Norge fortsetter sin alenegang

appelsinpiken_lite.jpgNorske produsenter venter fortsatt på at Norge skal tre inn i Europarådets konvensjon om samproduksjon. – Det gjør det i praksis umulig å få Eurimages-støtte hvis man vil lage film med andre land enn Danmark og Sverige, sier produsent Axel Helgeland.

appelsinpiken_stort.jpg

Norske produsenter venter fortsatt på at Norge skal tre inn i Europarådets konvensjon om samproduksjon av film. – Det gjør det i praksis umulig å få Eurimages-støtte hvis man vil lage film med andre land enn Danmark og Sverige, sier produsent Axel Helgeland.  

I likhet med Albania, Andorra, Liechtenstein, Moldova og Monaco – står Norge fortsatt utenfor Europarådets konvensjon om co-produksjon. Som Rushprint skrev i 2005, var det Bent Hamer som sist gjorde norske myndigheter klar over de store problemene det manglende medlemskapet medfører for den norske filmen. Hamer støtte den gangen på problemer hos sin sveitsiske investor i forbindelse med finansieringen av Factotum.

Produsent Axel Helgeland er aktuell med filmen Appelsinpiken, filmen basert på Jostein Gaarders roman med samme navn. Filmen har et samlet budsjett på om lag 30 millioner og er en samproduksjon mellom Helgeland Film, Sandrew Metronome Norge, som også er distributør, tyske Tradewind Pictures og spanske Jaleo Films.

– Med Appelsinpiken hadde vi lagt opp til en finansiering med 20 prosent tysk finansiering. For å få tysk sertifikat som Eurimages forlangte, måtte vi opp i 30 prosent. Dette fikk vi vite to måneder før opptak, noe som gjorde situasjonen svært vanskelig, forteller Helgeland.

Han mener det er kjempeviktig for norske filmer som søker om internasjonal finansiering at det skjer en fortgang i prosessen om norsk inntredelse i Den europeiske konvensjonen om co-produksjon.

– I Europakonvensjonen kan man ha 10 % finansiell andel fra minoritetsland og likevel bli godkjent som offisiell produksjon, mens vi måtte opp i hele 30 % tysk støtte for å få støtte fra Eurimages. Dette gjør det i praksis umulig å få Eurimages-støtte hvis man vil lage film med andre land enn Danmark og Sverige, mener Helgeland.

– Så lenge vi står utenfor, stilles det strenge krav til finansiell medvirkning fra andre land for å få nasjonalitetssertifikat i disse landene, legger han til.

Selv om det står i Stortingsmeldingen for det norske filmløftet, Veiviseren, at Norge skal inn i den europeiske konvensjonen, kan det bli lenge medlemskapet er et faktum. Seniorrådgiver i Kultur- og kirkedepartementet, Dag Asbjørnsen, vil ikke si noe sikkert om når tiltredelsen kan skje.

– Det står i Veiviseren at Kulturdepartementet mener at Norge bør ta sikte på å tiltre Europarådets konvensjon om samproduksjon av film. Forutsetningen for å tiltre, er at det foretas endringer i forskriftene for audiovisuelle produksjoner.Kulturdepartementet jobber nå med forskriftene – som er ute på høring til 8.september, sier Asbjørnsen. 

– Stortinget har fattet et prinsippvedtak. Men det kan ta lang tid før det skjer en tiltredelse, avslutter Helgeland.

Eurimages er et fond for finansiering av europeiske samproduksjoner. Ethvert medlemsland av Europarådet kan også bli medlem av Eurimages. For å kvalifisere for støtte må produksjonen omfatte minimum tre land som er Eurimages-medlemmer. Men, styringsgruppen kan gjøre unntak – og har konsekvent godkjent prosjekter med kun to partnere fra medlemsland, når begge har bidratt kunstnerisk og finansielt til produksjonen.

Også ikke-medlemsland av Eurimages kan delta i produksjonen, men deres andel av samlede kostnader kan ikke overstige 30 %.

Kulturdepartementet mener en tiltredelse i Europarådets konvensjon om samproduksjon av film vil lette norske filmprodusenters mulighet til å inngå samarbeid om samproduksjoner med produsenter i de europeiske landene som allerede har tiltrådt konvensjonen. Asbjørnsen presiserer at det også står i Filmmeldingen at det må foretas nødvendige endringer i forskriftene før de kan tiltre.

Les mer om konvensjonen her.

Les mer om medlemmene her
.

Foto: Appelsinpiken

Norge fortsetter sin alenegang

appelsinpiken_lite.jpgNorske produsenter venter fortsatt på at Norge skal tre inn i Europarådets konvensjon om samproduksjon. – Det gjør det i praksis umulig å få Eurimages-støtte hvis man vil lage film med andre land enn Danmark og Sverige, sier produsent Axel Helgeland.

appelsinpiken_stort.jpg

Norske produsenter venter fortsatt på at Norge skal tre inn i Europarådets konvensjon om samproduksjon av film. – Det gjør det i praksis umulig å få Eurimages-støtte hvis man vil lage film med andre land enn Danmark og Sverige, sier produsent Axel Helgeland.  

I likhet med Albania, Andorra, Liechtenstein, Moldova og Monaco – står Norge fortsatt utenfor Europarådets konvensjon om co-produksjon. Som Rushprint skrev i 2005, var det Bent Hamer som sist gjorde norske myndigheter klar over de store problemene det manglende medlemskapet medfører for den norske filmen. Hamer støtte den gangen på problemer hos sin sveitsiske investor i forbindelse med finansieringen av Factotum.

Produsent Axel Helgeland er aktuell med filmen Appelsinpiken, filmen basert på Jostein Gaarders roman med samme navn. Filmen har et samlet budsjett på om lag 30 millioner og er en samproduksjon mellom Helgeland Film, Sandrew Metronome Norge, som også er distributør, tyske Tradewind Pictures og spanske Jaleo Films.

– Med Appelsinpiken hadde vi lagt opp til en finansiering med 20 prosent tysk finansiering. For å få tysk sertifikat som Eurimages forlangte, måtte vi opp i 30 prosent. Dette fikk vi vite to måneder før opptak, noe som gjorde situasjonen svært vanskelig, forteller Helgeland.

Han mener det er kjempeviktig for norske filmer som søker om internasjonal finansiering at det skjer en fortgang i prosessen om norsk inntredelse i Den europeiske konvensjonen om co-produksjon.

– I Europakonvensjonen kan man ha 10 % finansiell andel fra minoritetsland og likevel bli godkjent som offisiell produksjon, mens vi måtte opp i hele 30 % tysk støtte for å få støtte fra Eurimages. Dette gjør det i praksis umulig å få Eurimages-støtte hvis man vil lage film med andre land enn Danmark og Sverige, mener Helgeland.

– Så lenge vi står utenfor, stilles det strenge krav til finansiell medvirkning fra andre land for å få nasjonalitetssertifikat i disse landene, legger han til.

Selv om det står i Stortingsmeldingen for det norske filmløftet, Veiviseren, at Norge skal inn i den europeiske konvensjonen, kan det bli lenge medlemskapet er et faktum. Seniorrådgiver i Kultur- og kirkedepartementet, Dag Asbjørnsen, vil ikke si noe sikkert om når tiltredelsen kan skje.

– Det står i Veiviseren at Kulturdepartementet mener at Norge bør ta sikte på å tiltre Europarådets konvensjon om samproduksjon av film. Forutsetningen for å tiltre, er at det foretas endringer i forskriftene for audiovisuelle produksjoner.Kulturdepartementet jobber nå med forskriftene – som er ute på høring til 8.september, sier Asbjørnsen. 

– Stortinget har fattet et prinsippvedtak. Men det kan ta lang tid før det skjer en tiltredelse, avslutter Helgeland.

Eurimages er et fond for finansiering av europeiske samproduksjoner. Ethvert medlemsland av Europarådet kan også bli medlem av Eurimages. For å kvalifisere for støtte må produksjonen omfatte minimum tre land som er Eurimages-medlemmer. Men, styringsgruppen kan gjøre unntak – og har konsekvent godkjent prosjekter med kun to partnere fra medlemsland, når begge har bidratt kunstnerisk og finansielt til produksjonen.

Også ikke-medlemsland av Eurimages kan delta i produksjonen, men deres andel av samlede kostnader kan ikke overstige 30 %.

Kulturdepartementet mener en tiltredelse i Europarådets konvensjon om samproduksjon av film vil lette norske filmprodusenters mulighet til å inngå samarbeid om samproduksjoner med produsenter i de europeiske landene som allerede har tiltrådt konvensjonen. Asbjørnsen presiserer at det også står i Filmmeldingen at det må foretas nødvendige endringer i forskriftene før de kan tiltre.

Les mer om konvensjonen her.

Les mer om medlemmene her
.

Foto: Appelsinpiken

MENY