UTLYSNING PRODUSENTSTØTTE 2004

Tilskudd til produksjonsselskaper (produsentstøtte) kan tildeles ihht forskrift fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 18.09.02 (se www.filmfondet.no). Produsentstøtten ble første gang utlyst før det endelige regelverket var blitt godkjent av ESA. Norsk filmfond la få føringer for støtten, og det ble heller ikke gjort et spesielt skarpt skille mellom prosjektutvikling og selskapsutvikling. I de endelige forskrifter,…

Tilskudd til produksjonsselskaper (produsentstøtte) kan tildeles ihht forskrift fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 18.09.02 (se www.filmfondet.no).

Produsentstøtten ble første gang utlyst før det endelige regelverket var blitt godkjent av ESA. Norsk filmfond la få føringer for støtten, og det ble heller ikke gjort et spesielt skarpt skille mellom prosjektutvikling og selskapsutvikling.

I de endelige forskrifter, beskrives formålet med ordningen og vilkårene for tilbakebetaling slik:

§1 Formål

Tilskudd til produksjonsselskaper har som formål å fremme filmkulturen i Norge og styrke bransjen gjennom oppbygging av stabile filmproduksjonsmiljøer med høy kompetanse som har mulighet og ressurser til å tenke og handle langsiktig. Ordningen skal særlig bidra til utvikling av små og mellomstore produksjonsselskaper.

Ordningen skal bidra til å styrke produksjonsselskapenes prosjektutvikling, både når det gjelder målrettet søk etter prosjekter og det kreative arbeidet med det enkelte prosjekt og styrke produksjonsselskapenes ledelsesfunksjoner, økonomi- og prosjektstyring med sikte på å oppnå økt kostnadseffektivitet, styrket finansiering og en markedsmessig kompetanse som muliggjør en bedre utnyttelse av filmens inntektspotensiale.

§10 Tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd til forretningsutvikling skal betales tilbake etter vilkår som framgår av tilsagnsbrevet. Det svares ikke renter av tilskuddet.

Tilskudd til utvikling av filmprosjekter skal ikke tilbakebetales.

På bakgrunn av dette, og av erfaringer som hittil er gjort blant de produsenter som allerede har mottatt støtte, har Norsk filmfond besluttet å utlyse produsentstøtte for 2004 på følgende to separate områder:

– Utvikling av forretningsvirksomhet innenfor audiovisuell sektor (selskapsutvikling).

– Utvikling av flere film- og/eller tv-prosjekter parallelt (pakkefinansiering).

I forhold til selskapsutvikling vil fondet bl.a. vektlegge behovet til regionale virksomheter der målet er å gi større mulighet til kompetanseoppbygging og langsiktig planlegging.

I forhold til utvikling av prosjekter (pakkefinansiering) stilles den enkelte produsent fritt med hensyn til hvor mange prosjekter som søkes utviklet parallelt, samt over hvor mange år det søkes støtte.

Felles for begge ordninger er at man leter etter produsenter som vil kunne tilføre bransjen en merverdi, noen som har visjoner utover egen daglige virksomhet. Det vil bli lagt vekt på vilje og evne til å utvikle kreative miljøer, samt troverdighet hva angår muligheten for å gjennomføre planene.

Søknadene skal utformes i tråd med forskriften både når det gjelder innhold og økonomiske forutsetninger.

– Søknadsfrist for utvikling av forretningsvirksomhet: 15. september 2003.

– Søknadsfrist for utvikling av film- og/eller tv-prosjekter: 15. oktober 2003.

Med forbehold om Stortingets godkjennelse vil ordningen virke fra kalenderåret 2004.

Offentliggjøring av hvilke selskaper som får støtte vil skje ved årsskiftet 2003/2004.

Oslo, juni 2003

Norsk filmfond

UTLYSNING PRODUSENTSTØTTE 2004

Tilskudd til produksjonsselskaper (produsentstøtte) kan tildeles ihht forskrift fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 18.09.02 (se www.filmfondet.no). Produsentstøtten ble første gang utlyst før det endelige regelverket var blitt godkjent av ESA. Norsk filmfond la få føringer for støtten, og det ble heller ikke gjort et spesielt skarpt skille mellom prosjektutvikling og selskapsutvikling. I de endelige forskrifter,…

Tilskudd til produksjonsselskaper (produsentstøtte) kan tildeles ihht forskrift fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 18.09.02 (se www.filmfondet.no).

Produsentstøtten ble første gang utlyst før det endelige regelverket var blitt godkjent av ESA. Norsk filmfond la få føringer for støtten, og det ble heller ikke gjort et spesielt skarpt skille mellom prosjektutvikling og selskapsutvikling.

I de endelige forskrifter, beskrives formålet med ordningen og vilkårene for tilbakebetaling slik:

§1 Formål

Tilskudd til produksjonsselskaper har som formål å fremme filmkulturen i Norge og styrke bransjen gjennom oppbygging av stabile filmproduksjonsmiljøer med høy kompetanse som har mulighet og ressurser til å tenke og handle langsiktig. Ordningen skal særlig bidra til utvikling av små og mellomstore produksjonsselskaper.

Ordningen skal bidra til å styrke produksjonsselskapenes prosjektutvikling, både når det gjelder målrettet søk etter prosjekter og det kreative arbeidet med det enkelte prosjekt og styrke produksjonsselskapenes ledelsesfunksjoner, økonomi- og prosjektstyring med sikte på å oppnå økt kostnadseffektivitet, styrket finansiering og en markedsmessig kompetanse som muliggjør en bedre utnyttelse av filmens inntektspotensiale.

§10 Tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd til forretningsutvikling skal betales tilbake etter vilkår som framgår av tilsagnsbrevet. Det svares ikke renter av tilskuddet.

Tilskudd til utvikling av filmprosjekter skal ikke tilbakebetales.

På bakgrunn av dette, og av erfaringer som hittil er gjort blant de produsenter som allerede har mottatt støtte, har Norsk filmfond besluttet å utlyse produsentstøtte for 2004 på følgende to separate områder:

– Utvikling av forretningsvirksomhet innenfor audiovisuell sektor (selskapsutvikling).

– Utvikling av flere film- og/eller tv-prosjekter parallelt (pakkefinansiering).

I forhold til selskapsutvikling vil fondet bl.a. vektlegge behovet til regionale virksomheter der målet er å gi større mulighet til kompetanseoppbygging og langsiktig planlegging.

I forhold til utvikling av prosjekter (pakkefinansiering) stilles den enkelte produsent fritt med hensyn til hvor mange prosjekter som søkes utviklet parallelt, samt over hvor mange år det søkes støtte.

Felles for begge ordninger er at man leter etter produsenter som vil kunne tilføre bransjen en merverdi, noen som har visjoner utover egen daglige virksomhet. Det vil bli lagt vekt på vilje og evne til å utvikle kreative miljøer, samt troverdighet hva angår muligheten for å gjennomføre planene.

Søknadene skal utformes i tråd med forskriften både når det gjelder innhold og økonomiske forutsetninger.

– Søknadsfrist for utvikling av forretningsvirksomhet: 15. september 2003.

– Søknadsfrist for utvikling av film- og/eller tv-prosjekter: 15. oktober 2003.

Med forbehold om Stortingets godkjennelse vil ordningen virke fra kalenderåret 2004.

Offentliggjøring av hvilke selskaper som får støtte vil skje ved årsskiftet 2003/2004.

Oslo, juni 2003

Norsk filmfond

MENY