«Filmskolen står nå ved et skjebnesvangert veiskille».

«Filmskolen står nå ved et skjebnesvangert veiskille».

Fristen for høringsrunden om Den norske filmskolen går ut den 15 september. Vi står overfor irreversible beslutninger som vil ha store konsekvenser for framtiden til norsk film- og dramaproduksjon, skriver skolens faglærere i dette innlegget.

Foto fra masterutdanningen ved Myrens verksted i Oslo.

Fristen for høringsrunden om Den norske filmskolens framtid går ut den 15 september.

Høringssvarene vil være beslutningsgrunnlag for rektor og styret ved Høgskolen i Innlandet i spørsmålet om mulig sammenslåing med det langt større fakultetet AMEK (TV- og spillskolen). Vi står overfor irreversible beslutninger som vil ha store konsekvenser for framtiden til norsk film- og dramaproduksjon. Som faglærere er vi bekymret for at kvaliteten i utdanningen skal bli utvannet og miste sin relevans. Vi stiller oss på linje med studentene i å kreve at de unike kvalitetene ved filmskolen opprettholdes. Er en sammenslåing det beste for filmstudentene og norsk film i framtida?

Vi oppfordrer alle aktører i filmbransjen til å være bevisst sitt eierskap til DNF og vise engasjement ved å sende inn høringssvar. 

Den norske filmskolen (DNF) har et politisk mandat, et samfunnsoppdrag, som forplikter oss til å tilby en filmfaglig kunstutdannelse på høyeste nasjonale nivå. 

Vi faglærere mener at rapporten som foreligger er svak, unnvikende og fullstendig uforpliktende på helt sentrale punkter: pedagogikk, økonomi og kunstfaglig ledelse. Vi er bekymret for at en mulig forhastet sammenslåing som ikke er godt nok faglig konsekvensutredet, vil ødelegge DNF sine forutsetninger til å utføre sitt viktige samfunnsoppdrag.

Rapporten som er utarbeidet er mangelfull i sin analyse av filmskolens egenart og identitet. Det har vært uklar kommunikasjon rundt årsakene til at sammenslåingen skal være gunstig for filmskolen, som i dag er det minste fakultetet på HINN med sine 42 kunstfaglige studieplasser på Bachelor-nivå og 21 studieplasser på Master-nivå i Oslo. Til sammenlgning har AMEK 528 studenter.

En sammenslåing har vært utredet flere ganger, først med den grundige Aaberge-rapporten fra 2008, og den siste utredningen i 2016. Begge konkluderer med for store forskjeller ved studienes organisering, studenter, praksis, pedagogikk og kultur. 

Våren 2023 ble det besluttet at nye arbeidsgrupper med faglærere og stab fra begge fakultet, skulle undersøke om det finnes faglige synergier mellom de to fakultet. Dette skulle danne underlag til rapporten som nå er skrevet. Gruppene konkluderte med det samme som tidligere: det er få faglige synergier mellom studiene på DNF og AMEK og stor forskjell i struktur, studentantall og pedagogisk modell. I tillegg har filmskolen opptak kun annethvert år som vanskeliggjør en koordinering med AMEK. Resultatet av arbeidet fra disse arbeidsgruppene er knapt nevnt i rapporten.

En sammenslåing på dette tidspunkt er ikke faglig fundamentert, og vil derfor ha dyp inngripen i filmskolens egenart og identitet.

Filmskolen står midt i flere store interne omorgansieringer der man vurderer å gå bort fra suksessmodellen med 3-årig bachelor. Man vil forsøke å integrere mastergraden og den nyetablerte PhD-utdannelsen på en klokere måte. Dette krever tid å utrede. Vi mener at en forsert sammenslåing, uten faglig forankring vil være fatalt for filmkunstens kår i Norge. Her har HINN et ansvar de må ta på største alvor.

Den norske filmskolens suksess, styrke og identitet ligger i linjespesialiseringene, produksjonsøvelsene og dialogen med filmbransjen og kunstfeltet for øvrig. Hele skolens aktivitet bygges rundt filmkunstnerisk skapende samarbeid i produksjonsøvelser. Vi faglærere ønsker å opprettholde filmutdanning på høyeste nasjonale nivå, på alle våre linjer: regi, produsent, manus, filmfoto, klipp, lyd og produksjonsdesign. På denne måten har Den norske Filmskolen utført sitt nasjonale mandat i 25 år med stor suksess.

Det er studente som er vårt gull og kapital. Det er studentene som er fremtidens filmskapere. Vår oppgave som lærere er først og fremst å fasilitere dem til å frigjøre sitt kunstneriske potensiale. Studentene utvikler sin kreativitet og sitt kunstneriske potensiale gjennom produksjonøvelser, fordypningsprosjekter og fagspesifikke øvelser og kurs. Samtidig som de lærer håndverket, utvikler de også analytisk refleksjon rundt sitt kunstneriske virke. En slik kunstfaglig utdanning krever høy lærertetthet. Studentene ved filmskolen får spesielt tett oppfølging og veiledning fra lærere gjennom hele studieforløpet. Til dette arbeidet trenger vi, som et absolutt minimum, å opprettholde vår bemanningsnorm. 

Rapporten viser ikke til fremtidige finansieringsmodeller som skaper trygghet rundt dette. Ved en sammenslåing vil filmskolen miste sin dekan og kunstneriske leder, noe som vil føre til en svekkelse av vår kunstfaglige organisering og autonomi. I stedet vil det komme én felles dekan for spillskolen, TV-skolen og filmskolen. Det er ikke utredet hvordan dette vil påvirke DNF sin tyngde og integritet, organisasjonsmessig og kunstfaglig. 

Filmskolen har over tid fått stadig dårligere økonomi til å dekke de utvidete aktiviteter universitetsmodellen krever. På toppen av dette er det fremdeles flere linjespesialiseringer på BA (Bachelor studiet) som ikke har mulighet for progresjon inn i en master. Dette er et eksempel på intern organisering som må på plass.

Omkostningene og reisetiden for å undervise er omfattende. Avstanden til skuespillere, lærekrefter og andre ressurser i bransjen er stor. Med dårligere økonomi blir avstanden et stadig større hinder for å opprettholde samarbeid med bransjen .

Filmskolen står nå ved et skjebnesvangert veiskille.Om skolen skal tilby relevant, framtidsrettet og bransjenær utdanning må spørsmålet om lokalisering reises igjen. Det har aldri vært mer aktuelt enn nå.

Hva vil være det beste for Den norske filmskolen og norsk film i fremtiden?

Vi håper på oppslutning og engasjement fra bransjen, med sterke og tydelige høringssvar til dekanenes rapport!  

Rapporten kan du lese her. Send inn høringssvar her: [email protected]

Signert: 

Sophie Hesselberg, Are Syvertsen, Odd Reinhardt Nicolaysen, Anna Myking, Sirin Eide, Stefan Faldbakken, Jan Aksel Angeltvedt, Signe Gerda Langfald, Heidi Linde, Arthur Johansen, Gunn Tove Grønsberg.

«Filmskolen står nå ved et skjebnesvangert veiskille».

«Filmskolen står nå ved et skjebnesvangert veiskille».

Fristen for høringsrunden om Den norske filmskolen går ut den 15 september. Vi står overfor irreversible beslutninger som vil ha store konsekvenser for framtiden til norsk film- og dramaproduksjon, skriver skolens faglærere i dette innlegget.

Foto fra masterutdanningen ved Myrens verksted i Oslo.

Fristen for høringsrunden om Den norske filmskolens framtid går ut den 15 september.

Høringssvarene vil være beslutningsgrunnlag for rektor og styret ved Høgskolen i Innlandet i spørsmålet om mulig sammenslåing med det langt større fakultetet AMEK (TV- og spillskolen). Vi står overfor irreversible beslutninger som vil ha store konsekvenser for framtiden til norsk film- og dramaproduksjon. Som faglærere er vi bekymret for at kvaliteten i utdanningen skal bli utvannet og miste sin relevans. Vi stiller oss på linje med studentene i å kreve at de unike kvalitetene ved filmskolen opprettholdes. Er en sammenslåing det beste for filmstudentene og norsk film i framtida?

Vi oppfordrer alle aktører i filmbransjen til å være bevisst sitt eierskap til DNF og vise engasjement ved å sende inn høringssvar. 

Den norske filmskolen (DNF) har et politisk mandat, et samfunnsoppdrag, som forplikter oss til å tilby en filmfaglig kunstutdannelse på høyeste nasjonale nivå. 

Vi faglærere mener at rapporten som foreligger er svak, unnvikende og fullstendig uforpliktende på helt sentrale punkter: pedagogikk, økonomi og kunstfaglig ledelse. Vi er bekymret for at en mulig forhastet sammenslåing som ikke er godt nok faglig konsekvensutredet, vil ødelegge DNF sine forutsetninger til å utføre sitt viktige samfunnsoppdrag.

Rapporten som er utarbeidet er mangelfull i sin analyse av filmskolens egenart og identitet. Det har vært uklar kommunikasjon rundt årsakene til at sammenslåingen skal være gunstig for filmskolen, som i dag er det minste fakultetet på HINN med sine 42 kunstfaglige studieplasser på Bachelor-nivå og 21 studieplasser på Master-nivå i Oslo. Til sammenlgning har AMEK 528 studenter.

En sammenslåing har vært utredet flere ganger, først med den grundige Aaberge-rapporten fra 2008, og den siste utredningen i 2016. Begge konkluderer med for store forskjeller ved studienes organisering, studenter, praksis, pedagogikk og kultur. 

Våren 2023 ble det besluttet at nye arbeidsgrupper med faglærere og stab fra begge fakultet, skulle undersøke om det finnes faglige synergier mellom de to fakultet. Dette skulle danne underlag til rapporten som nå er skrevet. Gruppene konkluderte med det samme som tidligere: det er få faglige synergier mellom studiene på DNF og AMEK og stor forskjell i struktur, studentantall og pedagogisk modell. I tillegg har filmskolen opptak kun annethvert år som vanskeliggjør en koordinering med AMEK. Resultatet av arbeidet fra disse arbeidsgruppene er knapt nevnt i rapporten.

En sammenslåing på dette tidspunkt er ikke faglig fundamentert, og vil derfor ha dyp inngripen i filmskolens egenart og identitet.

Filmskolen står midt i flere store interne omorgansieringer der man vurderer å gå bort fra suksessmodellen med 3-årig bachelor. Man vil forsøke å integrere mastergraden og den nyetablerte PhD-utdannelsen på en klokere måte. Dette krever tid å utrede. Vi mener at en forsert sammenslåing, uten faglig forankring vil være fatalt for filmkunstens kår i Norge. Her har HINN et ansvar de må ta på største alvor.

Den norske filmskolens suksess, styrke og identitet ligger i linjespesialiseringene, produksjonsøvelsene og dialogen med filmbransjen og kunstfeltet for øvrig. Hele skolens aktivitet bygges rundt filmkunstnerisk skapende samarbeid i produksjonsøvelser. Vi faglærere ønsker å opprettholde filmutdanning på høyeste nasjonale nivå, på alle våre linjer: regi, produsent, manus, filmfoto, klipp, lyd og produksjonsdesign. På denne måten har Den norske Filmskolen utført sitt nasjonale mandat i 25 år med stor suksess.

Det er studente som er vårt gull og kapital. Det er studentene som er fremtidens filmskapere. Vår oppgave som lærere er først og fremst å fasilitere dem til å frigjøre sitt kunstneriske potensiale. Studentene utvikler sin kreativitet og sitt kunstneriske potensiale gjennom produksjonøvelser, fordypningsprosjekter og fagspesifikke øvelser og kurs. Samtidig som de lærer håndverket, utvikler de også analytisk refleksjon rundt sitt kunstneriske virke. En slik kunstfaglig utdanning krever høy lærertetthet. Studentene ved filmskolen får spesielt tett oppfølging og veiledning fra lærere gjennom hele studieforløpet. Til dette arbeidet trenger vi, som et absolutt minimum, å opprettholde vår bemanningsnorm. 

Rapporten viser ikke til fremtidige finansieringsmodeller som skaper trygghet rundt dette. Ved en sammenslåing vil filmskolen miste sin dekan og kunstneriske leder, noe som vil føre til en svekkelse av vår kunstfaglige organisering og autonomi. I stedet vil det komme én felles dekan for spillskolen, TV-skolen og filmskolen. Det er ikke utredet hvordan dette vil påvirke DNF sin tyngde og integritet, organisasjonsmessig og kunstfaglig. 

Filmskolen har over tid fått stadig dårligere økonomi til å dekke de utvidete aktiviteter universitetsmodellen krever. På toppen av dette er det fremdeles flere linjespesialiseringer på BA (Bachelor studiet) som ikke har mulighet for progresjon inn i en master. Dette er et eksempel på intern organisering som må på plass.

Omkostningene og reisetiden for å undervise er omfattende. Avstanden til skuespillere, lærekrefter og andre ressurser i bransjen er stor. Med dårligere økonomi blir avstanden et stadig større hinder for å opprettholde samarbeid med bransjen .

Filmskolen står nå ved et skjebnesvangert veiskille.Om skolen skal tilby relevant, framtidsrettet og bransjenær utdanning må spørsmålet om lokalisering reises igjen. Det har aldri vært mer aktuelt enn nå.

Hva vil være det beste for Den norske filmskolen og norsk film i fremtiden?

Vi håper på oppslutning og engasjement fra bransjen, med sterke og tydelige høringssvar til dekanenes rapport!  

Rapporten kan du lese her. Send inn høringssvar her: [email protected]

Signert: 

Sophie Hesselberg, Are Syvertsen, Odd Reinhardt Nicolaysen, Anna Myking, Sirin Eide, Stefan Faldbakken, Jan Aksel Angeltvedt, Signe Gerda Langfald, Heidi Linde, Arthur Johansen, Gunn Tove Grønsberg.

MENY