NFI med handlingsplan for kjønnsbalanse i norsk film

NFI med handlingsplan for kjønnsbalanse i norsk film

Foto: Fra Anja Breiens «Hustruer» (1975)

Norsk filminstitutt kom i dag med en handlingsplan for å skape en stabil og vedvarende kjønnsbalanse i norsk film. Blant tiltakene som foreslås er 50 % kvinneandel innen ordninger for talentutvikling og moderat kjønnskvotering innen rammefinansiert utviklingstilskudd og markedsordningen. 

NFI vil også ha et større fokus på kvinnelige hovedroller i kinofilm, skriver de i dagens pressemelding. Dette kommer altså dagen etter at Norsk skuespillerforbund la fram en undersøkelse som viser en overvekt av mannlige hovedkarakterer i norsk film.

Handlingsplanen kommer imidlertid på bakgrunn av at det i NFIs tildelingsbrev for 2016 vises til filmmeldingen ”Om en framtidsrettet filmpolitikk”, hvor det står at «Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film, samt opprettholde målet om at andelen kvinner eller menn i nøkkelposisjoner skal være minst 40 pst.»

Kulturdepartementet har bedt Norsk filminstitutt om å følge opp dette ved å videreføre dagens praksis med moderat kjønnskvotering, og vurdere ytterligere tiltak innenfor sine ordninger som kan bidra til en jevnere kjønnsbalanse, heter det i pressemeldingen.

NFI har på bakgrunn av dette gjennomgått sitt eksisterende virkemiddelapparat og vurdert nye tiltak for å få til en bedre kjønnsbalanse i norsk film. NFIs hovedanliggende med handlingsplanen er å vurdere hvilke tiltak NFI kan iverksette innenfor sitt eget mandat og gjeldene forskrifter.

Filminstituttet mener samtidig at det er viktig med tiltak rettet mot ulike deler av filmskaperes livsløp for å sikre en langsiktig og vedvarende, så vel som en umiddelbar effekt. De har derfor vurdert tiltak innenfor tre overordnede områder: Talentutvikling, tilskuddsordninger og kommunikasjon/kunnskap.

Dette er hovedpunktene i disse tre områdene:   

Talentutvikling

1) Fokus på kjønnsbalanse i barn- og unge-satsingen til NFI og regionale filmvirksomheter

For å oppnå full likestilling i filmbransjen må vi sørge for at det rekrutteres kvinnelige talenter, som er et langsiktig arbeid som bør starte allerede på grunnskole-nivå. NFI skal jobbe strategisk for å vekke filminteressen til jenter fra tidlig alder.

2) Fokus på kjønnsbalanse i NFIs kurs- og kompetansevirksomhet

NFI skal ha et styrket fokus på kjønnsbalanse i arbeideidet med kurs og kompetanseutvikling i bransjen. Det er viktig med fokus på at kvinnelige filmskapere er deltakere på våre tiltak og at vi velger kvinnelige kursholdere der det er mulig.

3) Hospitantordning med høy prioritering av kvinner

Å bli tatt opp i en hospitantordning er kompetanseutviklende og nettverksbyggende. En hospitantordning med høy prioritet av kvinner kan gi kvinnelige filmskapere nyttig erfaring og innpass i deler av bransjen som ellers er dominert av menn.

4) Mål om minimum 50 % kvinneandel på tilskudd til talentutvikling

For å oppnå full likestilling i filmbransjen må vi sørge for at det rekrutteres kvinnelige talenter. NFIs tilskuddsordninger for talentutvikling bør derfor ha en kvinneandel på minimum 50 %, og slik bidra til at det på sikt vil bli flere kvinnelige søkere i de øvrige tilskuddsordningene.

Tilskuddordningene

1) Mål om minimum 50% kvinneandel på tilskudd til manuskript- og prosjektutvikling

For å kunne oppnå en kvinneandel på minimum 40 prosent blant prosjektene med produksjonstilskudd fra NFI er det nødvendig med et visst tilfang i søknadsbunken. Prioritering av kvinner i søknader om utviklingstilskudd vil kunne bidra til å bedre kjønnsbalansen i søknader om produksjonstilskudd.

2) Innføre moderat kvotering i rammefinansiert utviklingstilskudd

Det er varslet en styrking av rammefinansiert utviklingstilskudd når nye forskrifter innføres i 2017.  For å nå målet må også denne tilskuddsordningen bidrar til å bedre tilfanget av prosjekter med god kjønnsbalanse i søknadsbunken for produksjonstilskudd.  Kjønnsbalanse bør derfor innføres som et av prioriteringskriteriene i ordningen.

3) Opprettholde moderat kvotering i konsulentordningen

NFI praktiserer allerede moderat kvotering i konsulentordningene. Dette er et vellykket virkemiddel som det er nødvendig å fortsette med for å oppnå bedre kjønnsbalanse.

4) Innføre moderat kvotering i markedsordningen

Markedsordningen er tilskuddsordningen med lavest kvinneandel. NFI vil innføre moderat kvotering av prosjekter som bidrar til en bedre kjønnsbalanse.

Kommunikasjon/kunnskap

1) Tydelig kommunikasjon rundt NFIs arbeid med kjønnsbalanse

Det skal fremgå tydelig at NFI jobber aktivt for en bedre kjønnsbalanse i norsk film. Det skal være enkelt å finne informasjon om NFIs arbeid for en bedre kjønnsbalanse, og hvilke tiltak som finnes.

2) Utarbeide statistikk over kjønnsbalanse for hovedroller fra og med kinoåret 2016, samt vurdere om hovedrolle skal inkluderes som et prioriteringskriterium i ordninger der moderat kvotering praktiseres.

Kjønnsbalansen i norsk film handler ikke bare om likestilling bak kamera, men også hvilke historier som fortelles og for hvem. NFI vil begynne å føre statistikk over kjønnsbalansen i hovedroller i norske kinofilmer med ordinær kinodistribusjon. Det bør også vurderes om hovedrolle bør inngå som vurderingsgrunnlag for produksjonstilskudd på linje med nøkkelfunksjonene regi, manus og produsent.

3) Årlig rapport om kjønnsbalanse i norsk film fra og med 2017. Utvide rapporteringen til å omfatte manuskriptutvikling, tv-drama og spill. 

Kunnskap om utviklingen i kjønnsbalanse er viktig for å kunne justere kursen og iverksette målrettede tiltak. Med en egen årlig rapport om kjønnsbalanse i norsk film ønsker NFI å gå mer i dybden på tematikken og skape økt bevissthet og forståelse.

4) Iverksette samarbeid med andre aktører i bransjen om statistikk (regionalt, nasjonalt og internasjonalt)

NFI vil legge opp til et samarbeid med relevante aktører i bransjen om utveksling av kunnskap og statistikk.

Handlingsplanen er utarbeidet av en intern arbeidsgruppe i NFI, basert på innspillseminar om tiltak for bedre kjønnsbalanse i filmbransjen som ble arrangert 20. april 2016.

– Jeg er glad for at NFI og bransjen samarbeider for bedre kjønnsbalanse i norsk film. Målet bør være mer flerstemthet på lerretet, og jeg ser frem til at tiltakene vil bidra til et større mangfold av filmfortellinger, uttaler Kulturminister Linda Hofstad Helleland om NFIs handlingsplan i pressemeldingen.

Se mer utfyllende informasjon om handlingsplanen på Norsk filminstitutts nettsider.

Les også: Studie viser overvekt av mannlige hovedkarakterer i norsk film

NFI med handlingsplan for kjønnsbalanse i norsk film

NFI med handlingsplan for kjønnsbalanse i norsk film

Foto: Fra Anja Breiens «Hustruer» (1975)

Norsk filminstitutt kom i dag med en handlingsplan for å skape en stabil og vedvarende kjønnsbalanse i norsk film. Blant tiltakene som foreslås er 50 % kvinneandel innen ordninger for talentutvikling og moderat kjønnskvotering innen rammefinansiert utviklingstilskudd og markedsordningen. 

NFI vil også ha et større fokus på kvinnelige hovedroller i kinofilm, skriver de i dagens pressemelding. Dette kommer altså dagen etter at Norsk skuespillerforbund la fram en undersøkelse som viser en overvekt av mannlige hovedkarakterer i norsk film.

Handlingsplanen kommer imidlertid på bakgrunn av at det i NFIs tildelingsbrev for 2016 vises til filmmeldingen ”Om en framtidsrettet filmpolitikk”, hvor det står at «Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film, samt opprettholde målet om at andelen kvinner eller menn i nøkkelposisjoner skal være minst 40 pst.»

Kulturdepartementet har bedt Norsk filminstitutt om å følge opp dette ved å videreføre dagens praksis med moderat kjønnskvotering, og vurdere ytterligere tiltak innenfor sine ordninger som kan bidra til en jevnere kjønnsbalanse, heter det i pressemeldingen.

NFI har på bakgrunn av dette gjennomgått sitt eksisterende virkemiddelapparat og vurdert nye tiltak for å få til en bedre kjønnsbalanse i norsk film. NFIs hovedanliggende med handlingsplanen er å vurdere hvilke tiltak NFI kan iverksette innenfor sitt eget mandat og gjeldene forskrifter.

Filminstituttet mener samtidig at det er viktig med tiltak rettet mot ulike deler av filmskaperes livsløp for å sikre en langsiktig og vedvarende, så vel som en umiddelbar effekt. De har derfor vurdert tiltak innenfor tre overordnede områder: Talentutvikling, tilskuddsordninger og kommunikasjon/kunnskap.

Dette er hovedpunktene i disse tre områdene:   

Talentutvikling

1) Fokus på kjønnsbalanse i barn- og unge-satsingen til NFI og regionale filmvirksomheter

For å oppnå full likestilling i filmbransjen må vi sørge for at det rekrutteres kvinnelige talenter, som er et langsiktig arbeid som bør starte allerede på grunnskole-nivå. NFI skal jobbe strategisk for å vekke filminteressen til jenter fra tidlig alder.

2) Fokus på kjønnsbalanse i NFIs kurs- og kompetansevirksomhet

NFI skal ha et styrket fokus på kjønnsbalanse i arbeideidet med kurs og kompetanseutvikling i bransjen. Det er viktig med fokus på at kvinnelige filmskapere er deltakere på våre tiltak og at vi velger kvinnelige kursholdere der det er mulig.

3) Hospitantordning med høy prioritering av kvinner

Å bli tatt opp i en hospitantordning er kompetanseutviklende og nettverksbyggende. En hospitantordning med høy prioritet av kvinner kan gi kvinnelige filmskapere nyttig erfaring og innpass i deler av bransjen som ellers er dominert av menn.

4) Mål om minimum 50 % kvinneandel på tilskudd til talentutvikling

For å oppnå full likestilling i filmbransjen må vi sørge for at det rekrutteres kvinnelige talenter. NFIs tilskuddsordninger for talentutvikling bør derfor ha en kvinneandel på minimum 50 %, og slik bidra til at det på sikt vil bli flere kvinnelige søkere i de øvrige tilskuddsordningene.

Tilskuddordningene

1) Mål om minimum 50% kvinneandel på tilskudd til manuskript- og prosjektutvikling

For å kunne oppnå en kvinneandel på minimum 40 prosent blant prosjektene med produksjonstilskudd fra NFI er det nødvendig med et visst tilfang i søknadsbunken. Prioritering av kvinner i søknader om utviklingstilskudd vil kunne bidra til å bedre kjønnsbalansen i søknader om produksjonstilskudd.

2) Innføre moderat kvotering i rammefinansiert utviklingstilskudd

Det er varslet en styrking av rammefinansiert utviklingstilskudd når nye forskrifter innføres i 2017.  For å nå målet må også denne tilskuddsordningen bidrar til å bedre tilfanget av prosjekter med god kjønnsbalanse i søknadsbunken for produksjonstilskudd.  Kjønnsbalanse bør derfor innføres som et av prioriteringskriteriene i ordningen.

3) Opprettholde moderat kvotering i konsulentordningen

NFI praktiserer allerede moderat kvotering i konsulentordningene. Dette er et vellykket virkemiddel som det er nødvendig å fortsette med for å oppnå bedre kjønnsbalanse.

4) Innføre moderat kvotering i markedsordningen

Markedsordningen er tilskuddsordningen med lavest kvinneandel. NFI vil innføre moderat kvotering av prosjekter som bidrar til en bedre kjønnsbalanse.

Kommunikasjon/kunnskap

1) Tydelig kommunikasjon rundt NFIs arbeid med kjønnsbalanse

Det skal fremgå tydelig at NFI jobber aktivt for en bedre kjønnsbalanse i norsk film. Det skal være enkelt å finne informasjon om NFIs arbeid for en bedre kjønnsbalanse, og hvilke tiltak som finnes.

2) Utarbeide statistikk over kjønnsbalanse for hovedroller fra og med kinoåret 2016, samt vurdere om hovedrolle skal inkluderes som et prioriteringskriterium i ordninger der moderat kvotering praktiseres.

Kjønnsbalansen i norsk film handler ikke bare om likestilling bak kamera, men også hvilke historier som fortelles og for hvem. NFI vil begynne å føre statistikk over kjønnsbalansen i hovedroller i norske kinofilmer med ordinær kinodistribusjon. Det bør også vurderes om hovedrolle bør inngå som vurderingsgrunnlag for produksjonstilskudd på linje med nøkkelfunksjonene regi, manus og produsent.

3) Årlig rapport om kjønnsbalanse i norsk film fra og med 2017. Utvide rapporteringen til å omfatte manuskriptutvikling, tv-drama og spill. 

Kunnskap om utviklingen i kjønnsbalanse er viktig for å kunne justere kursen og iverksette målrettede tiltak. Med en egen årlig rapport om kjønnsbalanse i norsk film ønsker NFI å gå mer i dybden på tematikken og skape økt bevissthet og forståelse.

4) Iverksette samarbeid med andre aktører i bransjen om statistikk (regionalt, nasjonalt og internasjonalt)

NFI vil legge opp til et samarbeid med relevante aktører i bransjen om utveksling av kunnskap og statistikk.

Handlingsplanen er utarbeidet av en intern arbeidsgruppe i NFI, basert på innspillseminar om tiltak for bedre kjønnsbalanse i filmbransjen som ble arrangert 20. april 2016.

– Jeg er glad for at NFI og bransjen samarbeider for bedre kjønnsbalanse i norsk film. Målet bør være mer flerstemthet på lerretet, og jeg ser frem til at tiltakene vil bidra til et større mangfold av filmfortellinger, uttaler Kulturminister Linda Hofstad Helleland om NFIs handlingsplan i pressemeldingen.

Se mer utfyllende informasjon om handlingsplanen på Norsk filminstitutts nettsider.

Les også: Studie viser overvekt av mannlige hovedkarakterer i norsk film

MENY