Film3-midler deles på to prosjekter

Lars Myt­ting (jury­), Inge Ten­vik (Film3) og Tho­mas Sten­de­rup (jury­). Pris­vin­ne­ren er Trygve Røyne­land.
Lars Myt­ting (jury­), Inge Ten­vik (Film3) og Tho­mas Sten­de­rup (jury­). Pris­vin­ne­ren er Jan Trygve Røyne­land.

Film­fon­det Film3 delte under film­fes­ti­va­len Movies on War i helgen ut én pris til to prosjekter, melder festivalen.

Pri­sen på 200.000 kro­ner deles mellom Jan Trygve Røyne­lands Kongens nei og Chris­tian Lien Jen­sens Skuddene i Meymaneh.

Kongens nei er satt til 2.verdenskrig i Norge. His­to­rien for­tel­ler om en far og sønn i møtet med vans­ke­lige og per­son­lige utford­rin­ger; rela­sjo­nen mel­lom kong Håkon og kron­prins Olav. Kongens nei gir et beve­get bilde av det som skjedde mel­lom far og sønn da de ble utsatt for vold­somt press i kri­gens begyn­nelse. Juryen mener at his­to­rien er pre­sist vink­let og for­men vel­valgt.

Skuddene i Meymaneh har røt­ter i Nor­ges enga­sje­ment i Afghanistan, og vil gjen­nom dra­ma­tisk rekon­struk­sjon av begi­ven­he­tene i Mey­maneh 7. februar 2006 bringe moralske spørs­mål om skyld og ansvar inn i et intenst drama.

Over tjue meldte på sine pro­sjek­ter til Film3s film­idél­kon­kur­ranse. Det var høyt nivå og mange spen­nende film­pro­sjek­ter med temaet krig og kon­flikt som ble pre­sen­tert.

Kilde: moviesonwar.no

Film3-midler deles på to prosjekter

Lars Myt­ting (jury­), Inge Ten­vik (Film3) og Tho­mas Sten­de­rup (jury­). Pris­vin­ne­ren er Trygve Røyne­land.
Lars Myt­ting (jury­), Inge Ten­vik (Film3) og Tho­mas Sten­de­rup (jury­). Pris­vin­ne­ren er Jan Trygve Røyne­land.

Film­fon­det Film3 delte under film­fes­ti­va­len Movies on War i helgen ut én pris til to prosjekter, melder festivalen.

Pri­sen på 200.000 kro­ner deles mellom Jan Trygve Røyne­lands Kongens nei og Chris­tian Lien Jen­sens Skuddene i Meymaneh.

Kongens nei er satt til 2.verdenskrig i Norge. His­to­rien for­tel­ler om en far og sønn i møtet med vans­ke­lige og per­son­lige utford­rin­ger; rela­sjo­nen mel­lom kong Håkon og kron­prins Olav. Kongens nei gir et beve­get bilde av det som skjedde mel­lom far og sønn da de ble utsatt for vold­somt press i kri­gens begyn­nelse. Juryen mener at his­to­rien er pre­sist vink­let og for­men vel­valgt.

Skuddene i Meymaneh har røt­ter i Nor­ges enga­sje­ment i Afghanistan, og vil gjen­nom dra­ma­tisk rekon­struk­sjon av begi­ven­he­tene i Mey­maneh 7. februar 2006 bringe moralske spørs­mål om skyld og ansvar inn i et intenst drama.

Over tjue meldte på sine pro­sjek­ter til Film3s film­idél­kon­kur­ranse. Det var høyt nivå og mange spen­nende film­pro­sjek­ter med temaet krig og kon­flikt som ble pre­sen­tert.

Kilde: moviesonwar.no

MENY