«Jeg har tillit til at politiet tar lærdom av hendelsen.»

«Jeg har tillit til at politiet tar lærdom av hendelsen.»

I dag svarte justis- og beredskapsminister Emilie Mehl på spørsmål fra Rasmus Hansson i Stortinget om arrestasjonen av filmskaperen Thomas Østbye. Her kan du lese hennes svar.

Foto: Fra politiets aksjon mot aksjonistene (foto av Thomas Østbye).

Like før påsken henla politiet saken mot Thomas Østbye. Henleggelsen skjedde kort tid etter at politiet tok selvkritikk etter arrestasjonen av den norske filmskaperen. Han ble som kjent satt på glattcelle fordi politiet mente de ikke greide å skille ham fra klimaaktivistene som aksjonerte ved Sjursøya. Hendelsen utløste sterke reaksjoner, blant annet her på rushprint.no. Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) ba om en skriftlig redegjørelse fra justis- og beredskapsminister Emilie Mehl allerede 4.april. I dag sendte statsråden over sitt svar.

Før du leser statsrådens svar, kan det være greit å vite hvordan bransjen selv har til hensikt å følge opp denne saken videre. Elisabeth Sjaastad og Norsk filmforbund har sammen med Østbye sendt inn en klage til politiet. De forventer at Østbye får en direkte beklagelse fra politiet, ikke bare gjennom media. De ønsker også at saken henlegges «på korrekt grunnlag». Dersom det ikke skjer, blir neste skritt å sende klage til Spesialenheten. Sjaastad kan også melde til Rushprint at hun har bedt om et møte med politiet om hvordan politiets selvkritikk skal skje i praksis:

«Hvordan skal politiet bli mer oppmerksomme? Hvordan skal de tydeliggjøre sin informasjon? Hvordan skal dokumentarfilmskapere få vite dette og forholde seg i slike situasjoner i fremtiden? For eksempel: hvordan er det hensiktsmessig å dokumentere seg og sitt arbeid som profesjonell filmskaper?»

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren:

«Onsdag 30. mars ble filmskaper Thomas Østbye arrestert og kastet på glattcelle da han filmet klimaaksjonistene som gjennomførte en sivil ulydighetsaksjon ved Sjursøya, til tross for at han var tydelig på sin rolle som observatør. Saken er blant annet omtalt på nettstedet Rushprint. Kan statsråden bekrefte at norsk politi ikke har anledning til å arrestere dokumentarister og pressefolk som er til stede som observatører på aksjoner der det utøves sivil ulydighet, og vil statsråden følge opp denne saken overfor politiet?»

Svar fra justis- og beredskapsminister Emilie Mehl:

«Sivil ulydighetsaksjoner er politiske ytringer som er vernet av ytringsfriheten. Slike aksjoner er på samme tid forsettlige lovbrudd som kan ha store samfunnsmessige konsekvenser og utgjøre inngrep i andres rettigheter. Det er politiets oppgave både å legge til rette for lovlige ytringer og å beskytte lovlig virksomhet. Dette gjør håndteringen av slike aksjoner krevende. Særlig utfordrende blir det når slike aksjoner ikke er meldt til politiet på forhånd, slik politiloven krever. Politiet får da ikke mulighet til å vurdere risikoen ved aksjonen eller planlegge hvordan hensynet til ytringsfriheten og hensynet til lovlig virksomhet kan balanseres.

Under politiske markeringer skal politiet så langt det lar seg gjøre legge til rette for at journalister, dokumentarister og andre med samme funksjon som tradisjonell presse, kan utføre sitt samfunnsoppdrag. Journalister har en viktig jobb med å dokumentere ulike aksjoner, og politiet skal så langt det er mulig og forsvarlig bidra til best mulige arbeidsforhold for dem.

På markeringer som er meldt på forhånd vil pressen normalt få tildelt egne plasser hvor de kan oppholde seg uten å måtte følge de anvisningene som gjelder for arrangør, tilhørere og motdemonstranter. Eksempelvis vil pressen under demonstrasjoner foran Stortinget normalt få anledning til å oppholde seg innenfor gjerdene. Pressens privilegier gis til personer som kan dokumentere at de er journalister eller tilsvarende. De må bære pressevest eller andre ytre kjennetegn som identifiserer dem som presse, og kan ikke samtidig være aksjonister.

Hvis politiet ser seg nødt til å iverksette inngrep som bortvisning, fjerning mv., skal pressen unntas så langt det lar seg gjøre. Pressen har et legitimt behov for å dokumentere også disse delene av en politisk markering. Dessuten er det normalt ikke behov for inngrep overfor journalister ettersom de sjelden vil bidra til ordensforstyrrelser eller lovbrudd som begrunner tiltakene. Her må politiet skille mellom journalister som kun dokumenterer hendelsene uten selv å delta i aksjonen, og aksjonister som også dokumenterer. De sistnevnte vil kunne få pålegg og bli fjernet på samme måte som andre aksjonister. Hvis hensynet til ro, orden og sikkerhet gjør det nødvendig, kan politiet også bortvise pressen, men terskelen for det er høy.

Politiet har i sin redegjørelse til meg om den konkrete saken redegjort for hva som skjedde, og de har tatt selvkritikk på vurderingene som ble gjort i situasjonen. De har erkjent at de med fordel kunne ha brukt mer tid på å avklare Østbyes rolle før han ble besluttet bortvist, at det ikke var nødvendig å fjerne og pågripe ham slik det ble gjort, og at politiets inngripen gikk ut over hans mulighet til å dokumentere aksjonen.

På bakgrunn av politiets redegjørelse både for de rettslige rammene for politiets vurderinger og muligheten for inngripen overfor pressen i forbindelse med aksjoner, så vel som for hendelsesforløpet og vurderingene i den konkrete saken, føler jeg meg trygg på at politiet både har evne og vilje til å håndtere slike situasjoner. I denne saken har politiet som nevnt tatt selvkritikk. Jeg har tillit til at politiet tar lærdom av hendelsen og blir mer oppmerksomme på nødvendigheten av å skille mellom journalister/dokumentarister og aktivister også ved ikke-forhåndsmeldte aksjoner. Politiet har for øvrig varslet at de vil tydeliggjøre sin informasjon om pressens særlige rettigheter og de forpliktelsene som følger med.»


Relaterte saker:

Politiet tar selvkritikk etter arrestasjonen av Østbye

– Åpenbart inngrep i ytringsfriheten

– Viktig at dokumentaren avdekker maktforhold

Må norske dokumentarister gå med pressekort?

Skal politiet kunne sette dokumentarister på glattcelle?


 

 

«Jeg har tillit til at politiet tar lærdom av hendelsen.»

«Jeg har tillit til at politiet tar lærdom av hendelsen.»

I dag svarte justis- og beredskapsminister Emilie Mehl på spørsmål fra Rasmus Hansson i Stortinget om arrestasjonen av filmskaperen Thomas Østbye. Her kan du lese hennes svar.

Foto: Fra politiets aksjon mot aksjonistene (foto av Thomas Østbye).

Like før påsken henla politiet saken mot Thomas Østbye. Henleggelsen skjedde kort tid etter at politiet tok selvkritikk etter arrestasjonen av den norske filmskaperen. Han ble som kjent satt på glattcelle fordi politiet mente de ikke greide å skille ham fra klimaaktivistene som aksjonerte ved Sjursøya. Hendelsen utløste sterke reaksjoner, blant annet her på rushprint.no. Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) ba om en skriftlig redegjørelse fra justis- og beredskapsminister Emilie Mehl allerede 4.april. I dag sendte statsråden over sitt svar.

Før du leser statsrådens svar, kan det være greit å vite hvordan bransjen selv har til hensikt å følge opp denne saken videre. Elisabeth Sjaastad og Norsk filmforbund har sammen med Østbye sendt inn en klage til politiet. De forventer at Østbye får en direkte beklagelse fra politiet, ikke bare gjennom media. De ønsker også at saken henlegges «på korrekt grunnlag». Dersom det ikke skjer, blir neste skritt å sende klage til Spesialenheten. Sjaastad kan også melde til Rushprint at hun har bedt om et møte med politiet om hvordan politiets selvkritikk skal skje i praksis:

«Hvordan skal politiet bli mer oppmerksomme? Hvordan skal de tydeliggjøre sin informasjon? Hvordan skal dokumentarfilmskapere få vite dette og forholde seg i slike situasjoner i fremtiden? For eksempel: hvordan er det hensiktsmessig å dokumentere seg og sitt arbeid som profesjonell filmskaper?»

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren:

«Onsdag 30. mars ble filmskaper Thomas Østbye arrestert og kastet på glattcelle da han filmet klimaaksjonistene som gjennomførte en sivil ulydighetsaksjon ved Sjursøya, til tross for at han var tydelig på sin rolle som observatør. Saken er blant annet omtalt på nettstedet Rushprint. Kan statsråden bekrefte at norsk politi ikke har anledning til å arrestere dokumentarister og pressefolk som er til stede som observatører på aksjoner der det utøves sivil ulydighet, og vil statsråden følge opp denne saken overfor politiet?»

Svar fra justis- og beredskapsminister Emilie Mehl:

«Sivil ulydighetsaksjoner er politiske ytringer som er vernet av ytringsfriheten. Slike aksjoner er på samme tid forsettlige lovbrudd som kan ha store samfunnsmessige konsekvenser og utgjøre inngrep i andres rettigheter. Det er politiets oppgave både å legge til rette for lovlige ytringer og å beskytte lovlig virksomhet. Dette gjør håndteringen av slike aksjoner krevende. Særlig utfordrende blir det når slike aksjoner ikke er meldt til politiet på forhånd, slik politiloven krever. Politiet får da ikke mulighet til å vurdere risikoen ved aksjonen eller planlegge hvordan hensynet til ytringsfriheten og hensynet til lovlig virksomhet kan balanseres.

Under politiske markeringer skal politiet så langt det lar seg gjøre legge til rette for at journalister, dokumentarister og andre med samme funksjon som tradisjonell presse, kan utføre sitt samfunnsoppdrag. Journalister har en viktig jobb med å dokumentere ulike aksjoner, og politiet skal så langt det er mulig og forsvarlig bidra til best mulige arbeidsforhold for dem.

På markeringer som er meldt på forhånd vil pressen normalt få tildelt egne plasser hvor de kan oppholde seg uten å måtte følge de anvisningene som gjelder for arrangør, tilhørere og motdemonstranter. Eksempelvis vil pressen under demonstrasjoner foran Stortinget normalt få anledning til å oppholde seg innenfor gjerdene. Pressens privilegier gis til personer som kan dokumentere at de er journalister eller tilsvarende. De må bære pressevest eller andre ytre kjennetegn som identifiserer dem som presse, og kan ikke samtidig være aksjonister.

Hvis politiet ser seg nødt til å iverksette inngrep som bortvisning, fjerning mv., skal pressen unntas så langt det lar seg gjøre. Pressen har et legitimt behov for å dokumentere også disse delene av en politisk markering. Dessuten er det normalt ikke behov for inngrep overfor journalister ettersom de sjelden vil bidra til ordensforstyrrelser eller lovbrudd som begrunner tiltakene. Her må politiet skille mellom journalister som kun dokumenterer hendelsene uten selv å delta i aksjonen, og aksjonister som også dokumenterer. De sistnevnte vil kunne få pålegg og bli fjernet på samme måte som andre aksjonister. Hvis hensynet til ro, orden og sikkerhet gjør det nødvendig, kan politiet også bortvise pressen, men terskelen for det er høy.

Politiet har i sin redegjørelse til meg om den konkrete saken redegjort for hva som skjedde, og de har tatt selvkritikk på vurderingene som ble gjort i situasjonen. De har erkjent at de med fordel kunne ha brukt mer tid på å avklare Østbyes rolle før han ble besluttet bortvist, at det ikke var nødvendig å fjerne og pågripe ham slik det ble gjort, og at politiets inngripen gikk ut over hans mulighet til å dokumentere aksjonen.

På bakgrunn av politiets redegjørelse både for de rettslige rammene for politiets vurderinger og muligheten for inngripen overfor pressen i forbindelse med aksjoner, så vel som for hendelsesforløpet og vurderingene i den konkrete saken, føler jeg meg trygg på at politiet både har evne og vilje til å håndtere slike situasjoner. I denne saken har politiet som nevnt tatt selvkritikk. Jeg har tillit til at politiet tar lærdom av hendelsen og blir mer oppmerksomme på nødvendigheten av å skille mellom journalister/dokumentarister og aktivister også ved ikke-forhåndsmeldte aksjoner. Politiet har for øvrig varslet at de vil tydeliggjøre sin informasjon om pressens særlige rettigheter og de forpliktelsene som følger med.»


Relaterte saker:

Politiet tar selvkritikk etter arrestasjonen av Østbye

– Åpenbart inngrep i ytringsfriheten

– Viktig at dokumentaren avdekker maktforhold

Må norske dokumentarister gå med pressekort?

Skal politiet kunne sette dokumentarister på glattcelle?


 

 

MENY