– Heller gass enn brems som trengs nå

– Heller gass enn brems som trengs nå

Prosessen med endringer av tilskuddsordningene begynte for snart to år siden, men det er fortsatt mye rom for å diskutere endringsforslagene og komme med gode løsningsforslag, sier Norsk filminstitutts direktør Kjersti Mo som svar på kritikken fra Stein Kvae og Finn Gjerdrum.

I et innlegg i Rushprint fredag 21. august kommenterer Paradox-produsentene Stein Kvae og Finn Gjerdrum Norsk filminstitutts forslag til endringer i tilskuddsordningene. De mener blant annet at disse endringsforslagene kommer brått på og lurer på hvorfor det haster med å gjennomføre endringene. I tillegg kommer Kvae og Gjerdrum med innfallsvinkler til hvordan problemene med etterhåndstilskuddet eventuelt kan løses.

I tildelingsbrevet 2019 var det formulert at: «Tilskuddsordningene skal i løpet av 2019 gjennomgås for å vurdere om de er tilpasset endringene på filmområdet og sikre at de bidrar til å nå de filmpolitiske målene som Stortingets har satt».

Varslet i 2018

Dette ble det første gang varslet i budsjettproposisjonen for 2019 – altså et oppdrag formulert for nær to år siden, med hensikt om å tilpasse virkemidlene mot oppnåelse av de filmpolitiske målene, slik at de er oppdaterte i forhold til de omgivelsene norske aktører og produksjoner befinner seg i. Disse er i stadig sterkere grad både digitale og globale, som de fleste er kjent med. Trendene ser kun ut til å forsterkes ytterligere av korona-situasjonen, og det oppleves som desto viktigere at det raskt blir gjort tilpasninger som ruster norsk audiovisuell bransje til å takle utfordringene dette byr på.

Evaluering presentert i Tromsø 2020

Menon arbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet med en evaluering av tilskuddsordningene i 2019. Denne ble overlevert og presentert i Tromsø januar 2020. Der ble etterhåndstilskuddet behørig diskutert, og det var en produsent som i debatten omtalte etterhåndstilskuddet som «en kreftsvulst»  – det er ingen i NFI som har brukt dette bildet. Parallelt med Menons arbeid, har NFI internt gjennomgått tilskuddsordningene.

Gode muligheter til å diskutere og bidra med løsninger

Endringene som diskuteres nå, er basert på begge disse arbeidene. På grunn av intensivt arbeid i NFI, knyttet til korona-situasjonen våren 2020, ble det en liten forsinkelse i arbeidet, men i juni ble alle organisasjoner invitert til orientering, og de mottok alle så et mer utfyllende notat i begynnelsen av juli. I august har det har vært avholdt en rekke møter med utdypinger og diskusjoner.  Disse har vært fruktbare og gode. Møtene pågår fortsatt og vil danne grunnlaget for forslaget som oversendes til Kulturdepartementet ultimo august. KUD og NFI vil så utforme endringer i forskriftene i fellesskap og avholde normal høring, før noen endringer eventuelt trer i kraft fra 1.1.2021. Totalt sett oppleves det fra NFI sin side at det her er gode muligheter for å diskutere og bidra til gode løsninger. Vi takker alle, Kvae og Gjerdrum inkludert, som har bidratt og bidrar konstruktivt til denne viktige prosessen.

Kjersti Mo, direktør, Norsk filminstitutt.


Foto av Mo av Einar Aslaksen


 

– Heller gass enn brems som trengs nå

– Heller gass enn brems som trengs nå

Prosessen med endringer av tilskuddsordningene begynte for snart to år siden, men det er fortsatt mye rom for å diskutere endringsforslagene og komme med gode løsningsforslag, sier Norsk filminstitutts direktør Kjersti Mo som svar på kritikken fra Stein Kvae og Finn Gjerdrum.

I et innlegg i Rushprint fredag 21. august kommenterer Paradox-produsentene Stein Kvae og Finn Gjerdrum Norsk filminstitutts forslag til endringer i tilskuddsordningene. De mener blant annet at disse endringsforslagene kommer brått på og lurer på hvorfor det haster med å gjennomføre endringene. I tillegg kommer Kvae og Gjerdrum med innfallsvinkler til hvordan problemene med etterhåndstilskuddet eventuelt kan løses.

I tildelingsbrevet 2019 var det formulert at: «Tilskuddsordningene skal i løpet av 2019 gjennomgås for å vurdere om de er tilpasset endringene på filmområdet og sikre at de bidrar til å nå de filmpolitiske målene som Stortingets har satt».

Varslet i 2018

Dette ble det første gang varslet i budsjettproposisjonen for 2019 – altså et oppdrag formulert for nær to år siden, med hensikt om å tilpasse virkemidlene mot oppnåelse av de filmpolitiske målene, slik at de er oppdaterte i forhold til de omgivelsene norske aktører og produksjoner befinner seg i. Disse er i stadig sterkere grad både digitale og globale, som de fleste er kjent med. Trendene ser kun ut til å forsterkes ytterligere av korona-situasjonen, og det oppleves som desto viktigere at det raskt blir gjort tilpasninger som ruster norsk audiovisuell bransje til å takle utfordringene dette byr på.

Evaluering presentert i Tromsø 2020

Menon arbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet med en evaluering av tilskuddsordningene i 2019. Denne ble overlevert og presentert i Tromsø januar 2020. Der ble etterhåndstilskuddet behørig diskutert, og det var en produsent som i debatten omtalte etterhåndstilskuddet som «en kreftsvulst»  – det er ingen i NFI som har brukt dette bildet. Parallelt med Menons arbeid, har NFI internt gjennomgått tilskuddsordningene.

Gode muligheter til å diskutere og bidra med løsninger

Endringene som diskuteres nå, er basert på begge disse arbeidene. På grunn av intensivt arbeid i NFI, knyttet til korona-situasjonen våren 2020, ble det en liten forsinkelse i arbeidet, men i juni ble alle organisasjoner invitert til orientering, og de mottok alle så et mer utfyllende notat i begynnelsen av juli. I august har det har vært avholdt en rekke møter med utdypinger og diskusjoner.  Disse har vært fruktbare og gode. Møtene pågår fortsatt og vil danne grunnlaget for forslaget som oversendes til Kulturdepartementet ultimo august. KUD og NFI vil så utforme endringer i forskriftene i fellesskap og avholde normal høring, før noen endringer eventuelt trer i kraft fra 1.1.2021. Totalt sett oppleves det fra NFI sin side at det her er gode muligheter for å diskutere og bidra til gode løsninger. Vi takker alle, Kvae og Gjerdrum inkludert, som har bidratt og bidrar konstruktivt til denne viktige prosessen.

Kjersti Mo, direktør, Norsk filminstitutt.


Foto av Mo av Einar Aslaksen


 

MENY