Amerikanske klassiker-kandidater

Er det There will be blood og No Country for Old Men som står igjen som dette tiårets sentrale amerikanske filmverk, undrer Kjetil Lismoen.

Å an­ven­de lovord som «mes­ter­verk» er nes­ten ikke len­ger mu­lig el­ler sær­lig opp­ly­sen­de i en film­omtale. Det gir fore­stil­lin­ger om noe som er opp­høyd og i per­fekt har­mo­ni med seg selv, og der­for uhånd­gri­pe­lig. Jeg vel­ger der­for ikke å kal­le Paul Tho­mas Andersons There will be blood for et mes­ter­verk, selv om den kva­li­fi­se­rer seg mer enn noen an­nen film jeg så si­den år­tu­sen­skif­tet. Fil­men er et vi­sjo­nært verk om Amerika som aspirerer til samme klassikerstatus som Citizen Kane, Apo­ka­lyp­se nå og Gud­fa­ren. Fil­men gjen­for­ener di­men­sjo­ner som har vært fra­væ­ren­de i ame­ri­kansk film de sis­te ti, ja, tyve åre­ne – la oss kal­le det en stor­sla­gen vi­sjon om et stor­sla­gent kon­ti­nent av et mod­net stor­ta­lent.

Erob­rin­gen av Ves­ten.
There will be blood fort­set­ter der tv-se­ri­en Deadwood slut­ter: Det er de sis­te ka­pit­le­ne i erob­rin­gen av Ves­ten vi føl­ger gjen­nom ol­je­ba­ro­nen Plainviews hen­syns­lø­se opp­kjøp av land­om­rå­der i Ca­li­for­nia like før og et­ter 1900. Med løf­te om å gjø­re li­vet til fat­ti­ge bøn­der let­te­re, om at den skrin­ne jor­da skal for­vand­les til en grønn oase med ol­je­pen­ger, til­ra­ner Plainview seg en makt som ri­va­li­se­rer Stan­dard Oil og som gjør at han kan rør­leg­ge det sor­te gul­let helt ut til kys­ten. Men det er selv­sagt en pris å be­ta­le for det­te fa­na­tis­ke en­tre­pre­nør­ska­pet – som drar veks­ler på kar­rie­re­ne til Ho­ward Hug­hes og John Hustons klas­sis­ke mons­ter Noah Cross i Chi­na­town.

BloodM.jpg

Den­ne ytre ram­men rundt for­tel­lin­gen fremstår kan­skje som en bil­lig kopi av Gi­gan­ten (den er lø­se­lig ba­sert på Oil! av Up­ton Sin­clair). Men det er det enes­te de to fil­me­ne har til fel­les. Andersons film likner noen gan­ger mest på en science fic­tion-film. Det bil­det han teg­ner av det ør­ken­ak­ti­ge land­ska­pet i Ca­li­for­nia min­ner om en ugjest­mild pla­net som ef­fek­tivt spei­ler van­vid­det til de som for­sø­ker å ta den i sin be­sit­tel­se. Åp­nings­sce­nen er like uro­vek­ken­de som den er be­set­ten­de: En elek­tro­nisk sking­ren­de lyd skjæ­rer gjen­nom det øde og urør­te land­ska­pet som et for­var­sel om over­gre­pet som skal skje. Vi blir med ned i en sølv­gruve der Plainview først kom­mer over det sor­te gul­let. Han er inn­smurt i olje og skitt, og den­ne pri­mi­ti­ve til­stan­den, der han krav­ler på alle fire mens han gra­ver, er noe som klist­rer seg til Plainview res­ten av fil­men. Selv når vi mø­ter ham 20 år se­ne­re, i hans pri­va­te bow­ling­hall, hen­ger skit­ten ved ham og gir inn­trykk av en skap­ning som ald­ri egent­lig kom seg opp av gru­ve­ne.

Føl­somt mons­ter
Da­ni­el Day-Lewis le­ve­rer her en rol­le­tolk­ning som vil ruve i nye­re film­his­to­rie. Han har tatt med seg det bes­te fra sin over­spil­te mør­ke­mann i Gangs of New York og inn­lem­met det i en mer be­hers­ket og ny­an­sert spil­le­stil. Han til­fø­rer Plainview den ret­te rast­lø­se ener­gi­en for å be­to­ne en­tre­pre­nør­ån­den – og den grunn­leg­gen­de uro­en for å ut­sty­re ham med nok de­mo­ner. Som Burt Lan­cas­ter i sine man­ge pat­ri­ark-rol­ler do­mi­ne­rer han ler­re­tet med sin vold­som­me fy­sis­ke til­ste­de­væ­rel­se, men av den mer frykt­inn­gy­ten­de sor­ten. Plainview er et føl­somt mons­ter, en ein­stø­ing med et så over­di­men­sjo­nert ego at det gir bi­sar­re ut­slag. «I don’t like to explain myself,» sier Plainview når noen pir­ker borti det som dri­ver ham. Men vi tren­ger ikke å vite mer: Hans hjer­te­skjæ­ren­de og skrem­men­de veks­ling mel­lom det bru­ta­le og det føl­som­me hol­der oss på tå hev.

Mag­ne­tisk dis­so­nans
Re­gis­sør An­der­son ble no­to­risk kjent for «syn­de­fal­let» av fros­ker på slut­ten av sin ur­ba­ne flettverkfilm Mag­no­lia. I There will be blood er det in­gen til­sva­ren­de spek­ta­ku­læ­re re­gi­grep. Han sy­nes mer opp­tatt av å dri­ve for­tel­lin­gen frem mot sin na­tur­li­ge kon­klu­sjon og la Day-Lewis full­fø­re sitt mes­ter­skap. Det enes­te over­skri­den­de gre­pet som brin­ger oss ut av fat­ning inn­tref­fer til slutt i den nevn­te bow­ling­hal­len. Og det er kan­skje her An­der­son skil­ler seg fra tid­li­ge­re mes­te­re in­nen spe­si­al­di­sip­li­nen «Den sto­re ame­ri­kan­ske fil­men». Han sø­ker ikke det per­fek­te og av­run­de­te, slik John Ford og Or­son Wel­les gjer­ne gjor­de det i sine stor­slåt­te Amerika-fri­ser. Han ska­per iblant dis­so­nans mel­lom oss som ser, rol­le­fi­gu­re­ne og det uni­ver­set de be­fin­ner seg i, og mye av fil­mens spe­si­el­le dy­na­mikk opp­står i den­ne bryt­nin­gen mel­lom Andersons stil og Day-Lewis mag­ne­tis­ke rol­le­pre­sta­sjon. Plainview er i kon­flikt med om­gi­vel­se­ne og seg selv, og An­der­son veks­ler ef­fek­tivt mel­lom nær- og to­tal­bil­der for å un­der­stre­ke det. Og i lik­het med alle sto­re film­verk har There will be blood et hyp­no­ti­se­ren­de mu­sikk­spor, av Ra­dio­head-gi­ta­ris­ten Jon­ny Green­wood. Det er ato­na­le ly­der, langt fra de vi kjen­ner fra klas­sis­ke epis­ke stor­fil­mer, men de opp­le­ves li­ke­vel som så rik­ti­ge for det­te ori­gi­na­le uni­ver­set. En ma­je­ste­tisk og stor­slått mu­sikk vil­le ald­ri fun­gert til en så ufor­son­lig skild­ring av hvor­dan den ame­ri­kan­ske Ves­ten ble vold­tatt.

Coenbrødrenes nattsvarte lerret
I lik­het med There will be blood ble Coen-brødrenes film No coun­try for Old Men no­mi­nert til svært man­ge Oscarpriser. Når to uvan­lig mør­ke og pes­si­mis­tis­ke vi­sjo­ner av Amerika er no­mi­nert in­nen flest ka­te­go­ri­er – da vet du at tids­ån­den har gre­pet inn og på­vir­ket filmkolonien. I No Coun­try for Old Men vi­de­re­fø­rer brød­re­ne Joel og Ethan Coen sin uor­to­dok­se utforskning av den ame­ri­kan­ske krim­sjan­ge­ren.Ro­ma­nen filmen bygger på er skre­vet av Cormac McCar­thy. Det kan­skje mest over­ras­ken­de er hvor tro­fas­te Coen-brød­re­ne er mot det lit­te­ræ­re opp­ha­vet. Til tross for en­kel­te nød­ven­di­ge komprimeringer og snar­vei­er, er es­sen­sen av McCar­thys ro­man in­takt.

NoCountry2M.jpgMens det sor­te gul­let ut­lø­ser volds­spi­ra­len i There will be blood, er det det hvi­te gul­let som er bak­grun­nen for den i No Coun­try for old men. Her teg­nes et bil­de av det ame­ri­kan­ske Ves­ten som gir ol­je­ba­ro­ne­nes hen­syns­løs­het på 1900-tal­let for­so­nen­de trekk. Vårt mo­ral­ske kom­pass i villnisset av nar­ko­ti­ka­opp­gjør og kal­ku­lert ond­skap, er den snart pen­sjo­ner­te she­rif­fen Tom Bell (Tommy Lee Jones). Han må mot­vil­lig pluk­ke opp res­te­ne et­ter fle­re opp­gjør mel­lom nar­ko­ti­ka­gjen­ger på gren­sen til Mexico, og jeg slut­tet å tel­le lik vel midt­veis i fil­men. Hva har skjedd med folks ver­di­er, und­rer Tom i sam­ta­le med en jevn­ald­ren­de kol­le­ga, mens de mak­tes­lø­se tel­ler lik. Jeg opp­lev­de den bru­ta­le vol­den som mye mer over­vel­den­de i fil­men enn i ro­ma­nen, selv om Coen-brødrene i lik­het med McCar­thy hol­der seg til sa­ken: Det dre­pes raskt og ubarm­hjer­tig – og så er vi fer­dig med det.

Ingen stil-ironi
McCar­thys ro­man er en slags sørgeskrift over en tapt ver­den, den gang et ord var et ord og en mann var en mann, og så vi­de­re. Coen-brødrene lar dis­se tan­ke­ne for­bli re­flek­sjo­ner over hva det vil si å bli gam­mel, og sy­nes mer opp­tatt av å fin­ne bil­der på ond­ska­pen i en ab­strakt for­stand – le­gem­lig­gjort gjen­nom dje­ve­lens sen­de­bud An­ton Chigurh. Ja­vi­er Bardems mas­se­mor­der er noe for seg selv – også i film­his­to­ri­en. Han er skild­ret som et uten­om­jor­disk ve­sen som lis­ter seg barbent inn­på of­re­ne og gjer­ne inn­le­der en fi­lo­so­fisk kon­ver­sa­sjon med dem før de dør.

En­kel­te McCar­thy-fans fryk­tet at stil-iro­ni­ker­ne Ethan og Joel Co­en skulle un­der­gra­ve for­fat­te­rens ro­bus­te em­pa­ti med «van­li­ge folk». De har in­tet å fryk­te. Det er hu­mor og iro­ni, men som en na­tur­lig for­len­gel­se av McCar­thys uni­vers. Å se fil­men er på man­ge må­ter som å lese boken, for å si det sånn. Det vi får i til­legg, som lit­te­ra­tu­ren ikke kan ut­tryk­ke, er en mo­der­ne wes­tern noir som rir av går­de på et stilrent natt­svart ler­ret. No Coun­try for old men er en lek­ker­bis­ken in­nen klas­sisk ame­ri­kansk film­for­tel­ling og Coen-brødrenes kan­skje bes­te film.

 

TRAILERE:

 

There will be blood:

 

 

No Country for old men:


Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Amerikanske klassiker-kandidater

Er det There will be blood og No Country for Old Men som står igjen som dette tiårets sentrale amerikanske filmverk, undrer Kjetil Lismoen.

Å an­ven­de lovord som «mes­ter­verk» er nes­ten ikke len­ger mu­lig el­ler sær­lig opp­ly­sen­de i en film­omtale. Det gir fore­stil­lin­ger om noe som er opp­høyd og i per­fekt har­mo­ni med seg selv, og der­for uhånd­gri­pe­lig. Jeg vel­ger der­for ikke å kal­le Paul Tho­mas Andersons There will be blood for et mes­ter­verk, selv om den kva­li­fi­se­rer seg mer enn noen an­nen film jeg så si­den år­tu­sen­skif­tet. Fil­men er et vi­sjo­nært verk om Amerika som aspirerer til samme klassikerstatus som Citizen Kane, Apo­ka­lyp­se nå og Gud­fa­ren. Fil­men gjen­for­ener di­men­sjo­ner som har vært fra­væ­ren­de i ame­ri­kansk film de sis­te ti, ja, tyve åre­ne – la oss kal­le det en stor­sla­gen vi­sjon om et stor­sla­gent kon­ti­nent av et mod­net stor­ta­lent.

Erob­rin­gen av Ves­ten.
There will be blood fort­set­ter der tv-se­ri­en Deadwood slut­ter: Det er de sis­te ka­pit­le­ne i erob­rin­gen av Ves­ten vi føl­ger gjen­nom ol­je­ba­ro­nen Plainviews hen­syns­lø­se opp­kjøp av land­om­rå­der i Ca­li­for­nia like før og et­ter 1900. Med løf­te om å gjø­re li­vet til fat­ti­ge bøn­der let­te­re, om at den skrin­ne jor­da skal for­vand­les til en grønn oase med ol­je­pen­ger, til­ra­ner Plainview seg en makt som ri­va­li­se­rer Stan­dard Oil og som gjør at han kan rør­leg­ge det sor­te gul­let helt ut til kys­ten. Men det er selv­sagt en pris å be­ta­le for det­te fa­na­tis­ke en­tre­pre­nør­ska­pet – som drar veks­ler på kar­rie­re­ne til Ho­ward Hug­hes og John Hustons klas­sis­ke mons­ter Noah Cross i Chi­na­town.

BloodM.jpg

Den­ne ytre ram­men rundt for­tel­lin­gen fremstår kan­skje som en bil­lig kopi av Gi­gan­ten (den er lø­se­lig ba­sert på Oil! av Up­ton Sin­clair). Men det er det enes­te de to fil­me­ne har til fel­les. Andersons film likner noen gan­ger mest på en science fic­tion-film. Det bil­det han teg­ner av det ør­ken­ak­ti­ge land­ska­pet i Ca­li­for­nia min­ner om en ugjest­mild pla­net som ef­fek­tivt spei­ler van­vid­det til de som for­sø­ker å ta den i sin be­sit­tel­se. Åp­nings­sce­nen er like uro­vek­ken­de som den er be­set­ten­de: En elek­tro­nisk sking­ren­de lyd skjæ­rer gjen­nom det øde og urør­te land­ska­pet som et for­var­sel om over­gre­pet som skal skje. Vi blir med ned i en sølv­gruve der Plainview først kom­mer over det sor­te gul­let. Han er inn­smurt i olje og skitt, og den­ne pri­mi­ti­ve til­stan­den, der han krav­ler på alle fire mens han gra­ver, er noe som klist­rer seg til Plainview res­ten av fil­men. Selv når vi mø­ter ham 20 år se­ne­re, i hans pri­va­te bow­ling­hall, hen­ger skit­ten ved ham og gir inn­trykk av en skap­ning som ald­ri egent­lig kom seg opp av gru­ve­ne.

Føl­somt mons­ter
Da­ni­el Day-Lewis le­ve­rer her en rol­le­tolk­ning som vil ruve i nye­re film­his­to­rie. Han har tatt med seg det bes­te fra sin over­spil­te mør­ke­mann i Gangs of New York og inn­lem­met det i en mer be­hers­ket og ny­an­sert spil­le­stil. Han til­fø­rer Plainview den ret­te rast­lø­se ener­gi­en for å be­to­ne en­tre­pre­nør­ån­den – og den grunn­leg­gen­de uro­en for å ut­sty­re ham med nok de­mo­ner. Som Burt Lan­cas­ter i sine man­ge pat­ri­ark-rol­ler do­mi­ne­rer han ler­re­tet med sin vold­som­me fy­sis­ke til­ste­de­væ­rel­se, men av den mer frykt­inn­gy­ten­de sor­ten. Plainview er et føl­somt mons­ter, en ein­stø­ing med et så over­di­men­sjo­nert ego at det gir bi­sar­re ut­slag. «I don’t like to explain myself,» sier Plainview når noen pir­ker borti det som dri­ver ham. Men vi tren­ger ikke å vite mer: Hans hjer­te­skjæ­ren­de og skrem­men­de veks­ling mel­lom det bru­ta­le og det føl­som­me hol­der oss på tå hev.

Mag­ne­tisk dis­so­nans
Re­gis­sør An­der­son ble no­to­risk kjent for «syn­de­fal­let» av fros­ker på slut­ten av sin ur­ba­ne flettverkfilm Mag­no­lia. I There will be blood er det in­gen til­sva­ren­de spek­ta­ku­læ­re re­gi­grep. Han sy­nes mer opp­tatt av å dri­ve for­tel­lin­gen frem mot sin na­tur­li­ge kon­klu­sjon og la Day-Lewis full­fø­re sitt mes­ter­skap. Det enes­te over­skri­den­de gre­pet som brin­ger oss ut av fat­ning inn­tref­fer til slutt i den nevn­te bow­ling­hal­len. Og det er kan­skje her An­der­son skil­ler seg fra tid­li­ge­re mes­te­re in­nen spe­si­al­di­sip­li­nen «Den sto­re ame­ri­kan­ske fil­men». Han sø­ker ikke det per­fek­te og av­run­de­te, slik John Ford og Or­son Wel­les gjer­ne gjor­de det i sine stor­slåt­te Amerika-fri­ser. Han ska­per iblant dis­so­nans mel­lom oss som ser, rol­le­fi­gu­re­ne og det uni­ver­set de be­fin­ner seg i, og mye av fil­mens spe­si­el­le dy­na­mikk opp­står i den­ne bryt­nin­gen mel­lom Andersons stil og Day-Lewis mag­ne­tis­ke rol­le­pre­sta­sjon. Plainview er i kon­flikt med om­gi­vel­se­ne og seg selv, og An­der­son veks­ler ef­fek­tivt mel­lom nær- og to­tal­bil­der for å un­der­stre­ke det. Og i lik­het med alle sto­re film­verk har There will be blood et hyp­no­ti­se­ren­de mu­sikk­spor, av Ra­dio­head-gi­ta­ris­ten Jon­ny Green­wood. Det er ato­na­le ly­der, langt fra de vi kjen­ner fra klas­sis­ke epis­ke stor­fil­mer, men de opp­le­ves li­ke­vel som så rik­ti­ge for det­te ori­gi­na­le uni­ver­set. En ma­je­ste­tisk og stor­slått mu­sikk vil­le ald­ri fun­gert til en så ufor­son­lig skild­ring av hvor­dan den ame­ri­kan­ske Ves­ten ble vold­tatt.

Coenbrødrenes nattsvarte lerret
I lik­het med There will be blood ble Coen-brødrenes film No coun­try for Old Men no­mi­nert til svært man­ge Oscarpriser. Når to uvan­lig mør­ke og pes­si­mis­tis­ke vi­sjo­ner av Amerika er no­mi­nert in­nen flest ka­te­go­ri­er – da vet du at tids­ån­den har gre­pet inn og på­vir­ket filmkolonien. I No Coun­try for Old Men vi­de­re­fø­rer brød­re­ne Joel og Ethan Coen sin uor­to­dok­se utforskning av den ame­ri­kan­ske krim­sjan­ge­ren.Ro­ma­nen filmen bygger på er skre­vet av Cormac McCar­thy. Det kan­skje mest over­ras­ken­de er hvor tro­fas­te Coen-brød­re­ne er mot det lit­te­ræ­re opp­ha­vet. Til tross for en­kel­te nød­ven­di­ge komprimeringer og snar­vei­er, er es­sen­sen av McCar­thys ro­man in­takt.

NoCountry2M.jpgMens det sor­te gul­let ut­lø­ser volds­spi­ra­len i There will be blood, er det det hvi­te gul­let som er bak­grun­nen for den i No Coun­try for old men. Her teg­nes et bil­de av det ame­ri­kan­ske Ves­ten som gir ol­je­ba­ro­ne­nes hen­syns­løs­het på 1900-tal­let for­so­nen­de trekk. Vårt mo­ral­ske kom­pass i villnisset av nar­ko­ti­ka­opp­gjør og kal­ku­lert ond­skap, er den snart pen­sjo­ner­te she­rif­fen Tom Bell (Tommy Lee Jones). Han må mot­vil­lig pluk­ke opp res­te­ne et­ter fle­re opp­gjør mel­lom nar­ko­ti­ka­gjen­ger på gren­sen til Mexico, og jeg slut­tet å tel­le lik vel midt­veis i fil­men. Hva har skjedd med folks ver­di­er, und­rer Tom i sam­ta­le med en jevn­ald­ren­de kol­le­ga, mens de mak­tes­lø­se tel­ler lik. Jeg opp­lev­de den bru­ta­le vol­den som mye mer over­vel­den­de i fil­men enn i ro­ma­nen, selv om Coen-brødrene i lik­het med McCar­thy hol­der seg til sa­ken: Det dre­pes raskt og ubarm­hjer­tig – og så er vi fer­dig med det.

Ingen stil-ironi
McCar­thys ro­man er en slags sørgeskrift over en tapt ver­den, den gang et ord var et ord og en mann var en mann, og så vi­de­re. Coen-brødrene lar dis­se tan­ke­ne for­bli re­flek­sjo­ner over hva det vil si å bli gam­mel, og sy­nes mer opp­tatt av å fin­ne bil­der på ond­ska­pen i en ab­strakt for­stand – le­gem­lig­gjort gjen­nom dje­ve­lens sen­de­bud An­ton Chigurh. Ja­vi­er Bardems mas­se­mor­der er noe for seg selv – også i film­his­to­ri­en. Han er skild­ret som et uten­om­jor­disk ve­sen som lis­ter seg barbent inn­på of­re­ne og gjer­ne inn­le­der en fi­lo­so­fisk kon­ver­sa­sjon med dem før de dør.

En­kel­te McCar­thy-fans fryk­tet at stil-iro­ni­ker­ne Ethan og Joel Co­en skulle un­der­gra­ve for­fat­te­rens ro­bus­te em­pa­ti med «van­li­ge folk». De har in­tet å fryk­te. Det er hu­mor og iro­ni, men som en na­tur­lig for­len­gel­se av McCar­thys uni­vers. Å se fil­men er på man­ge må­ter som å lese boken, for å si det sånn. Det vi får i til­legg, som lit­te­ra­tu­ren ikke kan ut­tryk­ke, er en mo­der­ne wes­tern noir som rir av går­de på et stilrent natt­svart ler­ret. No Coun­try for old men er en lek­ker­bis­ken in­nen klas­sisk ame­ri­kansk film­for­tel­ling og Coen-brødrenes kan­skje bes­te film.

 

TRAILERE:

 

There will be blood:

 

 

No Country for old men:


Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY