Slår ring om filmskolen

Filmskolen_lite.jpgDe tidligere studentene på produsentlinjen ved Den norske filmskolen slår ring om skolen i dette innlegget som er adressert til den nye dekanen som snart skal tilsettes. Samtidig ber de dekanen om å rette opp de feilene som er gjort. 

Filmskolen_stort.jpg

De tidligere studentene på produsentlinjen ved Den norske filmskolen slår ring om skolen i dette innlegget som er adressert til den nye dekanen som snart skal tilsettes. Samtidig ber de dekanen om å rette opp de feilene som er gjort.  

Til den vordende, og inntil videre ukjente dekan,

Gratulerer med ny jobb som dekan for Den norske filmskolen på  Lillehammer!

Du er nå leder for institusjonen som skal sikre at den nasjonale  filmbransjen stadig tilføres det ypperste av nye talenter. Visst  finnes det andre skoler der ute, men kun én kan påberope seg å være  selve flaggskipet innen filmutdanning i Norge. Skolen du må forsvare  med nebb og klør, og representere med bravur.

Studentene som uteksamineres skal lære filmkunst, filmhåndverk,  filmbusiness samt hverandre å kjenne. Og kanskje oppstår det heldige  sammentreff underveis som muliggjør at den neste nordiske filmskaperen  som reiser til Croisetten for å plukke opp forgylte palmekvister, er  norsk. Eller i hvertfall utdannet på Lillehammer.

Vi som skriver dette, er selv tidligere studenter. Vi har alle gått  produsentlinjen, fra kull 1 (2000) til og med kull 5 (2008). Vi jobber  nå i alle deler av bransjen – i egne og andres produksjonsselskaper, i  byråkratiet og som frilansere fra prosjekt til prosjekt. Vi har,  samlet sett, blitt godt tatt imot og integrert i den eksisterende  bransjen.

Men, kjære dekan, din inntreden skjer på et tidspunkt hvor vi frykter  for vår alma mater. Hun har vært gjenstand for både verbale og  institusjonelle angrep i det siste. Det er uro. Er siste knippe  eksamensfilmer langt under pari? Er skolen vanstyrt og faglig fattig?  Vil ingen kvalifiserte bransjefolk lenger orke å komme til  Gudbrandsdalen for å forelese? Er studentene som kommer inn ikke silt godt nok? Kommer høgskolens TV-utdanning til å sluke Filmskolen? Skal  skolen flyttes til Oslo og slukes av bransjen istedet?

Som tidligere studenter ønsker vi å hjelpe deg i ditt nye virke ved å  slå ihjel noen av disse påstandene gjennom å lansere noen egne og i  våre øyne mer kvalifiserte utsagn.

1) Kvaliteten på utdanningen er uavhengig av hvor skolen er lokalisert.

Vi våger denne påstanden i lys av resultater: nemlig antallet og  kvaliteten på filmene laget av tidligere studenter i forskjellige  fagsjefstillinger de siste åra. Selv ved å begrense oppramsingen til  kun tittelen "produsent" på kinofilm, blir lista lang:  Uno,  Vinterkyss, Play, Tommys Inferno, Att Göra En Pudel, Den Brysomme  Mannen, Trigger, Uro, Sønner, Mars & Venus, Elias og Kongeskipet,  Switch, Kautokeino Opprøret, Fritt Vilt II, og i produksjon har vi Max  Manus, Vegas og Upperdog. Tar vi med representanter fra samtlige  linjer, som arbeider i ledende fagstillinger, vil lista inneholde nær  samtlige norske spillefilmer siden 2001. Skolen har dermed vist at den  kan fungere godt på Lillehammer. Den kan helt sikkert fungere like  godt i Oslo også, men la oss ikke blande lokaliseringsdebatten med  debatten om hvorvidt skolen duger eller ikke.

2) Kvalifiserte forelesere finnes det mange av, og de kommer gjerne  til Lillehammer.

Vår egen linje, produsentlinjen, har siden starten og gjennom tre  dedikerte linjelederes perioder, vært velsignet med et variert og  faglig tungt utvalg forelesere og opplegg. Vi nekter å tro at det ikke  finnes grunnlag i den norske og nordiske bransjen til å lykkes med det  samme for samtlige linjer. På de linjene hvor kvaliteten på  gjesteforeleserene tidvis har sviktet mener vi ansvaret dels ligger  hos linjelederne (har de prøvd hardt nok?), og dels hos en filmbransje  som ikke i tilstrekkelig grad har meldt seg til tjeneste. Her har  dekanen et spesielt ansvar for å både følge opp den enkelte  linjeleder, samt lytte til elevene slik at undervisningsopplegget kan  tilspisses underveis.

3) Kvaliteten på eksamensfilmene forteller nesten ingenting om  kvaliteten på skolen.

Mottagelsen av en ny pakke på seks eksamensfilmer annethvert år er  alltid blandet. Disse filmene lages av studenter på en filmskole, og  er i seg selv lite egnet som markører for hvordan de involverte  fungerer i det profesjonelle liv. Eksamensfilmene er et resultat av  studentenes egne valg og vurderinger i langt større grad enn skolens  føringer. De filmene som ikke lykkes helt med hva de ønsker å fortelle  byr også på verdifull læring for de involverte. Skolen produserer  filmskapere – ikke filmer – slik din forgjenger så klokt uttrykte det.

4) Skolen er aldri bedre enn summen av studentene som tas opp, og  lærekreftene som tar dem imot.

Den viktigste avgjørelsen skolen tar er hvem som blir tatt opp til å  studere ved de sju linjene – Filmskolen defineres til enhver tid av  sine studenter. Ergo må det stilles store krav til de som sitter i  opptakskomitéene, og til metodene de bruker. Ikke minst må komitéene  ha dialog på kryss av linjene for å kunne tenke helhetlig når de  setter sammen et nytt kull. Et stalltips fra oss er å sørge for at  hver komité inneholder en studentrepresentant fra den aktuelle linjen.

Men studentene som blir tatt opp kan være så håndplukkede og lovende  de bare vil uten at det hjelper, dersom undervisningen de møter ikke  er faglig oppdatert, grundig og godt planlagt. De er også helt  avhengige av et engasjert og motivert lærerkollegium de kan gå i  klinsj med, og få inspirasjon fra gjennom skoleårene. Bransjen er ikke  større enn at også vi har hørt om forhold som i noen grad bekrefter at  Filmskolen ikke har fungert optimalt i de siste årene. Manglende  kommunikasjon linjene imellom om det faglige opplegget. Mangel på  langtidsplanlegging som gjør det vanskelig for studentene å vite hva  de skal gjøre om en måned eller to. Manglende evne hos enkelte  linjeledere til å korrigere løpet etter kritikk fra studenter mot det  faglige innholdet.

Initiativet for å rette opp i dette ligger hos deg, som ny dekan ved  Den norske filmskolen.

Derfor er vi glade for at du, som vi ikke kjenner navnet på enda,  ansettes nettopp på grunn av din sterke evne til å balansere det  administrative med det faglige arbeidet. Om du har liten praktisk  erfaring innen filmproduksjon er det mindre viktig enn din autoritet  som leder og pedagog i tidligere stillinger. Du er god på å inspirere  og samkjøre lærerkollegiet, og får dem til å trekke de absolutt beste  lærekreftene til Lillehammer. Du skal stole på linjeledernes faglige  dyktighet, men også utfordre dem og kreve struktur og forutsigbarhet i  arbeidet de gjør.

Du blir sikkert ikke populær med det første. Sånn er det når det man  "alltid" har gjort må byttes ut med noe nytt. Etterhvert går det seg  dog til.

Studentene vil se opp til deg, og de er alltid velkomne til en prat på  ditt kontor. Du nøler heller ikke med å være tilstede i skolens  dagligliv – du kjenner på pulsen i studioer og verksted, i kinoen, i  etterarbeidssuitene, i undervisningsrommene, i kantina og kanskje på  Felix Pub.

Men du må kjempe på flere fronter enn internt. Å slå sammen Filmskolen  med fjernsyns- og filmvitenskaputdanningene (TVF) på Høgskolen, slik  det er snakk om nå, er en potensiell katastrofe. Ryker uavhengigheten  og retten til selv å disponere ressursene, vil Filmskolen som  kunstfaglig utdanning – slik den var tenkt – opphøre. Å beskytte  Filmskolen mot utvanning gjennom en lite gjennomtenkt sammenslåing vil  være en av dine viktigste oppgaver framover. Vi er ikke i tvil om at  du vil møte også den utfordringen med stor energi og dyktighet.

Vi ønsker deg lykke til!

Signert,

Kull 1 (1997-2000)
Sigurd Mikal Karoliussen,Salma Reiermark, Silje Hopland Eik, Christian Fredrik Martin, Sveinung Golimo, Eirik Kaasa Eliassen

Kull 2 (1999-2002)
Kari Moen Kristiansen, Tanya Nanette Badendyck, Tone Johnsen, Moa Westeson, Jørgen Storm Rosenberg, Eric Vogel

Kull 3 (2001-2004)
Kristian Sinkerud, Bjørn Arne Odden, Knut Inge Solbu

Kull 4 (2003-2006)
Kjersti Thorstad, Anders Jynge, Pål Røed, Magnus Thomassen, Yngvill Kolset Haga, Therese Bøhn

Kull 5 (2005-2008)
Christian Bakke, Ruben L. Thorkildsen, Frederick Howard, Janne Mæle, Gisle Normann Melhus, Åshild Ariane Ramborg

Tidligere studenter ved Den norske filmskolen, produsentlinjen

Les stillingsutlysningen som Dekan ved Filmskolen her: Dekan ved Den norske filmskolen 

Slår ring om filmskolen

Filmskolen_lite.jpgDe tidligere studentene på produsentlinjen ved Den norske filmskolen slår ring om skolen i dette innlegget som er adressert til den nye dekanen som snart skal tilsettes. Samtidig ber de dekanen om å rette opp de feilene som er gjort. 

Filmskolen_stort.jpg

De tidligere studentene på produsentlinjen ved Den norske filmskolen slår ring om skolen i dette innlegget som er adressert til den nye dekanen som snart skal tilsettes. Samtidig ber de dekanen om å rette opp de feilene som er gjort.  

Til den vordende, og inntil videre ukjente dekan,

Gratulerer med ny jobb som dekan for Den norske filmskolen på  Lillehammer!

Du er nå leder for institusjonen som skal sikre at den nasjonale  filmbransjen stadig tilføres det ypperste av nye talenter. Visst  finnes det andre skoler der ute, men kun én kan påberope seg å være  selve flaggskipet innen filmutdanning i Norge. Skolen du må forsvare  med nebb og klør, og representere med bravur.

Studentene som uteksamineres skal lære filmkunst, filmhåndverk,  filmbusiness samt hverandre å kjenne. Og kanskje oppstår det heldige  sammentreff underveis som muliggjør at den neste nordiske filmskaperen  som reiser til Croisetten for å plukke opp forgylte palmekvister, er  norsk. Eller i hvertfall utdannet på Lillehammer.

Vi som skriver dette, er selv tidligere studenter. Vi har alle gått  produsentlinjen, fra kull 1 (2000) til og med kull 5 (2008). Vi jobber  nå i alle deler av bransjen – i egne og andres produksjonsselskaper, i  byråkratiet og som frilansere fra prosjekt til prosjekt. Vi har,  samlet sett, blitt godt tatt imot og integrert i den eksisterende  bransjen.

Men, kjære dekan, din inntreden skjer på et tidspunkt hvor vi frykter  for vår alma mater. Hun har vært gjenstand for både verbale og  institusjonelle angrep i det siste. Det er uro. Er siste knippe  eksamensfilmer langt under pari? Er skolen vanstyrt og faglig fattig?  Vil ingen kvalifiserte bransjefolk lenger orke å komme til  Gudbrandsdalen for å forelese? Er studentene som kommer inn ikke silt godt nok? Kommer høgskolens TV-utdanning til å sluke Filmskolen? Skal  skolen flyttes til Oslo og slukes av bransjen istedet?

Som tidligere studenter ønsker vi å hjelpe deg i ditt nye virke ved å  slå ihjel noen av disse påstandene gjennom å lansere noen egne og i  våre øyne mer kvalifiserte utsagn.

1) Kvaliteten på utdanningen er uavhengig av hvor skolen er lokalisert.

Vi våger denne påstanden i lys av resultater: nemlig antallet og  kvaliteten på filmene laget av tidligere studenter i forskjellige  fagsjefstillinger de siste åra. Selv ved å begrense oppramsingen til  kun tittelen "produsent" på kinofilm, blir lista lang:  Uno,  Vinterkyss, Play, Tommys Inferno, Att Göra En Pudel, Den Brysomme  Mannen, Trigger, Uro, Sønner, Mars & Venus, Elias og Kongeskipet,  Switch, Kautokeino Opprøret, Fritt Vilt II, og i produksjon har vi Max  Manus, Vegas og Upperdog. Tar vi med representanter fra samtlige  linjer, som arbeider i ledende fagstillinger, vil lista inneholde nær  samtlige norske spillefilmer siden 2001. Skolen har dermed vist at den  kan fungere godt på Lillehammer. Den kan helt sikkert fungere like  godt i Oslo også, men la oss ikke blande lokaliseringsdebatten med  debatten om hvorvidt skolen duger eller ikke.

2) Kvalifiserte forelesere finnes det mange av, og de kommer gjerne  til Lillehammer.

Vår egen linje, produsentlinjen, har siden starten og gjennom tre  dedikerte linjelederes perioder, vært velsignet med et variert og  faglig tungt utvalg forelesere og opplegg. Vi nekter å tro at det ikke  finnes grunnlag i den norske og nordiske bransjen til å lykkes med det  samme for samtlige linjer. På de linjene hvor kvaliteten på  gjesteforeleserene tidvis har sviktet mener vi ansvaret dels ligger  hos linjelederne (har de prøvd hardt nok?), og dels hos en filmbransje  som ikke i tilstrekkelig grad har meldt seg til tjeneste. Her har  dekanen et spesielt ansvar for å både følge opp den enkelte  linjeleder, samt lytte til elevene slik at undervisningsopplegget kan  tilspisses underveis.

3) Kvaliteten på eksamensfilmene forteller nesten ingenting om  kvaliteten på skolen.

Mottagelsen av en ny pakke på seks eksamensfilmer annethvert år er  alltid blandet. Disse filmene lages av studenter på en filmskole, og  er i seg selv lite egnet som markører for hvordan de involverte  fungerer i det profesjonelle liv. Eksamensfilmene er et resultat av  studentenes egne valg og vurderinger i langt større grad enn skolens  føringer. De filmene som ikke lykkes helt med hva de ønsker å fortelle  byr også på verdifull læring for de involverte. Skolen produserer  filmskapere – ikke filmer – slik din forgjenger så klokt uttrykte det.

4) Skolen er aldri bedre enn summen av studentene som tas opp, og  lærekreftene som tar dem imot.

Den viktigste avgjørelsen skolen tar er hvem som blir tatt opp til å  studere ved de sju linjene – Filmskolen defineres til enhver tid av  sine studenter. Ergo må det stilles store krav til de som sitter i  opptakskomitéene, og til metodene de bruker. Ikke minst må komitéene  ha dialog på kryss av linjene for å kunne tenke helhetlig når de  setter sammen et nytt kull. Et stalltips fra oss er å sørge for at  hver komité inneholder en studentrepresentant fra den aktuelle linjen.

Men studentene som blir tatt opp kan være så håndplukkede og lovende  de bare vil uten at det hjelper, dersom undervisningen de møter ikke  er faglig oppdatert, grundig og godt planlagt. De er også helt  avhengige av et engasjert og motivert lærerkollegium de kan gå i  klinsj med, og få inspirasjon fra gjennom skoleårene. Bransjen er ikke  større enn at også vi har hørt om forhold som i noen grad bekrefter at  Filmskolen ikke har fungert optimalt i de siste årene. Manglende  kommunikasjon linjene imellom om det faglige opplegget. Mangel på  langtidsplanlegging som gjør det vanskelig for studentene å vite hva  de skal gjøre om en måned eller to. Manglende evne hos enkelte  linjeledere til å korrigere løpet etter kritikk fra studenter mot det  faglige innholdet.

Initiativet for å rette opp i dette ligger hos deg, som ny dekan ved  Den norske filmskolen.

Derfor er vi glade for at du, som vi ikke kjenner navnet på enda,  ansettes nettopp på grunn av din sterke evne til å balansere det  administrative med det faglige arbeidet. Om du har liten praktisk  erfaring innen filmproduksjon er det mindre viktig enn din autoritet  som leder og pedagog i tidligere stillinger. Du er god på å inspirere  og samkjøre lærerkollegiet, og får dem til å trekke de absolutt beste  lærekreftene til Lillehammer. Du skal stole på linjeledernes faglige  dyktighet, men også utfordre dem og kreve struktur og forutsigbarhet i  arbeidet de gjør.

Du blir sikkert ikke populær med det første. Sånn er det når det man  "alltid" har gjort må byttes ut med noe nytt. Etterhvert går det seg  dog til.

Studentene vil se opp til deg, og de er alltid velkomne til en prat på  ditt kontor. Du nøler heller ikke med å være tilstede i skolens  dagligliv – du kjenner på pulsen i studioer og verksted, i kinoen, i  etterarbeidssuitene, i undervisningsrommene, i kantina og kanskje på  Felix Pub.

Men du må kjempe på flere fronter enn internt. Å slå sammen Filmskolen  med fjernsyns- og filmvitenskaputdanningene (TVF) på Høgskolen, slik  det er snakk om nå, er en potensiell katastrofe. Ryker uavhengigheten  og retten til selv å disponere ressursene, vil Filmskolen som  kunstfaglig utdanning – slik den var tenkt – opphøre. Å beskytte  Filmskolen mot utvanning gjennom en lite gjennomtenkt sammenslåing vil  være en av dine viktigste oppgaver framover. Vi er ikke i tvil om at  du vil møte også den utfordringen med stor energi og dyktighet.

Vi ønsker deg lykke til!

Signert,

Kull 1 (1997-2000)
Sigurd Mikal Karoliussen,Salma Reiermark, Silje Hopland Eik, Christian Fredrik Martin, Sveinung Golimo, Eirik Kaasa Eliassen

Kull 2 (1999-2002)
Kari Moen Kristiansen, Tanya Nanette Badendyck, Tone Johnsen, Moa Westeson, Jørgen Storm Rosenberg, Eric Vogel

Kull 3 (2001-2004)
Kristian Sinkerud, Bjørn Arne Odden, Knut Inge Solbu

Kull 4 (2003-2006)
Kjersti Thorstad, Anders Jynge, Pål Røed, Magnus Thomassen, Yngvill Kolset Haga, Therese Bøhn

Kull 5 (2005-2008)
Christian Bakke, Ruben L. Thorkildsen, Frederick Howard, Janne Mæle, Gisle Normann Melhus, Åshild Ariane Ramborg

Tidligere studenter ved Den norske filmskolen, produsentlinjen

Les stillingsutlysningen som Dekan ved Filmskolen her: Dekan ved Den norske filmskolen 

MENY