunstneriske fagmiljøene ved Høgskolen.

Avsnittet over er hentet fra høringssvaret som dokumentarmiljøet ved TV-skolen i Lillehammer leverte på fredag 15.septemer i forbindelse med en rapport skrevet av dekan Eli Bø ved Filmskolen og dekan Leif Holst Jensen ved AMEK, som består av TV-skolen og Spillskolen. I rapporten har dekanene en unison anbefaling om å danne et samlet fakultet for filmkunstmedier ved Høgskolen i Innlandet, fordi de mener dette er den beste måten å tilrettelegge for et bedre samarbeid mellom miljøene som i dag er fordelt på de to fakultetene.

I teksten under gjengir vi vår holdning til forslaget i rapporten slik vi har uttrykt det i vårt høringssvar, og vi benytter samtidig anledningen til å spre kunnskap om vår egen utdanning:

«Dokumentarmiljøet ved TV-skolen er i utgangspunktet positive til å samle Spillskolen, Filmskolen og TV-skolen under samme fakultet, forutsatt at vi bevarer vår separate autonomi, ressurser og identitet på instituttnivå i samsvar med dekanenes anbefaling. 

Vi tror felles fakultet er det beste utgangspunktet for å fremme samarbeid og synergier på tvers av de tre svært faglig sterke miljøene, i møte med en bransje som blir stadig mer hybrid og sjangeroverskridende. Særlig innen feltet dokumentar opplever vi at det er interesse for samarbeid på tvers, både hos oss og på Filmskolen. 

TV-skolen har i dag Norges ledende utdanning innen TV- og dokumentarproduksjon, og i et felles fakultet med Spillskolen og Filmskolen har Høgskolen i Innlandet alle forutsetninger for å kunne bli Nordens sterkeste kompetansesenter ikke bare innen dokumentarfilm, men også tverrfaglig kunstnerisk og praktisk audiovisuell utdanning og forskning med utdanningsløp på BA, Master og Ph.D-nivå. Med utgangspunkt i det høye faglige nivået som våre tre skoler allerede holder, er dette et realistisk scenario. I år har vi etablert vårt eget doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid, og de første stipendiatene som er knyttet til programmet er på plass, blant annet her på TV-skolen innen faget dokumentar.

Samtidig vil vi uttrykke vår bekymring for et framtidig arbeidsklima dersom ledelsen ikke tar tak i noen alvorlige utfordringer som har blitt synliggjort i løpet av denne prosessen, blant annet i diverse innlegg her på rushprint.no preget av faktafeil og ulike misoppfatninger. En ting er at fagansatte og studenter ved Filmskolen diskuterer en eventuell sammenslåing av fakultetene i samme åndedrag som lokalisering av Filmskolens masterstudium og revidering av interne studieplaner, som om disse tre prosessene har noe med hverandre å gjøre. Det har de ikke, det er tre helt adskilte prosesser. En annen ting er grove misoppfatninger og faktafeil knyttet til våre utdanninger.

Det er viktig for oss å understreke at fagansatte på TV-skolen ansettes på kunstnerisk grunnlag og studenter tas opp etter opptaksprøve. Vi har professorer, førsteamanuenser og høgskolelektorer som kommer fra bransjen og er ansatt på Bachelorløp i TV- og dokumentarfilmregi samt TV- og dokumentarfilmproduksjon med fordyping i foto, lyddesign, klipp og postproduksjon. Vi har studenter i TV-ledelse som utdanner seg til å bli produsenter, linjeprodusenter, produksjonsledere, utviklere og innholdsleverandører i vår felles audiovisuelle bransje. I tillegg til bachelorutdanningene våre har vi et helt enestående og ganske unikt etterutdanningstilbud for profesjonelle komponister og musikere. I studietiden komponerer de musikk til flere av student-produksjonene, og våre studenter har fått lydspor med liveinnspilling fra orkester som Kringkastingsorkesteret (KORK) og Trondheim Symfoniorkester (TSO) for å nevne noe. Vi har heldigvis fortsatt også et filmvitenskaplig miljø, med noen av Norges fremste filmvitere. De ble organisert sammen med oss for kort tid siden, og det har åpnet opp for mye ny kunnskap. Vi samarbeider tett med norsk TV- og dokumentarfilmbransje, og i tillegg har vi internasjonale samarbeid med universitetsstudenter og institusjoner i utlandet både innen filmmusikk, animasjon, TV, dokumentar og film.

Vi er stolte av kvaliteten både på våre studietilbud og studenter. Noen studenter er vanskelige å holde på fordi de allerede er attraktive og relevante bidragsytere i bransjen. Flere av studentproduksjonene våre blir kjøpt opp av de mest profilerte distribusjonskanalene i landet. Både nåværende og tidligere studenter deltar med sine produksjoner på de største dokumentarfilmfestivalene og fagpriskåringene både nasjonalt og internasjonalt, og de mottar også priser og nominasjoner. Flere har blitt tildelt arbeidsstipend for unge kunstnere under Kulturdirektoratets plattform. 

En stor andel av Norges ledende TV- og dokumentarfilmskapere kommer fra vårt miljø, og samarbeider til daglig med bransjefolk som er utdannet ved Filmskolen, blant annet.

For oss fagansatte som jobber med dokumentarfilmkunst på AMEK, har det vært umulig å ikke registrere holdningene til våre utdanningstilbud som har preget tidligere og nåværende representanter fra Filmskolen sine bidrag til det offentlige ordskiftet rundt en eventuell fusjon. Gang på gang har det blitt framsatt feilaktige påstander om AMEKS utdanningstilbud på Rushprint.no, norsk film og TV-bransjes viktigste organ. I sum har disse gjort stor skade på TV-skolens omdømme.

Et av utspillene kom den 11. september, da fagansatte ved Filmskolen i et innlegg på Rushprint.no blant annet hevdet at «Arbeidsgruppene konkluderte med det samme som tidligere: det er få faglige synergier mellom studiene på DNF og AMEK». Dette er en faktafeil. Arbeidsgruppen for Dokumentar, som flere av oss engasjerte oss i, var en av mange arbeidsgrupper som fant en rekke potensielle synergier og samarbeidspunkt.

I Rushprint skriver også fagansatte at «En sammenslåing har vært utredet flere ganger, først med den grundige Aaberge-rapporten fra 2008, og den siste utredningen i 2016. Begge konkluderer med for store forskjeller ved studienes organisering, studenter, praksis, pedagogikk og kultur.» 

Det er for så vidt riktig at Aabgergeutvalget i 2008 ikke anbefalte sammenslåing, i betydningen av at TV-skolen skulle integreres i Filmskolen, som det den gangen var snakk om. Men, det de glemmer er at utvalget i stedet anbefalte et “Norsk Senter for Film -og TV”, med tre pillarer: Den norske Filmskolen (Fiksjon), Den norske TV-skolen (fakta/dokumentar og underholdning/ flerkamera), og Film -og Fjernsynsvitenskap.»  Dette er også helt i tråd med stortingsvedtaket vedrørende etableringen av Filmskolen i sin tid og ordlyden «nasjonalt kompetansesenter for film og fjernsyn». 

Prosessen i 2016, da Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer skulle fusjoneres, endte også med samme konklusjon: altså at de aktuelle miljøene den gangen, Film, TV, Spill og Film- og fjernsynsvitenskap ville komme best ut av det ved å samles som autonome skoler under felles fakultet. Men i siste instans besluttet likevel styret å gi etter for daværende dekan på Filmskolens ønske om å ha et fakultet alene. I den nye organiseringen av fusjonen som ble kalt Høgskolen i Innlandet, ble dermed TV-skolen og Spillskolen organisert som to autonome institutt under det nyopprettede fakultetet AMEK, mens Filmskolen fikk sitt eget fakultet.

Vi har respekt for at Filmskolens studenter og ansatte engasjerer seg i sin utdanningsinstitusjons framtid. Og vi støtter deres ønske om å beholde sin pedagogiske særegenhet og autonomi, slik også TV-skolen beholdt sin autonomi da vi ble slått sammen med Spillskolen til AMEK og fortsatt ønsker å gjøre i et fakultet der Filmskolen eventuelt også er med.  Men når dette ønsket om å bevare stadig og gjentatt kommuniseres fra Filmskolen ved å nedvurdere AMEKs utdanningstilbud og verdien av et potensielt samarbeide, gjør det naturlig nok noe med vår egen motivasjon inn i fusjonsprosessen.  Uavhengig av om prosessen ender med ett eller to fakultet, må det gjøres et grundig arbeid for å skape et gjensidig respektfullt samarbeidsklima mellom de kunstneriske fagmiljøene ved Høgskolen. 

TV-skolen er en NOKUT-godkjent A-utdanning og er dermed i samme finansieringskategori som Filmskolen. Vår økonomi er på lik linje med deres truet av Borten Moes Utsynsmelding, som ga tydelige signaler om at våre fag vil kunne få en redusert finansiering. Vi trenger å stå samlet i denne kampen.  Sammen er vi sterkere i møte med politikernes nedprioritering av økonomisk støtte til våre kunstfaglige utdanninger og når midler skal prioriteres internt på HiNN.  Samtidig ser vi også potensialet for økonomiske synergier som vil komme alle til gode i et felles fakultet, ikke minst innenfor teknikk og administrasjon.

Målet vårt er å utdanne morgendagens historiefortellere, og vi søker hele tiden etter å bli bedre på nettopp det. I prinsippet mener vi altså at et felles fakultet for de audiovisuelle fagene gir oss det beste grunnlaget for å kunne bli sterkere og enda bedre sammen, forutsatt at det tas noen krafttak for å rette opp i misforståelser, faktafeil, sammenblanding av prosesser og et forsuret arbeidsklima. 

Vår visjon er at vi skal bli toppvalget for alle som vil utdanne seg, og jobbe, med film, TV og spill i en verden hvor disse mediene kommer stadig nærmere hverandre. Vi skal tråkke stien inn i fremtiden og må være et forbilde også i evne til samarbeid på tvers av fag.»

18.september 2023,

Dette debattinnlegget er signert av følgende fagansatte fra dokumentarmiljøet på TV-skolen i Lillehammer:

Fra Bachelor i TV- og dokumentarregi: Lasse Gallefoss, førsteamanuensis / Mette Nyseter, høgskolelektor / Nefise Özkal Lorentzen, professor 

Fra Bachelor i TV- og dokumentarproduksjon: Neil Fulton, høgskolelektor foto/ James Welburn, høgskolelektor lyd / Øystein Rabbe, høgskolelektor postproduksjon / Richard Sveen, førsteamanuensis lyd

Fra Bachelor i TV-ledelse: Ole Hedemann, professor / Camilla Vanebo, førsteamanuensis / Camille Thisell, høgskolelektor / Ivar Ragne Jenssen, professor

Fra Etter- og videreutdanningen i Filmmusikk-komposisjon: Halldor Krogh, professor emeritus 

MENY