Oslobyrådens nye filmfond vekker entusiasme

Oslobyrådens nye filmfond vekker entusiasme

Filmbransjen hilser Oslo-byrådens forslag om et regionalt filmfond på ni millioner velkommen, og håper nå at kulturministeren også vil bidra. – Kulturbyråden forstår at det kan være like langt mellom Grorud til NFI som det er fra Tromsø til NFI, sier Oslo-baserte produsenter.

I Oslobudsjettet for 2021, som legges fram for bystyret i dag, foreslår Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (foto) fra Sosialistisk Venstreparti å bevilge ni millioner kroner til å starte regionalt filmfond for Oslo.

– Byrådet i Oslo ønsker nå å styrke produksjonsmiljøet med et filmfond. Filmindustrien har et stort potensial og voksende marked, og et filmfond i Oslo ønsker å støtte opp om disse mulighetene. Med et filmfond bidrar Oslo nå ytterligere til finansieringen av filmfeltet. Det er et stort behov hos våre regionale produsenter og vi regner med at regjeringen ved kulturminister Abid Raja også ser dette.

Filmskapere fra Oslo bør ha tilgang på regionale filmmidler på lik linje med filmskapere andre steder, mener Gamal.

–  Filmfondet skal støtte opp om filmprosjekter som er representative for Oslo og som åpner opp for det brede mangfold av historier og talent som vi har i byen vår. Vi vil ha flere produksjoner og flere arbeidsplasser. Oslo har en stor og sammensatt befolkning og det er viktig å løfte fram bredden av fortellinger.

Utelukker ikke flere eiere

Bakgrunnen for filmfondet er Oslo kommunes filmmelding fra 2016, som sier at Oslo skal være en attraktiv filmby som dyrker talentene, styrker filmbransjen og ivaretar filmens viktige rolle som kultur og næring:

– Oslo skal med ulike tiltak nå målene om å styrke produksjonsmiljøet, styrke formidlingen og bredden i publikums tilgang til filmkultur og tilby infrastruktur som gjør Oslo til et attraktivt produksjonsmiljø og innspillingssted for film og tv.

Kriteriene for hvilke typer prosjekter som vil kunne få støtte er under utarbeidelse, men i utgangspunktet er det prosjekter som representerer Oslo og er produsert i byen, sier Gamal.

– Fondet vil innrettes ved å se på de eksisterende og nye forretningsmodellene for ulike formater og plattformer. Oslo har nå tatt initiativet og det er en god start. Det utelukkes ikke flere på eiersiden, og heller ikke annen regional kapital. Det viktigste er å tenke kreativt rundt ressursene og hvordan de best kan forvaltes. I enkelte sammenhenger skal det ikke mye til. Hvert enkelt prosjekt er unikt og det må tas med i arbeidet. Meningen med fondet er å støtte opp under våre egne regionale aktører, ikke de andres. Oslo har en stor bredde å representere, og det er den vi skal støtte.

Elisabeth Sjaastad

Håper kulturministeren kommer på banen

Leder i Norsk filmforbund, Elisabeth Sjaastad, ønsker det nye Oslo filmfond hjertelig velkommen:

– Vi berømmer Oslo kommune for å ta grep og prioritere dette nå på tross av koronakrisen. Bransjen vår trenger alle mulige finansieringskilder for å holde hjulene i gang, og dette er en fin start. Vi håper at kulturminister Abid Raja også kommer raskt på banen og bidrar til å øke potten til de regionale filmfondene slik at Oslo får sin rettmessige andel. Det er fryktelig mange talentfulle filmskapere og filmarbeidere i denne regionen som bør få lage flere filmer og serier. Det mangler helt sikkert ikke på gode og mangfoldige prosjekter å investere i, som kan speile hele befolkningen.

Produsentene Khalid Maimouni og Nina Barbosa stiller seg også positive til det nye fondet.

– Oslo kommune har arbeidet lenge for å opprette et filmfond i regionen, men fokuset har nesten utelukkende vært på et fond som et rent investeringsfond og Oslo som opptakssted, mener Maimouni. – Den politiske viljen bak det nye fondet fremstår mye mer helhetlig og spesielt med tanke på hvordan mangfold i perspektiver fra denne regionen løftes frem som en satsningsområde. Kulturbyråd Omar Samy Gamal fra SV forstår at det kan være like langt mellom Grorud til NFI som det er fra Tromsø til NFI; om ikke enda lenger. At det nye filmfondet anser reell representasjon bak og foran kamera som en viktig prioritering er helt nødvendig om vi skal komme fra tilnærmet null representasjon i norsk filmkultur til et nivå som gjenspeiler den norske befolkningen. En bredere og mer kraftfull satsing på mangfold kan NFI og KUD raskt oppnå ved å kanalisere større midler til Oslo-regionen som har størst diversitet i sin befolkning, mener Maimouni.

Khalid Maimouni

Barbosa er også fornøyd med det tydelige mangfoldsperspektivet.

– Store deler av film og TV bransjen holder til i Oslo-området og det har vært få finansieringsmuligheter for lengre fiksjonsprosjekter. Hos NFI er det derfor ekstrem høy konkurranse, hvor små selskaper som mitt, Barbosa film, har hatt det vanskelig med å nå opp mot de etablerte produksjonsselskapene. Et filmfond med fokus på mangfold kan være med på å gjøre noe med dette, noe som vil skape en større variasjon blant produksjonsselskaper. Det vil gjøre at vi ser mer mangfoldige historier fra byen, og vi får filmer som blir produsert i Oslo, istedenfor Tsjekkia og Litauen. I tillegg vil publikum får en større bredde av historier fra denne fine byen vår og hva vi representerer.

Forslaget til nytt filmfond fra byråden skal behandles av bystyret i dag.


Mer om nytt filmfond i Oslo:

«Byrådet bevilger i 2021 9 mill. til oppstart av et regionalt filmfond for Oslo. Filmfondet vil ha som hovedmål å stimulere til økt aktivitet i feltet og styrke produksjonsmiljøet.

Som ett av flere tiltak under den pågående pandemien, vil filmfondet bidra til økt aktivitet og slik legge til rette for arbeidsplasser i Oslo og regionen. Fondet skal innrettes slik at det fremmer tilknytning til regionen, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, mangfold, likestilling og inkludering. Fondet vil organiseres som et aksjeselskap.

Filmfondet i Oslo har som mål å bidra til økt og styrket aktivitet i regionen. Filmfondet skal støtte opp om filmprosjekt som er representative for Oslo og som åpner opp for det brede mangfold av historier og talent som Oslo besitter. Oslo filmfond har som mål å kunne bidra til å styrke bredde, likestilling og miljøvennlig filmproduksjon, og er en del av byrådets filmsatsing. Oslo skal være en attraktiv filmby som dyrker talentene, styrker filmbransjen og ivaretar filmens viktige rolle som kultur og næring. Filmfondet skal gi en mulighet for de mange produsenter og stemmer som ikke har hatt denne muligheten. Det er første gang vi får et regionalt filmfond for produsenter basert i Osloregionen”. (Sitat fra pressemeldingen fra Oslo kommune)


 

Oslobyrådens nye filmfond vekker entusiasme

Oslobyrådens nye filmfond vekker entusiasme

Filmbransjen hilser Oslo-byrådens forslag om et regionalt filmfond på ni millioner velkommen, og håper nå at kulturministeren også vil bidra. – Kulturbyråden forstår at det kan være like langt mellom Grorud til NFI som det er fra Tromsø til NFI, sier Oslo-baserte produsenter.

I Oslobudsjettet for 2021, som legges fram for bystyret i dag, foreslår Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (foto) fra Sosialistisk Venstreparti å bevilge ni millioner kroner til å starte regionalt filmfond for Oslo.

– Byrådet i Oslo ønsker nå å styrke produksjonsmiljøet med et filmfond. Filmindustrien har et stort potensial og voksende marked, og et filmfond i Oslo ønsker å støtte opp om disse mulighetene. Med et filmfond bidrar Oslo nå ytterligere til finansieringen av filmfeltet. Det er et stort behov hos våre regionale produsenter og vi regner med at regjeringen ved kulturminister Abid Raja også ser dette.

Filmskapere fra Oslo bør ha tilgang på regionale filmmidler på lik linje med filmskapere andre steder, mener Gamal.

–  Filmfondet skal støtte opp om filmprosjekter som er representative for Oslo og som åpner opp for det brede mangfold av historier og talent som vi har i byen vår. Vi vil ha flere produksjoner og flere arbeidsplasser. Oslo har en stor og sammensatt befolkning og det er viktig å løfte fram bredden av fortellinger.

Utelukker ikke flere eiere

Bakgrunnen for filmfondet er Oslo kommunes filmmelding fra 2016, som sier at Oslo skal være en attraktiv filmby som dyrker talentene, styrker filmbransjen og ivaretar filmens viktige rolle som kultur og næring:

– Oslo skal med ulike tiltak nå målene om å styrke produksjonsmiljøet, styrke formidlingen og bredden i publikums tilgang til filmkultur og tilby infrastruktur som gjør Oslo til et attraktivt produksjonsmiljø og innspillingssted for film og tv.

Kriteriene for hvilke typer prosjekter som vil kunne få støtte er under utarbeidelse, men i utgangspunktet er det prosjekter som representerer Oslo og er produsert i byen, sier Gamal.

– Fondet vil innrettes ved å se på de eksisterende og nye forretningsmodellene for ulike formater og plattformer. Oslo har nå tatt initiativet og det er en god start. Det utelukkes ikke flere på eiersiden, og heller ikke annen regional kapital. Det viktigste er å tenke kreativt rundt ressursene og hvordan de best kan forvaltes. I enkelte sammenhenger skal det ikke mye til. Hvert enkelt prosjekt er unikt og det må tas med i arbeidet. Meningen med fondet er å støtte opp under våre egne regionale aktører, ikke de andres. Oslo har en stor bredde å representere, og det er den vi skal støtte.

Elisabeth Sjaastad

Håper kulturministeren kommer på banen

Leder i Norsk filmforbund, Elisabeth Sjaastad, ønsker det nye Oslo filmfond hjertelig velkommen:

– Vi berømmer Oslo kommune for å ta grep og prioritere dette nå på tross av koronakrisen. Bransjen vår trenger alle mulige finansieringskilder for å holde hjulene i gang, og dette er en fin start. Vi håper at kulturminister Abid Raja også kommer raskt på banen og bidrar til å øke potten til de regionale filmfondene slik at Oslo får sin rettmessige andel. Det er fryktelig mange talentfulle filmskapere og filmarbeidere i denne regionen som bør få lage flere filmer og serier. Det mangler helt sikkert ikke på gode og mangfoldige prosjekter å investere i, som kan speile hele befolkningen.

Produsentene Khalid Maimouni og Nina Barbosa stiller seg også positive til det nye fondet.

– Oslo kommune har arbeidet lenge for å opprette et filmfond i regionen, men fokuset har nesten utelukkende vært på et fond som et rent investeringsfond og Oslo som opptakssted, mener Maimouni. – Den politiske viljen bak det nye fondet fremstår mye mer helhetlig og spesielt med tanke på hvordan mangfold i perspektiver fra denne regionen løftes frem som en satsningsområde. Kulturbyråd Omar Samy Gamal fra SV forstår at det kan være like langt mellom Grorud til NFI som det er fra Tromsø til NFI; om ikke enda lenger. At det nye filmfondet anser reell representasjon bak og foran kamera som en viktig prioritering er helt nødvendig om vi skal komme fra tilnærmet null representasjon i norsk filmkultur til et nivå som gjenspeiler den norske befolkningen. En bredere og mer kraftfull satsing på mangfold kan NFI og KUD raskt oppnå ved å kanalisere større midler til Oslo-regionen som har størst diversitet i sin befolkning, mener Maimouni.

Khalid Maimouni

Barbosa er også fornøyd med det tydelige mangfoldsperspektivet.

– Store deler av film og TV bransjen holder til i Oslo-området og det har vært få finansieringsmuligheter for lengre fiksjonsprosjekter. Hos NFI er det derfor ekstrem høy konkurranse, hvor små selskaper som mitt, Barbosa film, har hatt det vanskelig med å nå opp mot de etablerte produksjonsselskapene. Et filmfond med fokus på mangfold kan være med på å gjøre noe med dette, noe som vil skape en større variasjon blant produksjonsselskaper. Det vil gjøre at vi ser mer mangfoldige historier fra byen, og vi får filmer som blir produsert i Oslo, istedenfor Tsjekkia og Litauen. I tillegg vil publikum får en større bredde av historier fra denne fine byen vår og hva vi representerer.

Forslaget til nytt filmfond fra byråden skal behandles av bystyret i dag.


Mer om nytt filmfond i Oslo:

«Byrådet bevilger i 2021 9 mill. til oppstart av et regionalt filmfond for Oslo. Filmfondet vil ha som hovedmål å stimulere til økt aktivitet i feltet og styrke produksjonsmiljøet.

Som ett av flere tiltak under den pågående pandemien, vil filmfondet bidra til økt aktivitet og slik legge til rette for arbeidsplasser i Oslo og regionen. Fondet skal innrettes slik at det fremmer tilknytning til regionen, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, mangfold, likestilling og inkludering. Fondet vil organiseres som et aksjeselskap.

Filmfondet i Oslo har som mål å bidra til økt og styrket aktivitet i regionen. Filmfondet skal støtte opp om filmprosjekt som er representative for Oslo og som åpner opp for det brede mangfold av historier og talent som Oslo besitter. Oslo filmfond har som mål å kunne bidra til å styrke bredde, likestilling og miljøvennlig filmproduksjon, og er en del av byrådets filmsatsing. Oslo skal være en attraktiv filmby som dyrker talentene, styrker filmbransjen og ivaretar filmens viktige rolle som kultur og næring. Filmfondet skal gi en mulighet for de mange produsenter og stemmer som ikke har hatt denne muligheten. Det er første gang vi får et regionalt filmfond for produsenter basert i Osloregionen”. (Sitat fra pressemeldingen fra Oslo kommune)


 

MENY