Politikerne om norsk film

Mandagens kommunevalg får ikke stor betydning for norsk film, men gir oss likevel en forsmak på Stortingsvalget. Vi benytter anledningen til å friske opp de ulike partienes syn på norsk film og tv-drama.

Mandagens kommunevalg får ikke stor betydning for norsk film, men gir oss likevel en forsmak på Stortingsvalget. Vi benytter anledningen til å friske opp de ulike partienes syn på norsk film og tv-drama.

Vi stilte de norske kulturpolitikerne tre spørsmål:

1. Hva er ditt inntrykk av norsk film og tv-drama?

2. Er norskprodusert film og tv-drama viktig – og i så fall hvorfor?

3. Hvordan skal vi møte konkurransen fra de audiovisuelle stormaktene som kan selge sine produksjoner på det norske markedet til mye lavere pris enn de norske produsentene er i stand til?

Olemic Thommessen (Høyre)

1. Norske filmer og dramaserier holder et godt nivå tatt i betrakting at produksjonen er relativt liten.

2. Film og dramaproduksjoner er sentrale kunstneriske medier og underbygger helheten i det «norske uttrykket» (sett i sammenheng til andre kunstgenre). Publikum etterspør norske produksjoner og bør ha en mulighet til å få dette. Ivaretagelse av norsk språk og et felles norsk kulturelt referansegrunnlag er sentrale hensyn i denne sammenheng. Filmen er alle billedbaserte utrykks «mor» – høy kompetanse på dette området vil styrke norske aktører når det gjelder å gjøre seg gjeldene i fremtidens digitalt baserte innholdsproduksjon. Norge skal leve av sine ideer i fremtiden, da må vi styrke alle kreative miljøer i vårt land. Film er her et viktig område.

3. Høyre legger til grunn at støtteordningene gjennom Norsk Filmfond skal videreføres. Vi avventer her den bebudede filmmeldingen der disse og andre incentivordninger i forhold til private investorer vil bli drøftet. Rammebetingelser i forhold til reklameavbrudd og skatteordninger er her eksempler på områder som bør vurderes nærmere. For TV- produksjoner bør det skandinaviske samarbeidet utvikles ytterligere. Høyre mener også at det ligger gode muligheter i den regionale satsingen blant annet gjennom regionale filmfond.

Ulf Erik Knudsen (Fremskrittspartiet)

1. Det lages mange gode norske produksjoner, som gir glede og opplevelser for kino- og TV-publikum

2. Ja, så lenge folk vil ha og etterspør norsk produksjon er det viktig.

3. Konkurransen bør møtes med gode, relevante produksjoner som gir folk noe som de ikke får fra «stormaktene». At produksjonsmiljøene er norske er et konkurransefortrinn, både for å sikre seg norsk og utenlandsk publikum.

Trine Skei Grande (Venstre)

1. Jeg synes i det store og det hele at det produseres mye bra norsk film og tv-drama. I de senere år har man fått opp antallet produksjoner, og kvaliteten har økt. I tillegg har det kommet til mange nye aktører, og film- og tv-produksjon er ikke bare dominert av de få. Mangfoldet og etterveksten er noe vi må bygge videre på. Forøvrig må vi må huske på at noe av det som kjennetegner de audiovisuelle stormaktene er nettopp det at de produseres store mengder film og tv – og ikke alt presenteres for det norske markedet. Med store kvantum får vi som regel endel som er bra, endel som er midt på treet kvalitetsmessig, og masse som ikke er fullt så bra. Og det som produseres i Norge er fullt på høyden med det som kommer fra utlandet.

2. Jeg synes det er viktig, både for å opprettholde det som er særegent norsk i møte med utenlandske produksjoner, og ikke minst for å kunne bidra til å ivareta bredden og mangfoldet i norsk kulturliv , herunder fagmiljøet i Norge. Mange produksjoner har en særegen norsk «stemme». I tillegg tror jeg dette er veldig viktig for å bevare og fremme norsk språk. Samtidig ser vi at norske produksjoner i stor grad tar opp i seg elementer fra andre kulturer – høy og lav, øst og vest – og det er i dette skjæringspunktet at spennende ting oppstår.

3. Vi må i stor grad holde fast på de virkemidlene vi har, og ha et fleksibelt støttetilbud for dem som vil lage norske produksjoner. Det er mye spennede å hente fra f.eks. svensk filmpolitikk, men i stedet for å kopiere andre tror jeg at vi må bygge videre på det vi etter hvert har fått til – i tillegg til å hente gode impulser utenfra. Antallet norske produksjoner vitner om at mye skjer i landet vårt – utfordringen videre er at vi må sikre at kvaliteten på det som kommer fra Norge er så bra at vi er konkurransedyktige.

May-Helen Molvær Grimstad (Kristelig folkeparti)

1. Jeg har et veldig positivt inntrykk av norsk film og tv-drama. Det har skjedd veldig mye positivt innenfor dette området, det gleder jeg meg veldig over. Fantastisk å gå på kino og se gode norskproduserte filmer både for små og store.

2. Ja, det er viktig at barn og unge får se gode norskproduserte filmer, det er identitetsskapende, det er en viktig del av vår kultur. Det ville jo være fryktelig trist om Pokèmon var det eneste barna husker fra sin barndom. Film og tv-drama er sterke medier og når ut til svært mange, KrF ønsker at vi skal være en sterk aktør på dette. Norskproduert film og tv-drama skaper også viktige arbeidsplasser og bidrar til næringsutvikling. Vi har også hatt produksjoner som har slått an i utlandet, her håper jeg vi kan slå enda mer i gjennom.

3. Norge er et lite land, derfor er det viktig med en klar og sterk filmpolitikk. Produksjonsstøtte til filmer er kjempeviktig. God kvalitet på det som blir produsert er viktig. Det er også avgjørende med føringer om en viss andel av det som blir sendt i allmennkringkasteren skal være norskprodusert.

Tove Karoline Knutsen (Arbeiderpartiet)

1. Jeg synes vi har sett en gledelig utvikling de siste årene, ikke minst innen norsk film. Samtidig er jeg opptatt av at vi skal få produsert filmer som holder fram et større spekter av historier, og som slipper til et bredere repertoar av fortellerstemmer. Jeg har stor tro på at den positive utviklingen vi nå ser i regionene – både i form av økt kompetanse og en uttalt politisk og økonomisk vilje til satsing – vil bidra svært positivt. Regjeringens innsats for likestilling i kulturlivet generelt, og i filmbransjen spesielt, vil også være viktig. Når det gjelder TV-drama har vi helt klart et utviklingspotensial, selv om jeg synes vi har fått fram en del gode produksjoner også på dette feltet.

2. Norskprodusert film og TV-drama er viktig av flere grunner. For det første fordi vi har så mange historier å fortelle; historier som er særegne og internasjonale på en og samme tid. Og selvsagt fordi vi trenger fortellinger som bæres fram gjennom norsk språk. I tillegg til dette er det også viktig at vi i likhet med andre nasjoner bygger bred kompetanse nettopp innen film og TV-mediene. Vi lever jo i en audiovisuell tidsalder.

3. Først og fremst gjennom en god offentlig politikk på film – og mediefeltet. Først da kan vi være istand til å levere produksjoner som er så gode at de av den grunn blir konkurransedyktige. Her vil allmennkringkasterne spille en viktig rolle når det gjelder investering, produksjon og visning av TV-drama.

May Elisabeth Hansen (Sosialistisk venstreparti)

1. Høy kvalitet og gode samtidsproduksjoner. Norsk film og tv-drama er i stadig i utvikling. Talentutviklingen er meget god. Det har utviklet seg mange gode skuespillere på relativt kort tid. Det negative ved norsk film og tv-drama er at altfor få kvinnelige aktører slipper til. Det bør være et krav om at en viss andel av produksjonene skal gjøres av kvinner.

2. Det er viktig for vår kulturarv og utviklingene av det moderne kulturutrykket. Identiteten, gjenkjennelsen og kvalitet både på det flerkulturelle og vår norske kulturtradisjoner.

3. Vi må legge til rette for, stimulere og gi økonomiske muligheter for økt produksjon. Filmparkene i regionene må få økonomiske muligheter slik at de kan utvikle seg og øke sin produksjon. Utdanningen er viktig for å stimulere til økt produksjon og få frem et mangfold som ulike grupper kan identifisere seg meg. Vi må øke støtten til filmfestivalene som er så viktig for å få opp engasjementet rundt film og tv-drama. Det er også meget viktig at produksjonene konkurrerer på kvalitet, mangfold og ulike kunstneriske uttrykk. Moderne utstyr er en forutsetning. Kvinner må kvoteres. Produksjonene må bli så gode at ” vi bare må ha det”.

Erling Sande (Senterpartiet)

1. Mitt inntrykk er at norsk film og tv-drama generelt seiler i medvind, både når det gjelder veksten i antall produksjoner og den kvalitative utviklingen i alle ledd. Publikums oppslutning og interesse for norsk film er også svært positiv. Flere norske kinosuksesser de senere år vitner om at norske filmer vies stor oppmerksomhet og mottas godt av publikum. En positiv spiral er gjerne selvforsterkende.

2. Selvfølgelig er norsk produksjon viktig – både innen film og fjernsyn i likhet med andre kulturuttrykk. Vi trenger å få fortalt gode historier med referanse til vår egen kultur og virkelighet. Som motvekt mot overkvekten av engelskspråklige filmer, er norske film viktig også ut i fra et språklig perspektiv.

3. Filmproduksjon er også butikk og næring. Men med den kulturpolitiske betydningen norsk filmproduksjon har, er det viktig at en gjennom det offentlige bidrar til å realisere og understøtte produksjoner som i første rekke henvender seg til et lite marked som det norske. Det er også grunnen til at regjeringspartiene har gitt dette feltet prioritet gjennom Kulturløftet som er nedfelt i regjeringserklæringen. Den kommende filmmeldingen vil være et tilsvar på disse utfordringene.

Politikerne om norsk film

Mandagens kommunevalg får ikke stor betydning for norsk film, men gir oss likevel en forsmak på Stortingsvalget. Vi benytter anledningen til å friske opp de ulike partienes syn på norsk film og tv-drama.

Mandagens kommunevalg får ikke stor betydning for norsk film, men gir oss likevel en forsmak på Stortingsvalget. Vi benytter anledningen til å friske opp de ulike partienes syn på norsk film og tv-drama.

Vi stilte de norske kulturpolitikerne tre spørsmål:

1. Hva er ditt inntrykk av norsk film og tv-drama?

2. Er norskprodusert film og tv-drama viktig – og i så fall hvorfor?

3. Hvordan skal vi møte konkurransen fra de audiovisuelle stormaktene som kan selge sine produksjoner på det norske markedet til mye lavere pris enn de norske produsentene er i stand til?

Olemic Thommessen (Høyre)

1. Norske filmer og dramaserier holder et godt nivå tatt i betrakting at produksjonen er relativt liten.

2. Film og dramaproduksjoner er sentrale kunstneriske medier og underbygger helheten i det «norske uttrykket» (sett i sammenheng til andre kunstgenre). Publikum etterspør norske produksjoner og bør ha en mulighet til å få dette. Ivaretagelse av norsk språk og et felles norsk kulturelt referansegrunnlag er sentrale hensyn i denne sammenheng. Filmen er alle billedbaserte utrykks «mor» – høy kompetanse på dette området vil styrke norske aktører når det gjelder å gjøre seg gjeldene i fremtidens digitalt baserte innholdsproduksjon. Norge skal leve av sine ideer i fremtiden, da må vi styrke alle kreative miljøer i vårt land. Film er her et viktig område.

3. Høyre legger til grunn at støtteordningene gjennom Norsk Filmfond skal videreføres. Vi avventer her den bebudede filmmeldingen der disse og andre incentivordninger i forhold til private investorer vil bli drøftet. Rammebetingelser i forhold til reklameavbrudd og skatteordninger er her eksempler på områder som bør vurderes nærmere. For TV- produksjoner bør det skandinaviske samarbeidet utvikles ytterligere. Høyre mener også at det ligger gode muligheter i den regionale satsingen blant annet gjennom regionale filmfond.

Ulf Erik Knudsen (Fremskrittspartiet)

1. Det lages mange gode norske produksjoner, som gir glede og opplevelser for kino- og TV-publikum

2. Ja, så lenge folk vil ha og etterspør norsk produksjon er det viktig.

3. Konkurransen bør møtes med gode, relevante produksjoner som gir folk noe som de ikke får fra «stormaktene». At produksjonsmiljøene er norske er et konkurransefortrinn, både for å sikre seg norsk og utenlandsk publikum.

Trine Skei Grande (Venstre)

1. Jeg synes i det store og det hele at det produseres mye bra norsk film og tv-drama. I de senere år har man fått opp antallet produksjoner, og kvaliteten har økt. I tillegg har det kommet til mange nye aktører, og film- og tv-produksjon er ikke bare dominert av de få. Mangfoldet og etterveksten er noe vi må bygge videre på. Forøvrig må vi må huske på at noe av det som kjennetegner de audiovisuelle stormaktene er nettopp det at de produseres store mengder film og tv – og ikke alt presenteres for det norske markedet. Med store kvantum får vi som regel endel som er bra, endel som er midt på treet kvalitetsmessig, og masse som ikke er fullt så bra. Og det som produseres i Norge er fullt på høyden med det som kommer fra utlandet.

2. Jeg synes det er viktig, både for å opprettholde det som er særegent norsk i møte med utenlandske produksjoner, og ikke minst for å kunne bidra til å ivareta bredden og mangfoldet i norsk kulturliv , herunder fagmiljøet i Norge. Mange produksjoner har en særegen norsk «stemme». I tillegg tror jeg dette er veldig viktig for å bevare og fremme norsk språk. Samtidig ser vi at norske produksjoner i stor grad tar opp i seg elementer fra andre kulturer – høy og lav, øst og vest – og det er i dette skjæringspunktet at spennende ting oppstår.

3. Vi må i stor grad holde fast på de virkemidlene vi har, og ha et fleksibelt støttetilbud for dem som vil lage norske produksjoner. Det er mye spennede å hente fra f.eks. svensk filmpolitikk, men i stedet for å kopiere andre tror jeg at vi må bygge videre på det vi etter hvert har fått til – i tillegg til å hente gode impulser utenfra. Antallet norske produksjoner vitner om at mye skjer i landet vårt – utfordringen videre er at vi må sikre at kvaliteten på det som kommer fra Norge er så bra at vi er konkurransedyktige.

May-Helen Molvær Grimstad (Kristelig folkeparti)

1. Jeg har et veldig positivt inntrykk av norsk film og tv-drama. Det har skjedd veldig mye positivt innenfor dette området, det gleder jeg meg veldig over. Fantastisk å gå på kino og se gode norskproduserte filmer både for små og store.

2. Ja, det er viktig at barn og unge får se gode norskproduserte filmer, det er identitetsskapende, det er en viktig del av vår kultur. Det ville jo være fryktelig trist om Pokèmon var det eneste barna husker fra sin barndom. Film og tv-drama er sterke medier og når ut til svært mange, KrF ønsker at vi skal være en sterk aktør på dette. Norskproduert film og tv-drama skaper også viktige arbeidsplasser og bidrar til næringsutvikling. Vi har også hatt produksjoner som har slått an i utlandet, her håper jeg vi kan slå enda mer i gjennom.

3. Norge er et lite land, derfor er det viktig med en klar og sterk filmpolitikk. Produksjonsstøtte til filmer er kjempeviktig. God kvalitet på det som blir produsert er viktig. Det er også avgjørende med føringer om en viss andel av det som blir sendt i allmennkringkasteren skal være norskprodusert.

Tove Karoline Knutsen (Arbeiderpartiet)

1. Jeg synes vi har sett en gledelig utvikling de siste årene, ikke minst innen norsk film. Samtidig er jeg opptatt av at vi skal få produsert filmer som holder fram et større spekter av historier, og som slipper til et bredere repertoar av fortellerstemmer. Jeg har stor tro på at den positive utviklingen vi nå ser i regionene – både i form av økt kompetanse og en uttalt politisk og økonomisk vilje til satsing – vil bidra svært positivt. Regjeringens innsats for likestilling i kulturlivet generelt, og i filmbransjen spesielt, vil også være viktig. Når det gjelder TV-drama har vi helt klart et utviklingspotensial, selv om jeg synes vi har fått fram en del gode produksjoner også på dette feltet.

2. Norskprodusert film og TV-drama er viktig av flere grunner. For det første fordi vi har så mange historier å fortelle; historier som er særegne og internasjonale på en og samme tid. Og selvsagt fordi vi trenger fortellinger som bæres fram gjennom norsk språk. I tillegg til dette er det også viktig at vi i likhet med andre nasjoner bygger bred kompetanse nettopp innen film og TV-mediene. Vi lever jo i en audiovisuell tidsalder.

3. Først og fremst gjennom en god offentlig politikk på film – og mediefeltet. Først da kan vi være istand til å levere produksjoner som er så gode at de av den grunn blir konkurransedyktige. Her vil allmennkringkasterne spille en viktig rolle når det gjelder investering, produksjon og visning av TV-drama.

May Elisabeth Hansen (Sosialistisk venstreparti)

1. Høy kvalitet og gode samtidsproduksjoner. Norsk film og tv-drama er i stadig i utvikling. Talentutviklingen er meget god. Det har utviklet seg mange gode skuespillere på relativt kort tid. Det negative ved norsk film og tv-drama er at altfor få kvinnelige aktører slipper til. Det bør være et krav om at en viss andel av produksjonene skal gjøres av kvinner.

2. Det er viktig for vår kulturarv og utviklingene av det moderne kulturutrykket. Identiteten, gjenkjennelsen og kvalitet både på det flerkulturelle og vår norske kulturtradisjoner.

3. Vi må legge til rette for, stimulere og gi økonomiske muligheter for økt produksjon. Filmparkene i regionene må få økonomiske muligheter slik at de kan utvikle seg og øke sin produksjon. Utdanningen er viktig for å stimulere til økt produksjon og få frem et mangfold som ulike grupper kan identifisere seg meg. Vi må øke støtten til filmfestivalene som er så viktig for å få opp engasjementet rundt film og tv-drama. Det er også meget viktig at produksjonene konkurrerer på kvalitet, mangfold og ulike kunstneriske uttrykk. Moderne utstyr er en forutsetning. Kvinner må kvoteres. Produksjonene må bli så gode at ” vi bare må ha det”.

Erling Sande (Senterpartiet)

1. Mitt inntrykk er at norsk film og tv-drama generelt seiler i medvind, både når det gjelder veksten i antall produksjoner og den kvalitative utviklingen i alle ledd. Publikums oppslutning og interesse for norsk film er også svært positiv. Flere norske kinosuksesser de senere år vitner om at norske filmer vies stor oppmerksomhet og mottas godt av publikum. En positiv spiral er gjerne selvforsterkende.

2. Selvfølgelig er norsk produksjon viktig – både innen film og fjernsyn i likhet med andre kulturuttrykk. Vi trenger å få fortalt gode historier med referanse til vår egen kultur og virkelighet. Som motvekt mot overkvekten av engelskspråklige filmer, er norske film viktig også ut i fra et språklig perspektiv.

3. Filmproduksjon er også butikk og næring. Men med den kulturpolitiske betydningen norsk filmproduksjon har, er det viktig at en gjennom det offentlige bidrar til å realisere og understøtte produksjoner som i første rekke henvender seg til et lite marked som det norske. Det er også grunnen til at regjeringspartiene har gitt dette feltet prioritet gjennom Kulturløftet som er nedfelt i regjeringserklæringen. Den kommende filmmeldingen vil være et tilsvar på disse utfordringene.

MENY