Britisk film slår tilbake

Britisk film markerer seg sterkt på norske kinoer i høst – anført av This is Eng­land og Control. Sentralt for suksessen står to sensasjonelle debutanter i hver sin hovedrolle, skriver Kjetil Lismoen.

Britisk film markerer seg sterkt på norske kinoer i høst – anført av This is Eng­land og Control. Sentralt for suksessen står to sensasjonelle debutanter i hver sin hovedrolle, skriver Kjetil Lismoen.

I ju­li­ut­ga­ven av det bri­ti­ske film­bla­det Sight & Sound und­ret re­dak­tø­ren Nick Ja­mes seg over at epo­ken med Tony Blair som stats­mi­nis­ter ikke had­de et­ter­latt seg fle­re syn­li­ge spor i bri­tisk film. Han be­nyt­tet an­led­nin­gen til å mim­re lett nos­tal­gisk over den bøl­gen av krea­tiv mot­stand som That­cher-pe­ri­oden i sin tid ut­løs­te, og som mer­ket fle­re ge­ne­ra­sjo­ner bri­ti­ske film­ska­pe­re.

De to nye bri­ti­ske fil­me­ne, This is Eng­land og Control, vil be­fes­te det­te inn­tryk­ket av at That­cher-epo­ken fort­satt har et sterkt grep om bri­ti­ske film­ska­pe­re. Det er kan­skje også et tan­ke­kors for Sight & Sound-re­dak­sjo­nen at de to bes­te bri­ti­ske fil­me­ne så langt i år ut­spil­ler seg på be­gyn­nel­sen av 1980-tal­let.

This is Eng­land er Sean Mea­dows sjet­te film om sin­te og vol­de­li­ge menn i The Mid­lands – ret­te­re sagt et sted mel­lom Yorkshire og for­ste­de­ne til Not­ting­ham. Once upon a time in the Mid­lands var tit­te­len på Mea­dows gjen­nom­brudds­film i 2003, og det kun­ne like gjer­ne vært tit­te­len på den­ne fil­men.

Her mø­ter vi ar­bei­der­klas­se­ung­dom på drift i ned­lag­te in­du­stri­om­rå­der, der de fin­ner en me­ning gjen­nom fel­les kjær­lig­het til skin­head­kul­tu­ren. Det er der 12-åringen Shaun fin­ner en kjer­ne han kan klam­re seg til når fa­ren dør i den på­gå­en­de Falk­lands­kri­gen. Der får han ut­løp for sin øm­het og sitt ra­se­ri, og lar seg lede av far­li­ge fars­fi­gu­rer.

Skinhead-kulturens identitet
Det har len­ge hers­ket for­vir­ring med hen­syn til skinheadkulturens iden­ti­tet. Selv hus­ker jeg en ab­surd kon­sert på Blitz på 1990-tal­let da en skin­head ble ja­get ut for­di noen men­te han var na­zist. Men han vis­te seg å til­hø­re den ori­gi­na­le kjer­nen av ska-dyr­ken­de skin­heads. Mea­dows til­hør­te selv mil­jø­et på 1980-tal­let og på­pe­ker helt rik­tig inn­fly­tel­sen fra reg­gae­kul­tu­ren. Fil­men gjen­spei­ler også det fak­tum at skinheadmiljøet had­de man­ge afrokaribiske med­lem­mer før National Front in­filt­rer­te det.

Re­gis­sør Mea­dows har den­ne gan­gen sat­set på nes­ten bare ukjen­te an­sik­ter i de sen­tra­le rol­le­ne, og den­ne gamb­lin­gen vin­ner han stort på. Tho­mas Turgoose i ho­ved­rol­len er en åpen­ba­ring. Mea­dows falt et­ter eget si­gen­de pla­dask for gutt­un­gen da han frei­dig krev­de pen­ger for å prø­ve­spil­le for rol­len. Og det er in­gen­ting å si på hold­nin­gen – el­ler an­sik­tet! Han har alle de kva­li­te­te­ne som gjør gode ama­tør­skue­spil­le­re så for­fris­ken­de: Han er ikke be­visst sitt spill på sam­me måte som en pro­fe­sjo­nell, og rol­le­fi­gu­rens ut­vik­ling vir­ker noen gan­ger like mye som en opp­da­gel­se for ham selv som for oss.

Selv om rol­le­fi­gu­re­ne er uli­ke, fikk han meg til å ten­ke på Jean-Pier­re Léauds brå­mod­ne gutt­un­ge i Fran­çois Truffauts På vei mot li­vet. Turgoose kan frem­vi­se den sam­me uskyl­di­ge spon­ta­ni­te­ten. Sce­nen der Turgoose blir til­budt sitt før­s­te fran­ske kyss er et like dugg­friskt øye­blikk som når Léaud i På vei mot li­vet blir spurt av den kvin­ne­li­ge psy­ko­lo­gen om han ten­ker på jen­ter.

Sis­te sce­nen i This is Eng­land frem­står som en hom­ma­ge til slutt­sce­nen i På vei mot li­vet. Men den er far­lig ba­nal. Turgoose ut­fø­rer en kli­sjé­fylt hand­ling som i mind­re be­ga­ve­de film­ska­pe­res hen­der vil­le fått oss til å rød­me. Men i lik­het med av­slut­nings­sce­nen i På vei mot li­vet er det ren magi som gjør at det sis­te bil­det bren­ner seg inn i min­net.

Bortenfor mytene
This is Eng­land er la­get av en re­gis­sør som har stor for­kjær­lig­het for mil­jø­et som skild­res, og selv var en del av det, men som nek­ter å gi noe sen­ti­men­talt bil­de av epo­ken. Det sam­me kan sies om An­ton Corbijns bio­gra­fis­ke film Control – om post punk­-iko­net Ian Cur­tis som tok sitt eget liv i 1980. Corbijn var selv vit­ne til Joy Divisions vei mot stjer­ne­sta­tus som en av pe­ri­odens to­ne­an­gi­ven­de rockefotografer, og bur­de ha bed­re for­ut­set­nin­ger enn de fles­te for å kun­ne se for­bi my­te­ne om Cur­tis «mar­tyr­død».

Det skap­te vold­som­me re­ak­sjo­ner in­nen Cur­tis-kul­tu­sen da Mi­cha­el Win­ter­bot­tom i 2002 har­se­ler­te re­spekt­løst med iko­nets selv­mord i 24 Hour Par­ty Peop­le. Corbijn er mer re­spekt­full, men sam­ti­dig be­fri­en­de usen­ti­men­tal i for­hold til de in­gre­di­en­se­ne som van­lig­vis gir fan­sen tå­rer i øy­ne­ne: Her er in­gen søk­te kob­lin­ger mel­lom epi­lep­si­en, dop­mis­bru­ket og mu­sik­ken.

Corbijn har ba­sert hand­lin­gen på selv­bio­gra­fi­en til Cur­tis’ enke Deb­bie, og mak­ter å for­ene hen­nes hver­dags­li­ge, udra­ma­tis­ke per­spek­tiv med det tur­bu­len­te li­vet til en roc­ke­stjer­ne som le­ver på kan­ten.

Når vi mø­ter ten­årin­gen Cur­tis før­s­te gan­gen på gut­te­rom­met frem­står han som den ty­pis­ke de­pri­mer­te dik­ter­spi­ren med en hang til å ruse seg på pil­ler. Det er Deb­bie som først ser ham, og bi­drar til å for­lø­se hans ta­lent, og de gif­ter seg i midt i ten­åre­ne for­di Cur­tis men­te at det var det man måt­te gjø­re.

Ingen selvrettferdig historie
Han var alt­så in­gen ni­hi­lis­tisk samfunnsstormer, men had­de et tra­di­sjo­nelt for­hold til kvin­ner og fa­mi­lie­li­vet. Sam Ri­ley (som had­de en mind­re rol­le i 24 Hour Par­ty Peop­le) frem­stil­ler Cur­tis med en ny­an­sert sår­bar­het – i ene øye­blik­ket er han selv­opp­tatt og opp­slukt av opp­merk­som­he­ten, i nes­te em­pa­tisk og sje­ne­røs.

Dette er in­gen for­smådd rockeenkes selv­rett­fer­di­ge bio­gra­fi, til det er Corbijns blikk alt­for ed­rue­lig. Når det vars­le­de selv­mor­det til slutt inn­tref­fer, fil­mer Corbijn det på god av­stand fra Deb­bie og hand­lin­gens sen­trum, som for å un­der­stre­ke at det­te var en pri­vat tra­ge­die, ikke noen mar­tyr­død som hø­rer hjem­me i roc­kens my­te­gal­le­ri.

Til de­but­re­gis­sør å være kan Corbijn frem­vi­se en im­po­ne­ren­de form­be­visst­het og et dre­vent hånd­lag med skue­spil­ler­ne. Fil­men er skutt i svart-hvitt, men bare til­sy­ne­la­ten­de. I stør­re grad enn hva Clint East­wood klar­te i Brev fra Iwo Jima, får Corbijn frem fris­ke og spen­nen­de grå­to­ner i det mo­no­kro­me svart-hvi­te. Det gir fil­men et dis­tinkt, kjø­lig ut­trykk som står vel­dig godt til Joy Divisions mu­sikk og Cur­tis’ teks­ter.

En film om en av roc­kens ny­ska­pe­re vil selv­sagt stå og fal­le på den mu­si­kal­ske frem­fø­rin­gen. Og her til­hø­rer Control et av de sjeld­ne til­fel­le­ne, sam­men med Hard Core Logo og Bro­thers of the head, der kon­sert­opp­ta­ke­ne og mu­sik­ken har­mo­ne­rer på en tro­ver­dig måte.

Selv Cur­tis merk­ver­di­ge albuebevegelser på kon­sert­sce­nen vir­ker over­be­vi­sen­de. Alt det­te hø­res kan­skje ut som opp­skrif­ten på en fø­lel­ses­kald og mo­der­nis­tisk kunst­film. Men Control er ikke bare «in­ter­es­sant», den har et stort hjer­te.

This is Eng­land hadde pre­mie­re fre­dag 31. au­gust. Control ble vist i Can­nes og i Haugesund, og kom­mer på norske kinoer 26. oktober.

Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i MORGENBLADET

Britisk film slår tilbake

Britisk film markerer seg sterkt på norske kinoer i høst – anført av This is Eng­land og Control. Sentralt for suksessen står to sensasjonelle debutanter i hver sin hovedrolle, skriver Kjetil Lismoen.

Britisk film markerer seg sterkt på norske kinoer i høst – anført av This is Eng­land og Control. Sentralt for suksessen står to sensasjonelle debutanter i hver sin hovedrolle, skriver Kjetil Lismoen.

I ju­li­ut­ga­ven av det bri­ti­ske film­bla­det Sight & Sound und­ret re­dak­tø­ren Nick Ja­mes seg over at epo­ken med Tony Blair som stats­mi­nis­ter ikke had­de et­ter­latt seg fle­re syn­li­ge spor i bri­tisk film. Han be­nyt­tet an­led­nin­gen til å mim­re lett nos­tal­gisk over den bøl­gen av krea­tiv mot­stand som That­cher-pe­ri­oden i sin tid ut­løs­te, og som mer­ket fle­re ge­ne­ra­sjo­ner bri­ti­ske film­ska­pe­re.

De to nye bri­ti­ske fil­me­ne, This is Eng­land og Control, vil be­fes­te det­te inn­tryk­ket av at That­cher-epo­ken fort­satt har et sterkt grep om bri­ti­ske film­ska­pe­re. Det er kan­skje også et tan­ke­kors for Sight & Sound-re­dak­sjo­nen at de to bes­te bri­ti­ske fil­me­ne så langt i år ut­spil­ler seg på be­gyn­nel­sen av 1980-tal­let.

This is Eng­land er Sean Mea­dows sjet­te film om sin­te og vol­de­li­ge menn i The Mid­lands – ret­te­re sagt et sted mel­lom Yorkshire og for­ste­de­ne til Not­ting­ham. Once upon a time in the Mid­lands var tit­te­len på Mea­dows gjen­nom­brudds­film i 2003, og det kun­ne like gjer­ne vært tit­te­len på den­ne fil­men.

Her mø­ter vi ar­bei­der­klas­se­ung­dom på drift i ned­lag­te in­du­stri­om­rå­der, der de fin­ner en me­ning gjen­nom fel­les kjær­lig­het til skin­head­kul­tu­ren. Det er der 12-åringen Shaun fin­ner en kjer­ne han kan klam­re seg til når fa­ren dør i den på­gå­en­de Falk­lands­kri­gen. Der får han ut­løp for sin øm­het og sitt ra­se­ri, og lar seg lede av far­li­ge fars­fi­gu­rer.

Skinhead-kulturens identitet
Det har len­ge hers­ket for­vir­ring med hen­syn til skinheadkulturens iden­ti­tet. Selv hus­ker jeg en ab­surd kon­sert på Blitz på 1990-tal­let da en skin­head ble ja­get ut for­di noen men­te han var na­zist. Men han vis­te seg å til­hø­re den ori­gi­na­le kjer­nen av ska-dyr­ken­de skin­heads. Mea­dows til­hør­te selv mil­jø­et på 1980-tal­let og på­pe­ker helt rik­tig inn­fly­tel­sen fra reg­gae­kul­tu­ren. Fil­men gjen­spei­ler også det fak­tum at skinheadmiljøet had­de man­ge afrokaribiske med­lem­mer før National Front in­filt­rer­te det.

Re­gis­sør Mea­dows har den­ne gan­gen sat­set på nes­ten bare ukjen­te an­sik­ter i de sen­tra­le rol­le­ne, og den­ne gamb­lin­gen vin­ner han stort på. Tho­mas Turgoose i ho­ved­rol­len er en åpen­ba­ring. Mea­dows falt et­ter eget si­gen­de pla­dask for gutt­un­gen da han frei­dig krev­de pen­ger for å prø­ve­spil­le for rol­len. Og det er in­gen­ting å si på hold­nin­gen – el­ler an­sik­tet! Han har alle de kva­li­te­te­ne som gjør gode ama­tør­skue­spil­le­re så for­fris­ken­de: Han er ikke be­visst sitt spill på sam­me måte som en pro­fe­sjo­nell, og rol­le­fi­gu­rens ut­vik­ling vir­ker noen gan­ger like mye som en opp­da­gel­se for ham selv som for oss.

Selv om rol­le­fi­gu­re­ne er uli­ke, fikk han meg til å ten­ke på Jean-Pier­re Léauds brå­mod­ne gutt­un­ge i Fran­çois Truffauts På vei mot li­vet. Turgoose kan frem­vi­se den sam­me uskyl­di­ge spon­ta­ni­te­ten. Sce­nen der Turgoose blir til­budt sitt før­s­te fran­ske kyss er et like dugg­friskt øye­blikk som når Léaud i På vei mot li­vet blir spurt av den kvin­ne­li­ge psy­ko­lo­gen om han ten­ker på jen­ter.

Sis­te sce­nen i This is Eng­land frem­står som en hom­ma­ge til slutt­sce­nen i På vei mot li­vet. Men den er far­lig ba­nal. Turgoose ut­fø­rer en kli­sjé­fylt hand­ling som i mind­re be­ga­ve­de film­ska­pe­res hen­der vil­le fått oss til å rød­me. Men i lik­het med av­slut­nings­sce­nen i På vei mot li­vet er det ren magi som gjør at det sis­te bil­det bren­ner seg inn i min­net.

Bortenfor mytene
This is Eng­land er la­get av en re­gis­sør som har stor for­kjær­lig­het for mil­jø­et som skild­res, og selv var en del av det, men som nek­ter å gi noe sen­ti­men­talt bil­de av epo­ken. Det sam­me kan sies om An­ton Corbijns bio­gra­fis­ke film Control – om post punk­-iko­net Ian Cur­tis som tok sitt eget liv i 1980. Corbijn var selv vit­ne til Joy Divisions vei mot stjer­ne­sta­tus som en av pe­ri­odens to­ne­an­gi­ven­de rockefotografer, og bur­de ha bed­re for­ut­set­nin­ger enn de fles­te for å kun­ne se for­bi my­te­ne om Cur­tis «mar­tyr­død».

Det skap­te vold­som­me re­ak­sjo­ner in­nen Cur­tis-kul­tu­sen da Mi­cha­el Win­ter­bot­tom i 2002 har­se­ler­te re­spekt­løst med iko­nets selv­mord i 24 Hour Par­ty Peop­le. Corbijn er mer re­spekt­full, men sam­ti­dig be­fri­en­de usen­ti­men­tal i for­hold til de in­gre­di­en­se­ne som van­lig­vis gir fan­sen tå­rer i øy­ne­ne: Her er in­gen søk­te kob­lin­ger mel­lom epi­lep­si­en, dop­mis­bru­ket og mu­sik­ken.

Corbijn har ba­sert hand­lin­gen på selv­bio­gra­fi­en til Cur­tis’ enke Deb­bie, og mak­ter å for­ene hen­nes hver­dags­li­ge, udra­ma­tis­ke per­spek­tiv med det tur­bu­len­te li­vet til en roc­ke­stjer­ne som le­ver på kan­ten.

Når vi mø­ter ten­årin­gen Cur­tis før­s­te gan­gen på gut­te­rom­met frem­står han som den ty­pis­ke de­pri­mer­te dik­ter­spi­ren med en hang til å ruse seg på pil­ler. Det er Deb­bie som først ser ham, og bi­drar til å for­lø­se hans ta­lent, og de gif­ter seg i midt i ten­åre­ne for­di Cur­tis men­te at det var det man måt­te gjø­re.

Ingen selvrettferdig historie
Han var alt­så in­gen ni­hi­lis­tisk samfunnsstormer, men had­de et tra­di­sjo­nelt for­hold til kvin­ner og fa­mi­lie­li­vet. Sam Ri­ley (som had­de en mind­re rol­le i 24 Hour Par­ty Peop­le) frem­stil­ler Cur­tis med en ny­an­sert sår­bar­het – i ene øye­blik­ket er han selv­opp­tatt og opp­slukt av opp­merk­som­he­ten, i nes­te em­pa­tisk og sje­ne­røs.

Dette er in­gen for­smådd rockeenkes selv­rett­fer­di­ge bio­gra­fi, til det er Corbijns blikk alt­for ed­rue­lig. Når det vars­le­de selv­mor­det til slutt inn­tref­fer, fil­mer Corbijn det på god av­stand fra Deb­bie og hand­lin­gens sen­trum, som for å un­der­stre­ke at det­te var en pri­vat tra­ge­die, ikke noen mar­tyr­død som hø­rer hjem­me i roc­kens my­te­gal­le­ri.

Til de­but­re­gis­sør å være kan Corbijn frem­vi­se en im­po­ne­ren­de form­be­visst­het og et dre­vent hånd­lag med skue­spil­ler­ne. Fil­men er skutt i svart-hvitt, men bare til­sy­ne­la­ten­de. I stør­re grad enn hva Clint East­wood klar­te i Brev fra Iwo Jima, får Corbijn frem fris­ke og spen­nen­de grå­to­ner i det mo­no­kro­me svart-hvi­te. Det gir fil­men et dis­tinkt, kjø­lig ut­trykk som står vel­dig godt til Joy Divisions mu­sikk og Cur­tis’ teks­ter.

En film om en av roc­kens ny­ska­pe­re vil selv­sagt stå og fal­le på den mu­si­kal­ske frem­fø­rin­gen. Og her til­hø­rer Control et av de sjeld­ne til­fel­le­ne, sam­men med Hard Core Logo og Bro­thers of the head, der kon­sert­opp­ta­ke­ne og mu­sik­ken har­mo­ne­rer på en tro­ver­dig måte.

Selv Cur­tis merk­ver­di­ge albuebevegelser på kon­sert­sce­nen vir­ker over­be­vi­sen­de. Alt det­te hø­res kan­skje ut som opp­skrif­ten på en fø­lel­ses­kald og mo­der­nis­tisk kunst­film. Men Control er ikke bare «in­ter­es­sant», den har et stort hjer­te.

This is Eng­land hadde pre­mie­re fre­dag 31. au­gust. Control ble vist i Can­nes og i Haugesund, og kom­mer på norske kinoer 26. oktober.

Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i MORGENBLADET

MENY