Bransjen med retningslinjer for korona-sikker produksjon

Bransjen med retningslinjer for korona-sikker produksjon

Filmbransjen lanserte i dag retningslinjer og en veileder for sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner. Målet er at også Norsk filminstitutt skal kunne legge det til grunn for tilskuddene de tildeler under koronatiden.

Det er en medlemsstyrt arbeidsgruppe bestående av Virke Produsentforeningen, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Dramatikerforbundet og Norsk Skuespillerforbund som sammen har utarbeidet de overordnede retningslinjene som ble forelagt Bransjerådet og Norsk filminstitutt i forrige uke. Målet er at også NFI skal kunne legge det til grunn for tilskuddene de tildeler under koronatiden.

Arbeidsgruppa har samtidig utarbeidet en utdypende veileder (les den her) som skal være en mer praktisk sjekkliste for hva man må huske på under produksjonen for å kunne drive koronasikkert. Begge dokumenter vil være dynamiske i den forstand at de må kunne oppdateres løpende opp mot de retningslinjer og krav helsemyndighetene stiller, heter det i beskrivelsen.

«Det overordnede ansvaret for smittevern for hver enkelt produksjon ligger hos produsenten, men arbeidsoppgavene dette medfører kan delegeres til en smittevernansvarlig. Den norske audiovisuelle sektoren har en stor spennvidde av ulike typer produksjoner og størrelser, og smittevern er i likhet med annen risikovurdering i stor grad situasjonsbestemt, der individuelle tilpasninger er nødvendige. Denne veilederen tar derfor ikke mål av seg å ha løsning for alle forhold, men skal være til hjelp og refleksjon for utarbeidelse av smittevernplan på den enkelte produksjon.»

Retningslinjene er i tråd med Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger.

Overordnede retningslinjer:

1. Produsenten skal tilrettelegge for at produksjonen gjennomføres i tråd med Helsemyndighetenes og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger.

2. Produksjonsselskapet ansetter en egen smittevernansvarlig til å planlegge for, og overse, at de nærværende retningslinjene overholdes. Denne stillingen kommer i tillegg til HMS-ansvarlig. Unntak kan gjøres for mindre produksjoner, der HMSansvarlig forsvarlig kan ivareta denne funksjonen.

3. Overordnet risikovurdering og tiltaksplan skal gjøres i samarbeid mellom produsenten, smittevernansvarlig, produksjonens tillitsvalgte og eventuelt verneombud.

4. Spesifikke tiltak for den enkelte opptaksdag planlegges på forhånd av produsenten i fellesskap med fagsjefene, tillitsvalgte og smittevernansvarlig.

5. Produksjonsselskapet informerer alle involverte i produksjonen om hvilke overordnede smitteverntiltak som innføres, samt de spesifikke tiltak for hver enkelt opptaksdag.

6. I produksjonsplanleggingen må det etterstrebes et samsvar mellom størrelse på stab i forhold til location/studio som muliggjør etterlevelse av de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

7. Ved arbeid på set, skal alle involverte sørge for å holde avstand fra andre i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger, og der det er nødvendig benytte beskyttende utstyr. Produsent er ansvarlig for at alt nødvendig beskyttelsesutstyr er tilgjengelig til enhver tid på set.

8. Produsenten informerer alle involverte at det praktiseres nulltoleranse for oppmøte på set med symptom på covid-19, eller dersom man har vært i nærkontakt med person(er) med påvist covid-19-smitte. Brudd på dette punkt kan medføre straffeforfølgelse i tråd med myndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser. Ved første tegn på mulig covid-19-symptom, utløses hjemmekarantene for vedkommende, i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger. Brudd på dette kan medføre stans for hele produksjonen.

9. Involverte som tilhører en risikogruppe ved covid-19-smitte har selv ansvar for å opplyse smittevernansvarlig for produksjonen om dette. Produsenten vurderer i samråd med smittevernansvarlig (og evt. tillitsvalgt) om hvordan vedkommendes helse kan ivaretas forsvarlig på produksjonen. Nødvendige tiltak og eventuelle nødvendige endringer i jobbinstruks avtales mellom produsent og arbeidstaker/oppdragstaker.

10. Alle involverte ved produksjonen forplikter seg til å sette seg inn i Bransjerådets “Veileder for covid-19-sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner”.

Bransjen med retningslinjer for korona-sikker produksjon

Bransjen med retningslinjer for korona-sikker produksjon

Filmbransjen lanserte i dag retningslinjer og en veileder for sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner. Målet er at også Norsk filminstitutt skal kunne legge det til grunn for tilskuddene de tildeler under koronatiden.

Det er en medlemsstyrt arbeidsgruppe bestående av Virke Produsentforeningen, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Dramatikerforbundet og Norsk Skuespillerforbund som sammen har utarbeidet de overordnede retningslinjene som ble forelagt Bransjerådet og Norsk filminstitutt i forrige uke. Målet er at også NFI skal kunne legge det til grunn for tilskuddene de tildeler under koronatiden.

Arbeidsgruppa har samtidig utarbeidet en utdypende veileder (les den her) som skal være en mer praktisk sjekkliste for hva man må huske på under produksjonen for å kunne drive koronasikkert. Begge dokumenter vil være dynamiske i den forstand at de må kunne oppdateres løpende opp mot de retningslinjer og krav helsemyndighetene stiller, heter det i beskrivelsen.

«Det overordnede ansvaret for smittevern for hver enkelt produksjon ligger hos produsenten, men arbeidsoppgavene dette medfører kan delegeres til en smittevernansvarlig. Den norske audiovisuelle sektoren har en stor spennvidde av ulike typer produksjoner og størrelser, og smittevern er i likhet med annen risikovurdering i stor grad situasjonsbestemt, der individuelle tilpasninger er nødvendige. Denne veilederen tar derfor ikke mål av seg å ha løsning for alle forhold, men skal være til hjelp og refleksjon for utarbeidelse av smittevernplan på den enkelte produksjon.»

Retningslinjene er i tråd med Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger.

Overordnede retningslinjer:

1. Produsenten skal tilrettelegge for at produksjonen gjennomføres i tråd med Helsemyndighetenes og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger.

2. Produksjonsselskapet ansetter en egen smittevernansvarlig til å planlegge for, og overse, at de nærværende retningslinjene overholdes. Denne stillingen kommer i tillegg til HMS-ansvarlig. Unntak kan gjøres for mindre produksjoner, der HMSansvarlig forsvarlig kan ivareta denne funksjonen.

3. Overordnet risikovurdering og tiltaksplan skal gjøres i samarbeid mellom produsenten, smittevernansvarlig, produksjonens tillitsvalgte og eventuelt verneombud.

4. Spesifikke tiltak for den enkelte opptaksdag planlegges på forhånd av produsenten i fellesskap med fagsjefene, tillitsvalgte og smittevernansvarlig.

5. Produksjonsselskapet informerer alle involverte i produksjonen om hvilke overordnede smitteverntiltak som innføres, samt de spesifikke tiltak for hver enkelt opptaksdag.

6. I produksjonsplanleggingen må det etterstrebes et samsvar mellom størrelse på stab i forhold til location/studio som muliggjør etterlevelse av de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

7. Ved arbeid på set, skal alle involverte sørge for å holde avstand fra andre i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger, og der det er nødvendig benytte beskyttende utstyr. Produsent er ansvarlig for at alt nødvendig beskyttelsesutstyr er tilgjengelig til enhver tid på set.

8. Produsenten informerer alle involverte at det praktiseres nulltoleranse for oppmøte på set med symptom på covid-19, eller dersom man har vært i nærkontakt med person(er) med påvist covid-19-smitte. Brudd på dette punkt kan medføre straffeforfølgelse i tråd med myndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser. Ved første tegn på mulig covid-19-symptom, utløses hjemmekarantene for vedkommende, i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger. Brudd på dette kan medføre stans for hele produksjonen.

9. Involverte som tilhører en risikogruppe ved covid-19-smitte har selv ansvar for å opplyse smittevernansvarlig for produksjonen om dette. Produsenten vurderer i samråd med smittevernansvarlig (og evt. tillitsvalgt) om hvordan vedkommendes helse kan ivaretas forsvarlig på produksjonen. Nødvendige tiltak og eventuelle nødvendige endringer i jobbinstruks avtales mellom produsent og arbeidstaker/oppdragstaker.

10. Alle involverte ved produksjonen forplikter seg til å sette seg inn i Bransjerådets “Veileder for covid-19-sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner”.

MENY